Cao Notarisbedienden - PC 216

Op 28 september 2017 werd na constructieve onderhandelingen een interessant sectorakkoord afgesloten. Hieronder de belangrijkste elementen daaruit.

Koopkracht

Iedere werkgever kiest uit de volgende opties welk voordeel hij binnen zijn onderneming voor al zijn personeelsleden zal invoeren:
 • Optie 1: verhoging van de patronale bijdrage in de maaltijdcheques met 3€ vanaf 1 november 2017
  Opm: deze optie kan enkel toegepast worden binnen de kantoren waar de huidige waarde van de patronale bijdrage in de maaltijdcheques lager is dan 3.92€.
 • Optie 2: verhoging van de ecocheques met 100€ + betaling van een premie gelijk aan 0.70% van de berekeningsbasis
  Opm: deze optie kan enkel toegepast worden binnen de kantoren waar de huidige waarde van de ecocheques maximum 150€ bedraagt.
 • Optie 3: verhoging van de ecocheques met 250€ + betaling van een premie gelijk aan 0.55% van de berekeningsbasis
  Opm: deze optie kan enkel toegepast worden indien er nog geen ecocheques toegekend werden
 • Optie 4: betaling van een jaarlijks premie gelijk aan 1.1% van de berekeningsbasis
Opgelet! 
Bij gebrek aan keuze voor 31 oktober 2017 wordt de werkgever geacht voor optie 4, de betaling van een jaarlijks premie van 1.1%, te hebben geopteerd.
Enkele verduidelijkingen over de premie voorzien door optie 2, 3 en 4:
 • De berekeningsbasis van de premie is gelijk aan het loon van de maand oktober vermenigvuldigd met 13.92,
 • Dit bedrag wordt vervolgens met 0.70%, 0.55% of 1.1% vermenigvuldigd, afhankelijk van de gekozen optie,
 • De premie wordt berekend in functie van de tewerkstelling (en de prestaties) tijdens de periode die elk jaar loopt van 1 november tot 31 oktober,
 • Voor bedienden met een onvolledige tewerkstelling tijdens de referteperiode (bv. in-en uitdiensttreding) wordt deze premie pro rata berekend, 
 • Deze premie wordt voor de 1ste keer in november 2018 betaald,
 • Zij wordt elk jaar met het loon van november uitbetaald, 
 • Zij  wordt jaarlijks geïndexeerd,

Opleiding

In 2017 heeft elke bediende een individueel recht op 2 opleidingsdagen. In 2018 heeft iedere bediende recht op 3 opleidingsdagen.

Eindeloopbaan – “oudere” werknemers

Werknemers die een minimale anciënniteit van 10 jaar kunnen rechtvaardigen en die ouder zijn dan 62 jaar wordt een bijkomende verlofdag toegediend, wanneer zij de leeftijd van 62 jaar bereiken.
Werknemers die een minimale anciënniteit van 10 jaar kunnen rechtvaardigen en die ouder zijn dan 64 jaar wordt een bijkomende verlofdag toegediend, wanneer zij de leeftijd van 64 jaar bereiken.

Outplacement

Er wordt een paritaire werkgroep opgericht om een partnerschip te concretiseren.

Mobiliteit

De kilometervergoeding voor woon-werkverplaatsingen met de fiets wordt opgetrokken tot 0.23€/km.

Toenadering statuten

Er wordt een paritaire werkgroep opgericht om de problematiek inzake de toenadering van de statuten tussen arbeiders-bedienden te analyseren. 

Tijdskrediet

Tijdskrediet met motief
Een recht op 51 maanden voltijds tijdskrediet met motief wordt toegekend in de gevallen voorzien door artikel 4, §, 1°, a, b, en c van de CAO n° 103 vanaf 1 april 2017. Deze bepalingen betreffen de gevallen waarin werknemers hun prestaties voltijds schorsen omwille van de zorg voor hun kind tot acht jaar, het verlenen van palliatieve verzorging en het verlenen van bijstand of verzorging aan een zwaar ziek gezins- of familielid.
Leeftijdsgrens voor een landingsbaan 
Om te kunnen genieten van een RVA-uitkering in het kader van een tijdskrediet eindeloopbaan moet men in principe de leeftijd bereikt hebben van 60 jaar. 
Er wordt echter in een aantal uitzonderingen voorzien, zoals voor de bedienden die een beroepsloopbaan van 35 jaar kunnen rechtvaardigen. 
In principe wordt de leeftijdsgrens om toegang te krijgen tot het systeem, vanaf 2017, verlaagd naar 57 jaar voor de bedienden die een beroepsloopbaan kunnen rechtvaardigen van 35 jaar. De CAO, afgesloten op 28 september ll., maakt echter gebruik van het recht om af te wijken van deze toelatingsleeftijd en laat bedienden van de sector toe om reeds in het systeem te stappen bij het bereiken van de leeftijd van 55 jaar, mits men een beroepsloopbaan van 35 jaar kan rechtvaardigen.
Opmerking
Deze cao werd gesloten voor een bepaalde duur zodat enkel aanvragen die ingediend worden tot en met 31 december 2018 van dit recht (vanaf 55 jaar) kunnen gebruikmaken.

Risicogroepen

Zoals gewoonlijk hebben de partijen besloten om ook voor de jaren 2017-2018 een bijzondere inspanning te doen voor de personen die behoren tot de risicogroepen. Deze inspanning zal 0,10% vertegenwoordigen van de loonmassa vanaf 1 januari 2017 en zal gebeuren via het Fonds voor Bestaanszekerheid. 
Ter herinnering:
Sinds enkele jaren wordt onder andere het opleidingsinitiatief Formanot met dit budget gefinancierd!

Lopende afspraken

Cao SWT (vroegere brugpensioen). 
 • Deze cao loopt van 1/1/2015 tot 31/12/2017. 
 • De leeftijdsvoorwaarde is 60 jaar (zoals wettelijk verplicht)
 • Het bedrag van de aanvullende vergoeding is gelijk aan 60 pct. (i.p.v.  50pct.) van het verschil tussen het netto-referteloon en de werkloosheidsuitkering,  
 • Bij het ingaan van het stelsel  wordt door de werkgever een éénmalige premie in de groepsverzekering voor buitenwettelijk pensioen voor de werknemer betaald, gelijk aan 2 keer de som van de premies van de 4 laatste volledige kwartalen van tewerkstelling.
We hopen hierbij een bijdrage geleverd te hebben aan uw verbeterde arbeids- en beloningsomstandigheden.
Voor bijkomende vragen neem gerust contact op met uw LBC-NVK secretariaat.

Collectieve arbeidsovereenkomsten online

Op de site van de federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg kan je de cao-teksten van dit paritair comité (PC 216) als pdf-bestand downloaden. Klik hier ...