Je inkomen in PC 312

Geld2
De lonen in paritair comité 312 zijn gebaseerd op minimumbarema's. Die worden voor de hele sector onderhandeld door vakbonden en werkgevers. Werkgevers kunnen nooit minder betalen dan wat in de barema's wordt afgesproken. Hogere lonen zijn uiteraard wel toegestaan.

Indexering op sectoraal vlak

index

Sectoraal

De indexering van lonen en sociale uitkeringen is een belangrijk verworven goed. Er is echter geen algemene wetgeving die dit concreet regelt. De praktische modaliteiten van de indexering (tijdstip, berekeningswijze, percentages...) worden in principe geregeld op sectoraal vlak, door in de schoot van de paritaire comités afgesloten cao's. 
Als er geen sectorale cao rond de index bestaat, gebeurt de indexering bijgevolg op basis van een ondernemingscao of op basis van 'gebruik'. Soms baseert men zich op het indexmechanisme van een andere sector of op het mechanisme dat van toepassing is op de overheidslonen en de sociale uitkeringen. 
Hierna lees je (indien de informatie voorhanden is) meer over de sectorale indexaanpassing van dit paritair comité. 

Nationaal 

De nationale maandelijkse indexaanpassingen staan in de rubriek sociale wetgeving. 

Vragen?

Heb je nog vragen omtrent de indexering van je loon (bijvoorbeeld omdat je op de site geen sectorale info rond de index vindt of omdat de index via een ondernemingscao geregeld wordt) dan kan je best eens contact opnemen met een LBC-NVK secretariaat bij je in de buurt. 

Indexaanpassingen PC 312 Warenhuizen

Indexaanpassing februari 2017
Vorige lonen x 1,02 
Indexaanpassing augustus 2013

Vorige lonen x 1,02
Indexaanpassing mei 2012 
Vorige lonen x 1,02 
Indexaanpassing september 2011 
Vorige lonen x 1,02 
Indexaanpassing maart 2011 
Vorige lonen x 1,02 
Indexaanpassing mei 2010 
Vorige lonen x 1,02 
Indexaanpassing juli 2008 
Vorige lonen x 1,02 
Indexaanpassing maart 2008 
Vorige lonen x 1,02 
Indexaanpassing mei 2007 
Vorige lonen x 1,02 
Indexaanpassing mei 2006 
Vorige lonen x 1,02 
Indexaanpassing mei 2005
Vorige lonen x 1,02
Indexaanpassing mei 2004
Vorige lonen x 1,02

Sectorale minimumafspraken voor de elektronische maaltijdcheque

Sinds oktober 2015 kunnen enkel nog elektronische maaltijdcheques worden toegekend. Werkgevers die maaltijdcheques toekennen, moeten daarvoor een ondernemings-cao sluiten.
In het zopas afgesloten sectorakkoord zijn we overeengekomen dat bij het afsluiten van dergelijke cao’s dient rekening te worden gehouden met een aantal principes; met name:
  • het behoud van het toepassingsgebied, van de toepassingsvoorwaarden en -modaliteiten en van het bedrag van het patronaal en werknemersgedeelte van de maaltijdcheque
  • het gebruik van de maaltijdcheques in een elektronische vorm mag geen kosten voor de werknemer teweegbrengen, behalve in geval van diefstal of verlies.
In dat laatste geval zal de werknemer de kost van vervanging van de drager dragen. Behalve in geval van verzet vanwege de werknemer, zal deze kost afgehouden worden van de eerstvolgende netto verloning die hem verschuldigd is. Deze bepalingen zijn niet van toepassing op de eerste 2 vragen tot vervanging van de kaart.

Extra afspraken woon-werkverkeer in PC 312

Vervoer5
In het paritair comité 312 zijn verbeterde afspraken gemaakt rond de voorwaarden en de terugbetaling van de kosten van het woon-werkverkeer. 

Verbeterde afspraken

  • Voor de terugbetaling van een ander openbaar vervoermiddel dan de trein wordt een minimum aantal van 2 kilometer vooropgesteld (normaal gesproken ligt de minimumgrens bij 5 kilometer).
  • De tegemoetkoming van de werkgever voor de terugbetaling van de treinkaart bedraagt 66%.
  • Voor de terugbetaling van het gebruik van eigen voertuigen wordt een tussenkomst voorzien vanaf 2 kilometer.
  • Er is een fietsvergoeding voorzien. Deze bedraagt 0,10 euro per kilometer

Dossier e-commerce

Dossier zondagwerk