Nachtwerk in e-commerce?

De vakbonden houden e-commerce niet tegen

Eram
Al in 2015 sloten werkgevers en vakbonden een raamakkoord over e-commerce. En toch hebben nog maar zeer weinig bedrijven contact opgenomen met de vakbonden over nachtwerk voor e-commerce.
De Belgen spendeerden in 2016 liefst 7,4 miljard euro via het internet (De Tijd, 2 maart). Het bevestigt een trend die de werknemers in de handel al lang ondervinden. Dat betekent dat bedrijven zich moeten aanpassen. Het alternatief is het verlies van marktaandeel en dus jobs.
Comeos, de sectorfederatie van de Belgische winkelketens, spreekt van 20.000 misgelopen jobs. Het wijst de vakbonden, het nachtwerk en de studentenarbeid met de vinger. Nochtans is in de handel en in de logistiek de uitbouw van e-commerce (en van nachtarbeid) al jarenlang mogelijk, mét medewerking van de vakbonden.
Deze week nog versoepelde de wet-Peeters het nachtwerk verder en eind vorig jaar stemde de Kamer in met een verregaande deregulering van de studentenarbeid. Onbegrijpelijk dus dat de werkgeversfederatie blijft hameren op de noodzaak om de regels nog verder te versoepelen.

Raamakkoord

Al in 2015 werd tijdens een rondetafelconferentie met minister van Economie Kris Peeters (CD&V), werkgevers en vakbonden een raamakkoord over e-commerce gesloten voor alle paritaire comités van de handel. Concreet is het, zowel voor de kruidenier om de hoek als voor de hypermarkt, nu technisch mogelijk nachtarbeid in te voeren omwille van e-commerce. Mits een akkoord van de vakbonden, kwestie van ontsporingen te voorkomen.
Sedert het afsluiten van dat akkoord, al anderhalf jaar geleden, hebben zeer weinig bedrijven (IKEA is een uitzondering) contact opgenomen met de vakbonden om effectief van start te gaan. Raar, want het raamakkoord voor de handel voorziet in geen bijzondere financiële voorwaarden die zo’n overleg kunnen bemoeilijken.
Impliciet stelt Comeos de vakbonden verantwoordelijk voor het mislopen van duizenden nieuwe banen in België.
De politiek heeft al op die jeremiades gereageerd. De wet-Peeters voert een algemene afwijking op het verbod op nachtarbeid in ‘voor de verwezenlijking van alle logistieke en ondersteunende diensten verbonden aan de elektronische handel’. Het is duidelijk dat het lobbywerk van de werkgevers bij de politici volop doorgaat. De topman van Comeos heeft het nu over nieuwe versoepelingen om nachtarbeid in de bedrijven in te voeren, niet enkel meer in het kader van e-commerce, maar in het algemeen.

Het is er al 

De werkgeversfederaties vergeten gemakshalve dat sommige bedrijven uit de eigen sector niet op dit raamakkoord hebben gewacht om hun e-commerce uit te bouwen. Zonder noodzakelijk gebruik te hebben moeten maken van nachtarbeid. Carrefour en Cora zijn er voorbeelden van. Daarbij kozen bedrijven er soms ook voor om de magazijnen onder te brengen in een apart filiaal, ondergebracht in het paritair comité van de logistiek, waar de lonen hoger liggen dan in de handel.
Andere winkelketens doen voor hun e-commerce een beroep op dienstverleners met Belgische vestigingen, zoals Bpost, PostNl, DHL, UPS en FEDEX. Die bedrijven behoren tot het paritair comité van de logistiek. Daar bestaat nachtarbeid, op basis van cao’s, al decennia. Ook de grote buitenlandse e-commercespelers doen een beroep op die bedrijven. En creëren dus Belgische tewerkstelling.
En er zijn nog voorbeelden: met duizenden arbeidsplaatsen spreekt Nike Laakdal het meest tot de verbeelding. Vanuit die vestiging, in het paritair comité van de logistiek, worden schoenen rechtstreeks naar klanten tot ver in Oost-Europa gestuurd. Als je online Lego-speelgoed bestelt, vertrekt je pakje vanuit een magazijn in het Kempische Geel.
Dat is weliswaar tewerkstelling in de sector logistiek, niet in de sector handel. Mogelijk is dat de grootste zorg van Comeos. Om als werkgeversfederatie het eigen marktaandeel op peil te houden? Voor ons primeren alvast de tewerkstelling én het welzijn van de werknemers.

Torfs

Vestigt een multinational als Amazon zich op een dag in België? Dat is koffiedik kijken. Wél zeker is dat er een duidelijk kader voor e-commerce bestaat én dat nachtarbeid al mogelijk is. Vakorganisaties en werkgevers hebben gemeenschappelijke belangen als ze jobs willen behouden of uitbouwen. Bij Schoenen Torfs bleek het mogelijk: er werd een akkoord over e-commerce mét nachtarbeid gesloten. Waar een wil is, is een weg.
Aan de vooravond van de sectorale onderhandelingen hopen we dat de werkgevers - en vooral hun vertegenwoordigers - met ons zullen ijveren voor tewerkstelling. Dat is nodig in een markt die steeds concurrentiëler wordt. Het sociaal overleg moet garanderen dat alle spelers in ons land met gelijke wapens strijden, zodat er eindelijk een einde komt aan sociale dumping. En zo werknemers én bedrijven echte toekomstperspectieven bieden.
Door Myriam Delmée (ondervoorzitter BBTK), Jan De Weghe (federaal secretaris BBTK), Delphine Latawiec (nationaal secretaris CNE), Chris Van Droogenbroeck (nationaal secretaris LBC-NVK) en Tom Van Droogenbroeck. Deze tekst stond in De Tijd van 7 maart 2017.
OKT 20

E-commerce en nachtwerk: Kris Peeters zwicht voor hevig lobbywerk van werkgevers

Eram
Een jaar geleden heeft de regering, bij monde van Kris Peeters (Minister van Werk en Economie), een ultimatum gesteld aan de sociale gesprekspartners om cao’s te onderhandelen waarmee nachtwerk kan worden ingevoerd voor de verdere ontwikkeling van e-commerce.
Uit respect voor het sociaal overleg binnen de sector blijven de vakorganisaties voorrang geven aan de sociale dialoog. Ze zijn dan ook rond de onderhandelingstafel gaan zitten en dit is eind december 2015 uitgemond in een raamakkoord over de invoering van nachtwerk voor de verdere ontwikkeling van e-commerce. Sinds december 2015 staan de vakorganisaties ter beschikking van de bedrijven om dit raamakkoord via een bedrijfs-cao tot uitvoering te brengen. 
Tot op heden heeft vrijwel geen enkel bedrijf uit de grootdistributie (in brede zin) contact opgenomen met de vakorganisaties.
Voor de bedrijven die dat wel hebben gedaan, is de sociale dialoog over e-commerce aan de gang met de bedoeling om tot constructieve oplossingen te komen.
Dit alles laat uitschijnen dat de regering eens te meer lak heeft aan de sociale dialoog op bedrijfsvlak en dat sommige werkgevers liever aan politieke lobbying blijven doen dan rond een onderhandelingstafel te gaan zitten om een akkoord dat ze op sectorvlak hebben ondertekend, in de bedrijven uit te voeren. 
Die houding van werkgevers en politici zal de komende maanden niet zonder gevolgen blijven om het vertrouwen dat nodig is voor overleg die naam waardig te herstellen. We betreuren dat de werknemers van de handel door Kris Peeters opgeofferd werden terwijl hij ons enkele maanden geleden duidelijk zijn akkoord had gegeven dat het dossier in handen van de sector zou blijven aangezien er een raamakkoord was gesloten. Dit is puur verraad, een verregaande minachting van het sociaal overleg en nog maar eens een voorbeeld dat de regering uitsluitend als spreekbuis van de werkgevers optreedt. 
Als een bedrijf – ondanks het in december 2015 in de sector ondertekende akkoord – toch nachtwerk zou invoeren, dan zal het de vakorganisaties op zijn weg vinden. 
Een verwittigd bedrijf is er twee waard!
DEC 22

Werkgevers aanvaarden dan toch sectorkader nachtwerk voor de e-commerce

e-commerce 2
Amper 2 weken geleden nog berichtten wij dat het overleg in de sector om tot een sectorkader te komen dat nachtwerk moet mogelijk maken voor de elektronische handel op niets was uitgedraaid.
We zegden toen ook al dat ondertussen een wetsontwerp werd ingediend dat nachtwerk moet toelaten in alle logistieke en ondersteunende diensten verbonden aan de elektronische handel. En dat dit ervoor zorgde dat de werkgevers er geen enkel belang meer bij hadden om over een sectorale omkadering te praten omdat dat wetsontwerp aantoonde dat de politiek bereid was hen op hun wenken te bedienen.
“Van meet af aan heeft de LBC-NVK zich bereid verklaard mee te werken aan een globaal kader voor e-commerce, zelfs met inbegrip van nachtwerk. Maar alleen mits sluitende garanties voor kwaliteitsvolle fatsoenlijke jobs. En dat via een sectorkader dat als raam moet dienen voor de verdere invulling op ondernemingsvlak”, zegt sectoronderhandelaar Chris Van Droogenbroeck. “Tot voor kort waren de werkgevers allerminst geneigd om hierover afspraken te maken en vast te leggen in een sectorkader. Volgens hen zou een sectorkader de werkgevers alleen maar méér beperkingen opleggen en ertoe leiden dat het alleen maar moeilijker en duurder wordt om nachtwerk in te voeren”.
Dat was dan ook de oorzaak van het spaaklopen van het sectoroverleg op 8 december.
Het is pas nadat Minister van Werk, Kris Peeters, de partijen op zijn kabinet ontbood dat ze zich wat inschikkelijker zijn gaan opstellen waardoor op 21 december een sectorkader kon worden afgesproken.
Het sectorkader is een draaiboek voor bedrijven die nachtwerk willen invoeren in het kader van hun e-commerce activiteiten. Het geeft aan wat wel kan en wat niet kan, en wat ze op ondernemingsvlak verder nog moeten invullen.
Het invoeren van nachtwerk is gebonden aan een zeer specifieke procedure waarbij via ondernemingsoverleg wordt bepaald voor welke taken en functies nachtwerk wordt mogelijk gemaakt en welke omkadering daarvoor wordt voorzien. In de ondernemingen zonder vakbondsaanwezigheid kan nachtwerk maar worden ingevoerd, mits invulling van de principes die in het sectorkader zijn voorzien via een wijziging van het Arbeidsreglement, en mits verslaggeving over de voorafgaande procedure aan het paritair comité.
“Dit sectorkader biedt garanties dat de jobs die hierdoor ontstaan fatsoenlijke banen zijn die goed omkaderd worden. Het nachtwerk beperkt zich bovendien tot werken in het kader van de e-commerce activiteiten van de firma’s”, zegt Chris, die nog beklemtoont dat de invoering ervan geen enkele impact heeft op de huidige winkelopeningstijden. 
DEC 9

Regering wil van België derde e-commerceplatform van Europa maken

e-commerce

Tegen welke prijs voor de werknemers in de handel?

Enkele maanden geleden werd onder impuls van minister Kris Peeters een rondetafel over e-commerce opgestart. De besprekingen binnen de werkgroep van de handelssector zitten intussen in het slop. De vakbonden blijven openstaan voor dialoog rond de problematiek van elektronische handel en nachtwerk maar eisen een duidelijke omkadering op sectorvlak zodat ontsporingen vermeden kunnen worden. De werkgevers hebben daar een andere kijk op en weigeren elk overleg. 
Tijdens de sectoronderhandelingen van afgelopen voorjaar hebben de betrokken sectoren de problematiek van e-commerce en dan vooral de daarmee nauw gerelateerde toelating voor nachtwerk in activiteiten verbonden aan e-commerce op de agenda van hun besprekingen gezet. 
Voor de paritaire comités van de handel is een werkgroep meermaals bijeengekomen. Ondertussen werd een wetsontwerp tot toelating van nachtwerk in alle logistieke en ondersteunende diensten verbonden aan de elektronische handel ingediend. Wat een toeval en vooral welke buitenkans voor de werkgevers: zij hebben er geen enkel belang bij om over een sectorale omkadering te praten want er is nu dat wetsontwerp! 
Maar wat willen de werkgevers (of althans hun vertegenwoordigers) nu precies? Nachtwerk voor studenten en uitzendkrachten of werknemers die ‘s nachts op de werkvloer aanwezig zijn (ingeval een potentiële klant iets zou komen bestellen)? Winkels die langer open zijn, 7 dagen op 7? Dit is toch totale deregulering!
Als vakbonden wijzen wij de dialoog niet af. We weigeren niet te praten, ook niet over nachtwerk, maar wel binnen een kader van kwaliteitsvol werk voor de werknemers, een goede combinatie tussen werk en privéleven, vastheid van betrekking en een correcte verloning voor die ongemakkelijke prestaties. Alleen een sectorale omkadering zorgt ervoor dat alle ondernemingen op gelijke voet behandeld worden wat e-commerce betreft.
De werkgevers zijn allesbehalve geneigd om het nachtwerk specifiek te omkaderen. Evenmin willen ze in de werkgroep verder praten, en zodoende lappen ze de verbintenissen die nochtans in het paritair comité werden ondertekend aan hun laars.
We betreuren ook dat de werkgeversfederaties van de handel voor alle belangrijke thema’s die in de sector leven, zoals de omkadering van zondagswerk of de openingsuren, liever aan ultraliberale politieke lobbying doen dan de kaart te trekken van overleg met de belanghebbenden van de sector, in dit geval de werknemersvertegenwoordigers.
Het is betreurenswaardig dat de politiek omtrent onderwerpen die de werknemers aangaan stelselmatig het sociaal overleg dat in de sector moet blijven overheersen komt kortsluiten.
De vakbonden zullen de verantwoordelijkheid voor het mislukken van de werkgroep niet dragen. Het zijn de werkgevers die van geen overleg willen weten. Dat zullen we op de volgende vergadering dan ook duidelijk aan minister Peeters laten weten. 

LBC-NVK gaat het gesprek aan

e-commerce
Na een eerste rondetafel op 5 mei, riep Minister Peeters de verschillende betrokkenen een tweede keer samen op 8 juli 2015.
Voor de regering blijft het een uitgemaakte zaak dat nachtwerk moet mogelijk worden in de logistiek voor de e-commerce. Dat enkel op deze manier er kan worden voor gezorgd dat niet nog méér banen verdwijnen in de handel en dat door de e-commerce activiteit hier te houden nieuwe banen zullen worden gecreëerd. En als dat niet kan via een onderhandeld sociaal akkoord, zal dat zelfs bij Wetswijziging worden ingevoerd.
Dat nachtwerk hier zo expliciet gekoppeld wordt aan de uitbouw van de e-commerce activiteit en dat er terwijl over tal van andere zaken zedig gezwegen wordt, blijft ons verbazen. Maar tegelijk hebben we er ook alle belang bij om voluit het gesprek aan te gaan met onze werkgevers.
De onlinehandel is immers echt niet meer weg te denken en neemt bovendien een steeds groter deel van de totale beschikbare taart in. Bovendien verloopt een groot gedeelte van de onlinehandel ook niet meer exclusief via onze werkgevers in de handel en hun klassieke winkels.
Producenten hebben vaak al lang hun eigen onlineverkoopkanaal of hebben hun onlineverkoop inmiddels ondergebracht bij één of andere marktplaats. Steeds meer ook bestelt de Belgische consument producten bij buitenlandse webwinkels waardoor de Belgische retailers een steeds groter gedeelte van de consumptie aan hun neus zien voorbijgaan.
En dan is de link met de tewerkstelling gauw gelegd. Wanneer onze bedrijven minder omzet dreigen te hebben, heeft dat ontegensprekelijk op termijn ook gevolgen voor de tewerkstelling in de sector.
Omdat wij zoveel mogelijk banen in onze sector willen veilig stellen, en omdat wij niet alleen maar jobs, jobs, jobs, willen, maar net omdat wij vooral jobs willen van goede kwaliteit, jobs waarmee werknemers een inkomenszekere en een werkzekere toekomst krijgen, moeten wij dit gesprek vandaag aangaan.
De LBC-NVK wil werk maken van een specifiek tewerkstellingskader voor wie in de onlinehandel aan de slag gaat of aan de slag is. En daarom vragen wij van de werkgevers in de distributie en van hun federaties Comeos en UNIZO dat zij ons vooreerst eens heel duidelijk van naaldje tot draadje uitleggen wat zij precies verwachten, welk soort arbeidsregeling zij nu precies willen voor welke soort van activiteiten die aansluiten bij de onlinehandel zodat we daarna kunnen gaan kijken wat er dan precies schort aan de huidige wetgeving en zodat w op basis daarvan, als dat nodig zou zijn voor bepaalde activiteiten de nodige aanpassingen kunnen doorvoeren.
Op die basis wil de LBC-NVK dit debat voeren. Maar dan zullen de aanpassingen die mogelijks zouden moeten worden doorgevoerd, slechts gelden voor specifieke werknemersgroepen, voor specifieke taken of functies in de logistieke keten van de onlinehandel. Dit kan nooit leiden tot zomaar een veralgemeende mogelijkheid tot nachtwerk voor het geheel van de distributiesector.

Vragen bij nachtwerk in e-commerce

e-commerce
De federale regering zei begin deze week dat ze nachtwerk voor e-commerce of internethandel mogelijk wil maken. Op die manier zou een concurrentieel nadeel ten opzichte van het buitenland worden weggewerkt. De onlinehandelaars zijn blij met de plannen. “Zo zullen we ook ’s nachts pakketten kunnen voorbereiden en ze sneller kunnen bezorgen aan onze klanten”, luidt het.
Chris Van Droogenbroeck reageert: “Het verbaast mij dat ze nu plotseling het nachtwerk moeten versoepelen om de e-commerce in België uit te bouwen”, zegt hij. “Bovendien wordt het nu via de regering gespeeld. De werkgeversvereniging Comeos stelde hierover nooit de minste vraag aan de vakbonden. Zij spant dus liever de regering voor haar karretje dan het gesprek in de sector aan te gaan.”
Volgens Chris zijn de Belgische handelaars gewoon te laat op de e-commerce trein gesprongen en willen ze dat nu verdoezelen door zich weg te steken achter de ‘rigide’ arbeidswetgeving en het zogenaamde gebrek aan flexibiliteit.” Wie e-commerce zegt, praat niet alleen over de handel maar ook over de logistiek.
In een aantal distributiecentra bestaan al regelingen over ploegenwerk en over late shifts, ja, zelfs in bepaalde gevallen bestaan er al, weliswaar beperkte, nachtploegen. Maar méér nog in de logistieke sector zijn er in de bedrijven ondernemingseigen regelingen over laatavondwerk en nachtwerk. 
Als vakbond willen we werk maken van een globaal kader rond e-commerce. Wij willen het gesprek voeren, maar dan moeten we kunnen vertrekken op een eerlijke onderhandelingsbasis en niet met de dreiging van een regeringsbesluit boven ons hoofd. “En wij gaan heus niet zomaar de nachtrust van het personeel te grabbel gooien”, stelt Chris nog.