Vakantie in PC 311

vakantie
In pc 311 heb je recht op drie weken aaneensluitende vakantie. Je moet dit wel tijdig en schriftelijk bij je werkgever aanvragen.

Vakantiegeld

Het vakantiegeld werd wettelijk geregeld voor alle bedienden ongeacht de sector van tewerkstelling. Het wordt rechtstreeks door de werkgever aan de bediende betaald. Wie vorig kalenderjaar een volledig jaar werkte, zal dit jaar recht hebben op enkel en dubbel vakantiegeld. Het enkel vakantiegeld is het loon dat doorbetaald wordt als je vakantie neemt. Het dubbel vakantiegeld wordt door de werkgever betaald in de maand waarin je je hoofdvakantie neemt. Het bedrag stemt overeen met 92% van je brutomaandwedde.

Vrije zaterdagen

Iedere werknemer heeft, bovenop de 4 verlofzaterdagen (betaalde vakantie), recht op nog een aantal vrije zaterdagen.
  • Voltijdse werknemers, met een contract van onbepaalde duur, krijgen 7 beurtrolverlofdagen op zaterdag als er ten minste 5 mensen in de winkel werken. In kleinere winkels krijgt men slechts 5 vrije zaterdagen extra.
  • Deeltijdse werknemers, met een contract van onbepaalde duur, krijgen respectievelijk 4 (grote winkels) of 3 (kleine winkels) vrije zaterdagen.

Recht op vrije weekends

In de winkels tot en met 5 medewerkers blijft bovenstaande regeling van kracht.
In de winkels met meer dan 5 medewerkers gelden vanaf 1 januari 2016 andere afspraken:
  • Elke individuele werknemer heeft het recht om aan zijn werkgever de vrijstelling van prestaties te vragen gedurende 8 weekends op een kalenderjaar (bovenop de hoofdvakantie).
  • De werknemer kan het vrije weekend niet cumuleren met een inactiviteitsdag in diezelfde week, onverminderd het recht om in die week een andere vrije dag te nemen, zoals bij voorbeeld een verlofdag, een recuperatiedag of klein verlet. Het gaat dus om een verschuiving van zijn gebruikelijke inactiviteitsdag in de week naar het weekend.
  • De opname van de vrije weekends gebeurt in onderling overleg met de directe hiërarchische overste, die niet willekeurig kan weigeren.

Klein verlet

Zoals voorzien in de wetgeving krijg je betaalde vrije dagen voor bijzondere gebeurtenissen (zoals huwelijk, geboorte, overlijden van familieleden...).

Extra in het PC 311 

  • Samenwonenden worden gelijkgesteld met echtgenoten, op voorwaarde dat zij dezelfde woonplaats hebben.
  • Werknemers die verhuizen krijgen één dag klein verlet mits ze een attest van de gemeente kunnen voorleggen.