Vorming in PC 306

Elke werknemer heeft in de verzekeringssector het recht om binnen het kader van een zogenaamde jaarlijkse behoeftenevaluatie aan zijn werkgever aan te geven welke opleiding hij zou willen volgen. Deze opleiding dient verband te houden met de professionele context binnen het bedrijf. De werkgever die weigert hierop in te gaan, dient dit te motiveren. Elke onderneming in de sector beschikt hierbij over een zogenaamd opleidingskrediet, wat overeenkomt met een jaarlijks vast te stellen collectief aantal uren op basis van het aantal voltijds tewerkgestelde werknemers in het jaar voordien vermenigvuldigd met 4. Sinds kort werd hier ook een zogenaamde ‘kredietlijn’ aan gekoppeld op basis waarvan je onderneming bijkomende opleidingen voor zijn werknemers kan financieren.
De opleiding verloopt in samenwerking met FOPAS, is kosteloos (behalve voor kaderleden categorie II en hoger) en kan zowel extern als in het bedrijf zelf plaatsvinden. Meer details vind je op www.fopas.be. Ook opleidingen rond veranderende competenties en loopbaanbegeleiding in het licht van de digitaliserende arbeidsmarkt worden door FOPAS aangeboden.
Wist je dat…

… je vakbond mee nadenkt en waar het kan afspraken maakt met de werkgevers over stresspreventie, telewerk, en andere belangrijke thema’s? Je vakbond zal de komende jaren verder werk maken van werkbaarder werk, sociale omkadering en ondersteuning van eventuele impact van digitalisering. Wij vragen aangepast en kwaliteitsvol werk zodat iedereen de eindmeet haalt. Ook willen we dat er voldoende wordt geïnvesteerd in permanente opleiding en bijscholing van het personeel zodat iedereen mee kan met de nieuwste technologische ontwikkelingen.

… het wetsontwerp betreffende werkbaar en wendbaar werk een verruiming voorziet van het minimale recht op opleiding van gemiddeld twee dagen per jaar per voltijdse werknemer in je bedrijf? Zodra er meer details bekend zijn, lees je het hier.