Andere voordelen in PC 311

kassa5
Een contract van onbepaalde duur biedt de werknemer flink wat zekerheid. Na 6 maanden dienst kan een werknemer niet zomaar ontslagen worden. Er moet een reden voor zijn. Anders wordt het ontslag onregelmatig en moet er syndicaal opgetreden worden. Beroepsonbekwaamheid of economische omstandigheden kunnen tot een ontslag leiden.

Beroepsonbekwaamheid

 • Het is mogelijk dat een werknemer niet goed functioneert. Dit moet dan geval per geval bekeken worden in functie van diverse en soms met elkaar verbonden feiten. Bij dit onderzoek wordt rekening gehouden met de verantwoordelijkheid, de functie en de uitvoering van het werk door de werknemer.
 • De werknemer die beroepsonbekwaam wordt geacht, krijgt eerst een SCHRIFTELIJKE VERWITTIGING van de werkgever. De betrokken werknemer kan onmiddellijk de tussenkomst van de vakbondsafvaardiging vragen.
 • Indien de beroepsbekwaamheid van de betrokkene één maand na de eerste verwittiging nauwelijks verbeterd is, stuurt de werkgever een TWEEDE SCHRIFTELIJKE VERWITTIGING.
 • Indien de werkgever binnen de twee maanden na de tweede verwittiging opnieuw geen verbetering vaststelt, kan hij de werknemer ontslaan mits inachtneming van de wettelijke procedures.
 • In geval van herhaling van de betrokkene - d.w.z. in dezelfde functie en binnen de 2 jaar volgend op de eerste verwittiging - heeft de werkgever het recht de werknemer onmiddellijk af te danken.
 • Bij het niet-naleven van de voorziene procedure moet de werkgever de betrokken werknemer opnieuw in dienst nemen of indien hij dit weigert, moet hij, bovenop de opzegtermijn, een bedrag betalen gelijk aan drie maanden loon.

Economische redenen

 • Bij ongunstige economische omstandigheden (bv. een faillissement) of omstandigheden die technische aanpassingen vergen, kan de werkgever overgaan tot ontslag.
 • Bij afdankingen dienen er wel voorrangsregels in acht te worden genomen waarbij rekening wordt gehouden met bekwaamheid, leeftijd, anciënniteit en gezinslasten. Ook moeten eerst alle mogelijkheden worden uitgeput om ontslagen te vermijden. Denk aan werkherverdeling, brugpensioen (SWT), aanwervingsstop, geen uitzendkrachten...
 • De werknemers moeten tijdig worden gewaarschuwd middels een aangetekend schrijven. Je kunt dan proberen om het probleem met de werkgever op te lossen om zo het dreigend ontslag af te wenden.

Nieuw: de ontslagmotivatie

 • Een gevolg van het eenheidsstatuut is dat er vanaf 1 april 2014 een verplichting is om het ontslag te motiveren.  Als de werkgever weigert om het ontslag te motiveren dan hangt er een boete boven zijn hoofd !  Als de werkgever wel een reden opgeeft maar die is kennelijk onredelijk  (bv: je hebt een uitstekende evaluatie, het gaat schitterend met je onderneming en toch word je zonder enige aanleiding aan de deur gezet) dan kan de werknemer bovenop de boete nog een extra schadevergoeding eisen.
 • Eén en ander zal op sectorvlak nog moeten uitgeklaard worden.