Openingsuren

Verruimde openingsuren

klok
De online verwachtingen van de (potentiële) klanten zijn – mede door toedoen van al de digitale tools die ter beschikking worden gesteld – zo veranderd dat ook de beschikbaarheid van de werknemers in onze sector volgens de werkgevers niet achter kan blijven.
24u op 24u, 7 dagen op 7 ter beschikking staan om de klant te dienen. Dat is waar we naartoe moeten als het van sommige werkgevers afhangt en dit “omdat de klant het vraagt”. En als de wet dit niet toestaat, of de prijs hiervoor te hoog ligt, zijn er op termijn misschien wel algoritmes of chatbots die het werk ten allen tijde zonder klagen kunnen overnemen. Of er zijn altijd nog werknemers te vinden in andere lager betaalde en minder gereguleerde sectoren, al dan niet in het buitenland.
Over dit thema werd binnen LBC-NVK Financiën vorig jaar al veel gedebatteerd. Wij beslisten de vraag en het debat over verruimde bereikbaarheid voor de klant en werken op meer atypische tijdstippen door bepaalde groepen van werknemers niet uit de weg te gaan. Integendeel. Ook werknemers zelf hebben hier, al was het maar vanuit een duurzaam tewerkstellingsperspectief, alle belang bij.
Wij willen dit echter niet onderneming per onderneming aanpakken en als het ware een concurrentiële spiraal naar beneden creëren. In eerste instantie dient een modern kader op sectorvlak te worden afgesproken waarbinnen vervolgens de ondernemingen, ieder met hun eigenheden en bezorgdheden, zelf de verdere invulling en toepassing kunnen onderhandelen.
Belangrijk hierbij is om op sectorvlak opnieuw te bevestigen dat een normale werkweek loopt van maandag tot vrijdag en dat de werkdag in alle omstandigheden ophoudt uiterlijk om 22u. Zaterdag en zondag kunnen dus geen gewone werkdag worden. De invoering van de vijfdagenweek is een uiterst belangrijke sociale verwezenlijking die in een sector zoals de onze ten volle moet worden behouden. Wat uiteraard niet wil zeggen dat omkaderd zaterdag- of zondagwerk niet mogelijk zou zijn.
Ook de werkgevers hebben hier belang bij. De arbeidsduurwetgeving biedt vandaag, ook na de Wet Peeters (met verruimde e-commerceflexibiliteit en nieuwe regels rond glijdende uurroosters) en het Zomerakkoord van de regering Michel I (met aangepaste mogelijkheden voor nacht- en zondagsarbeid voor bepaalde e-commercebedrijven), nog altijd een onvoldoende stabiele rechtsgrond om laatavond, zaterdag- en zondagswerk zomaar in elk bedrijf apart in onze sector te gaan invoeren. Zeker indien dit dan nog zou moeten worden tot stand gebracht via uiterst flexibele regelingen waarbij in de ogen van vele werkgevers alle tijdsregistratiesystemen op de schop zouden moeten voor de meerderheid van hun personeel. Wat LBC-NVK voor alle duidelijkheid ook niet per se zou afslaan. Veel autonomie in hoofde van de werknemer is een goede zaak. Maar wel stevig omkaderde autonomie met bepaalde garanties en grenzen zoals een recht op onbeschikbaarheid en een recht om steeds objectief het aantal gepresteerde uren te kunnen meten. Met behoud van de nodige compensaties uiteraard.
LBC-NVK streeft naar een modern sectoraal onderhandeld kader met aanvullingen op ondernemingsvlak. Aangepast aan de realiteit en de wensen van de medewerkers daar. We herhalen hierbij graag nog eens de voorwaarden die we in dit kader willen onderhandelen: vrijwilligheid, omkeerbaarheid, degelijke compensaties, beperking van het aantal atypische werknemers die hierin zullen stappen, recht op thuiswerk en een optimale werk-privé balans via een aantrekkelijk statuut.