Je loon in PC 306

Index en sectorpremie doen je loon groeien!

Op 1 januari 2018 stegen de lonen in het paritair comité voor de verzekeringssector met 1,87604%. Dit komt omdat we in onze sector een jaarlijks indexeringsmechanisme kennen. 
Via de index worden de lonen aangepast aan de stijging van de prijzen tijdens het jaar 2017. Dit is van groot belang voor het behoud van je koopkracht. LBC-NVK zal blijven ijveren voor het behoud van het indexmechanisme want met de vele prijsstijgingen van energie, water en andere voorzieningen biedt dit uiteraard de beste garanties voor de werknemer. Ook je eigen loon moet vanaf januari 2018 met (minstens) 1,87604% zijn verhoogd.
Behalve de index doet ook het sectoroverleg je loon stijgen. Door het sectorakkoord 2017-2018 heeft elke voltijdse werknemer in 2018 recht op een unieke netto koopkrachtverhoging van 400 euro. Deze premie is in principe uit te betalen tegen uiterlijk 31 mei 2018.

Je loon in PC 306

Geld loonbrief
Je loon wordt in grote mate nog steeds in eerste orde bepaald door je functie en door de barema’s van je eigen werkgever. In sommige bedrijven is er ook sprake van (aanvullende) prestatie- en/of competentieverloning en/of van een zogenaamd cafetariaplan. In elk geval moet de individuele verloning van elke werknemer minstens voldoen aan een sectoraal bepaalde ‘ondergrens’. Deze grenzen zijn vastgelegd in sectorale barema’s, gekoppeld aan een zogenaamde functieclassificatie.
In de verzekeringssector zijn de verschillende functies via een dergelijke classificatie vandaag in 8 klassen samengebracht op basis van functiebeschrijvingen. Deze legt enkel de minimumnormen vast. In de ondernemingen kunnen tussencategorieën, andere benamingen of graden voorkomen zonder dat dit de toepassing van de sectorale minimumregels evenwel in het gedrang mag brengen.
Het loon dat je elke maand op je rekening krijgt, dient gebaseerd te zijn op de juiste toepassing van de bedrijfsspecifieke barema’s gelinkt aan de uitgeoefende functie. Dit loon dient vervolgens ook minstens gelijk of hoger te zijn dan de sectorale barema’s gekoppeld aan de 8 sectorale klassen. Deze koppeling, met nieuwe aan de bestaande functies aangepaste sectorbarema’s, is vandaag in bespreking. Zodra hierover duidelijkheid bestaat, zullen wij u hierover inlichten.
Ook de nieuwe barema’s zullen gekoppeld zijn aan ervaring, waarbij rekening wordt gehouden met de opbouw van ervaring en kennis in de eigen functie, maar ook binnen een andere professionele omgeving. Ook bepaalde periodes van schorsing van je contract, door bijvoorbeeld ziekte, zullen hiervoor worden gelijkgesteld.
Tot deze nieuwe barema’s van kracht worden, gelden nog de huidige, gekoppeld aan de oude functieclassificatie. Zowel deze classificatie als de barema’s kan je steeds up to date terugvinden op www.mimimumlonen.be.

Wat als je deeltijds werkt?

Als je deeltijds werkt, wordt je loon in verhouding tot je arbeidsduur aangepast. Dit wil zeggen dat je als deeltijdse werknemer recht hebt op alle looncomponenten van een volijdse werknemer, maar dan toegepast op de arbeidsduur die voor jou van toepassing is bij gelijke job en anciënniteit enz. Omdat de arbeidsduur in de sector 35 uur bedraagt wordt het loon van een deeltijdse werknemer als volgt berekend:
Voltijds loon x wekelijkse arbeidsduur deeltijds 
Wist je dat

… je vakbond ook over koopkracht onderhandelt? Na jaren van loonstop hebben we in 2016 een sectorale jaarlijkse sectorpremie van 200 euro netto bedongen. In het recente verleden dwongen we ecocheques af en nu en dan trekken we de sectorbarema’s op!
… je loon minstens 1 keer per maand moet worden uitbetaald? Normaal gebeurt dit ten laatste de 4de werkdag na de maand waarop het loon betrekking heeft. Het arbeidsreglement in je onderneming kan de periode van 4 dagen uitbreiden naar maximaal 7 werkdagen.
… je maandelijks een loonbrief moet ontvangen van je werkgever met daarop de samenstelling van het loon, RSZ-afhoudingen, de bedrijfsvoorheffng, het nettoloon…? Daarnaast moet je één maal per jaar een individuele rekening ontvangen van de werkgever voor 1 maart van het jaar volgend op het jaar waarop de afrekening betrekking heeft.
… onder de term ‘loon’ meer valt dan je op het eerste zicht zou denken? Loon is bijvoorbeeld ook je gewaarborgd loon wanneer je ziek bent, premies…

Indexering op sectoraal vlak

index
Sectoraal
De indexering van lonen en sociale uitkeringen is een belangrijk verworven goed. Er is echter geen algemene wetgeving die dit concreet regelt. De praktische modaliteiten van de indexering (tijdstip, berekeningswijze, percentages...) worden in principe geregeld op sectoraal vlak, door in de schoot van de paritaire comités afgesloten cao's. 
Als er geen sectorale cao rond de index bestaat, gebeurt de indexering bijgevolg op basis van een ondernemingscao of op basis van 'gebruik'. Soms baseert men zich op het indexmechanisme van een andere sector of op het mechanisme dat van toepassing is op de overheidslonen en de sociale uitkeringen. 
In heel wat ondernemingen worden lonen betaald die hoger zijn dan de vastgelegde minima die voorzien zijn in de barema's. Bij een indexaanpassing moeten ook die lonen geïndexeerd worden. 
Recentste indexaanpassing in PC 306
januari 2017: vorige lonen x 1,14246 (in geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s wordt de indexering berekend op het minimumloon. Het verschil tussen het minimumloon en het reële loon blijft behouden)
Vragen?
Heb je nog vragen omtrent de indexering van je loon (bijvoorbeeld omdat je op de site geen sectorale info rond de index vindt of omdat de index via een ondernemingscao geregeld wordt) dan kan je best eens contact opnemen met de vakbondsafgevaardigde in je bedrijf of met het LBC-NVK secretariaat van je regio