CAO PC 216

In het PC 216 werd een protocolakkoord ondertekend. Het bevat twee luiken:

1) Invulling van het IPA

 • Koopkracht
  • vanaf 2011: toekenning van een ecocheque ter waarde van 150 euro (recurrent)
  • per 1 januari 2012: verhoging van de brutolonen en barema's met 0,3 %
 • Mobiliteit 
  • 100 % terugbetaling in de kostprijs openbaar vervoer
 • Brugpensioen en halftijds brugpensioen
  • verlenging tot 31/12/2014
 • Vorming en opleiding 
  • verhoging opleidingsinspanningen met 0,10 % en participatiegraad met 5% (of in combinatie)
 • syndicaal fonds 
  • engagement om besprekingen aan te vatten in kader van het volgend Ipa
 • functieclassificatie 
  • evaluatie

2) Fusie van de sociale instellingen (namelijk sociaal fonds, notarieel vormingsinitiatief, financieringsfonds en nationale kas aanvullend pensioen) tot één fonds voor bestaanszekerheid binnen het notariaat 

Er werden tevens een aantal sociale voordelen opnieuw gerangschikt:
 • sectorale tegemoetkoming tijdskrediet 50 +
  35 % (loon voor tijdskrediet - loon gedurende tijdskrediet - RVA-uitkering). Dit was vroeger slechts mogelijk van 52,5 jaar
 • kinderbijslag vanaf maand geboorte tot en met de maand van de 3e verjaardag van kind (+ 1 maand extra)
 • reserves van sociaal fonds worden aangewend voor een storting in de sectorale groepsverzekering
 • omzetting en afsluiting verzekering loonsverlies in geval van arbeidsongeschiktheid

Collectieve arbeidsovereenkomsten online

Op de site van de federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg kan je de cao-teksten van dit paritair comité (PC 216) als pdf-bestand downloaden. Klik hier ...