Arbeidsduur in PC 311

kleding
 • Voor voltijdse werknemers bedraagt de arbeidsduur 35 uur per week. In een aantal ondernemingen wordt nog 36 uur per week gewerkt. In die bedrijven worden jaarlijks 6 compensatiedagen toegekend. De prestaties worden gespreid over maximaal vijf dagen per week. Dat betekent dat je buiten de zondag wekelijks nog recht hebt op een andere vrije dag.
 • Er moet minstens drie uur per dag ononderbroken gewerkt worden.
 • Tussen twee arbeidsprestaties is een minimale rustperiode van 12 uren voorzien.
 • Deeltijdse werknemers moeten een contract hebben van minstens 18 uur. Op deze algemene regel zijn enkele uitzonderingen, maar het aantal kleine contracten is per bedrijf beperkt. Een aparte CAO regelt dit.
 • Werknemers met een arbeidsovereenkomst van 24 uur of minder hebben het recht om in een vierdagenweek te werken.
 • De uurroosters van werknemers met een variabel rooster moeten ten minste twee weken op voorhand worden meegedeeld.
 • Overuren worden gepresteerd als je per dag meer dan negen of per week meer dan 36 uur werkt. Op dat moment moet de werkgever je een overurentoeslag betalen van 50%. Op zondag moet er bij het presteren van overuren zelfs 100% toeslag worden betaald. Overuren geven ook recht op inhaalrust. Dat betekent dat je een dag waarop je normaal moet gaan werken, thuis mag blijven. Onder bepaalde voorwaarden hebben deeltijdse werknemers ook recht op een overurentoeslag.

Deeltijds werken

In principe moet de wekelijkse arbeidsduur voor een deeltijdse werknemer minstens 18 uur per week bedragen. Toch is het mogelijk om – onder strikte voorwaarden - van deze algemene regel af te wijken. Arbeidsovereenkomsten van minder dan 18 uur per week kunnen op voorwaarde dat:
 • het arbeidsovereenkomsten voor een onbepaalde tijd zijn;
 • de dagprestaties telkens minstens vier uur duren en worden verricht in een vast uurrooster dat in de arbeidsovereenkomst is vermeld;
 • bijkomende prestaties uitgesloten zijn behalve als ze onmiddellijk voorafgaan aan of volgen op het vast uurrooster;
 • de prestaties die verricht worden boven het vast uurrooster vergoed worden als overwerk;
 • wanneer de arbeidsduur minder is dan 12 uur per week, een kopie van de arbeidsovereenkomst aan de arbeidsinspectie wordt gestuurd. Van deze voorwaarde kan de werkgever afwijken door de nodige gegevens mee te delen aan de ondernemingsraad, de vakbondsafvaardiging of aan de vakbond.
Het aantal arbeidsovereenkomsten van minder dan 18 uur mag niet hoger zijn dan 5% van het aantal contracten van onbepaalde tijd. Schoonmaakpersoneel telt niet mee voor de berekening van de 5%. Per winkel mag er minstens één arbeidsovereenkomst van minder dan 18 uur zijn.

Recht op contractuitbreiding

Vanaf 1 oktober 2005

Wie
Deeltijdse werknemers
Voorwaarden
 • minstens 18 maanden dienst in de onderneming
 • contract van onbepaalde duur hebben van 18 of 19 uur per week.
Hoe 
Deeltijdse werknemers die dit wensen kunnen hun recht op contractuitbreiding schriftelijk bij de werkgever aanvragen. 
Wat
De betrokken deeltijdse werknemers hebben recht op een contractuitbreiding van 1 of 2 uur (dus van 18 of 19 naar 20 uur per week) mits zij bereid zijn in een variabel uurrooster te werken.

Vanaf 1 januari 2006

Wie
Deeltijdse werknemers die tewerkgesteld zijn in een winkel of vestiging met 12 werknemers of meer. 
Voorwaarden
 • minstens 3 jaar dienst in de onderneming
 • contract van onbepaalde duur hebben van 20 of 21 uur per week.
 • als je eerder al een contractuitbreiding kreeg van 18 of 19 uur naar 20 uur per week moeten er minstens 18 maanden verstreken zijn tussen de aanpassing naar 20 uur en de aanpassing naar 22 uur.
Hoe
Deeltijdse werknemers die dit wensen kunnen hun recht op contractuitbreiding schriftelijk bij de werkgever aanvragen. 
 Wat
De betrokken deeltijdse werknemers hebben recht op een contractuitbreiding van 1 of 2 uur (dus van 20 of 21 naar 22 uur per week mits zij bereid zijn in te stappen in een arbeidsregime waarin de arbeidsduur gemiddeld op jaarbasis wordt vastgesteld. De wekelijkse prestatie kan niet lager zijn dan 20u en niet hoger dan 24 uur. Uitzonderlijk, en enkel mits duidelijk akkoord van jezelf, is 26 uur mogelijk.