Kinderopvang in PC 311

Onthaalouders2
Waar gaat het om?
Op grond van het sectorakkoord 2017-2018 komt het Sociaal Fonds tussen in de kosten van de kinderopvang die in 2017 plaatsvond. 
Welke werknemer heeft recht op de premie?
Toekenningsvoorwaarden:
  • Gecumuleerde anciënniteit van 12 opeenvolgende maanden in ondernemingen van de paritaire comités 202, 311 en/of 312 op 31/12/2017
  • Ouder zijn (wettelijke afstammingsband) van een kind dat minder dan 3 jaar was op het moment van de opvang in 2017.
  • Als de 2 ouders in de paritaire comités 202, 311 en/of 312 werkten in 2017 heeft elk van de 2 ouders recht op de tussenkomst.
Hoe groot is de premie?
Het Sociaal Fonds komt tussen ten belope van 3 EUR per effectieve opvangdag in 2017 in een opvanginstelling erkend door Kind en Gezin, ONE of de Regering van de Duitstalige gemeenschap.
De tussenkomst beloopt maximaal 600 EUR per kind per jaar, voor elke gerechtigde werknemer.
Let op: deze tussenkomst moet in je belastingaangifte vermeld worden. Het Sociaal fonds bezorgt je hiervoor in 2019 een fiscaal fiche.
Waar je aanvraag indienen?
Je kan je aanvraag indienen bij de personeelsdienst. De aanvraag dient volgende documenten te bevatten:
  • Bij de eerste aanvraag, een uittreksel van de geboorteakte van het kind voor wie u de premie aanvraagt of elk ander document dat uw afstammingsband met het betrokken kind bewijst.
  • Het rijksregisternummer van het kind
  • Het fiscaal attest inzake uitgaven voor de opvang van kinderen die de opvangdagen van 2017 vermeldt waarvoor u een tussenkomst aanvraagt. Hetzelfde attest mag voor de 2 ouders dienen.
  • Indien in verschillende bedrijven van de paritaire comités 202, 311 en/of 312 heeft gewerkt in 2017, de bewijzen van tewerkstelling in de verschillende bedrijven.
Pas wanneer het dossier volledig is kan de onderneming het aan het Fonds overmaken.
Wanneer moet de aanvraag worden ingediend?
De aanvragen kunnen tussen 01/05/2018 en 31/08/2018 ten laatste worden ingediend bij de werkgever. Na deze datum moet je je rechtstreeks richten tot het Sociaal Fonds.
Wanneer gebeurt de betaling?
Het Sociaal Fonds zal de betalingen uitvoeren naarmate de dossiers door de ondernemingen worden ingediend en dit tussen 01/07/2018 en 31/12/2018. Dossiers die rechtsreeks bij het Sociaal fonds ingediend zijn, worden later uitbetaald.
Een oud collega zou misschien recht hebben op de premie?
De werknemers die niet meer actief zijn in de sector maar wel aan de toekenningsvoorwaarden voldoen moeten zich rechtsreeks tot het Sociaal Fonds richten (zie website).
Vragen?
Met vragen kan je steeds terecht bij je vakbondsafgevaardigde of in je LBC-NVK-kantoor.