Werkzekerheid

Werkzekerheid in de sector

Werkzekerheid is steeds een belangrijke syndicale bekommernis geweest voor LBC-NVK in de sector. En dat is zeker vandaag, in tijden van toenemende digitalisering, nog steeds het geval. Uitgangspunt is dat, ook in onze sector, je werkgever steeds in alle omstandigheden eenzijdig kan beslissen om al dan niet tot een individueel dan wel collectief ontslag over te gaan. 
Gelukkig hebben we wel enkele afspraken in de sector kunnen maken om dergelijke ontslagen zoveel mogelijk te vermijden. Of minstens om ervoor te zorgen dat de betrokken werknemer(s) in deze omstandigheden zoveel mogelijk bijstand kunnen krijgen.
Concreet bestaan er sinds 2010 afspraken rond informering en consultering van de sociale partners in geval van individuele dan wel collectieve ontslagen om zogenaamde ‘technische redenen van arbeidsorganisatie’, om economische of technische reden of om welke andere reden ook. Indien deze afspraken niet worden nageleefd, dient de ontslaggevende werkgever bovenop de wettelijk verplichte vergoedingen nog een bijkomende vergoeding van drie dan wel zes maand loon te betalen, naargelang de betrokken werknemer minder of meer dan 5 jaar anciënniteit in het bedrijf heeft.