Sectoroverleg in pc 307

Op de site van de federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg kan je de cao-teksten van dit paritair comité (PC 307) als pdf-bestand downloaden. Klik hier ...

Eindelijk een akkoord!

akkoord
Het heeft wat voeten in de aarde gehad maar begin november werd een handtekening gezet onder een sectorakkoord in PC 307. Voornaamste ingrediënten zijn een grote investering in de mogelijkheden voor het volgen van opleiding, een verbetering van de sectorbarema’s en een uitbreiding van de mogelijkheid om tijdskrediet op te nemen.
Vorming
De werkgeversbijdragen voor CEPOM, het sectoraal vormingsfonds, worden met 0,30% aanzienlijk opgetrokken. Het is de ambitie om het aantal cursusdagen aangeboden door CEPOM te verdubbelen van de huidige 400 naar 800 cursusdagen. CEPOM biedt in de eerste plaats cursussen aan om als medewerker bij te blijven en mee te kunnen in een snel veranderde sector. Met deze inspanningen willen we werknemers maximaal wapenen. Alle info over CEPOM vind je op www.cepom.be 
De wet legt op dat werknemers gemiddeld 5 dagen opleiding per jaar moeten kunnen volgen. Er moet een  groeipad afgesproken worden zodat sectoren  de tijd krijgen om deze wettelijke verplichting te realiseren. In PC 307 is een groeipad afgesproken van 2 dagen in 2017, 3 dagen vanaf 2018, 4 dagen vanaf 2020 en 5 dagen vanaf 2022. 
Er is afgesproken dat deze opleidingsdagen hoofdzakelijk ingevuld moeten worden met voortdurende beroepsopleiding in het kader van loopbaanplanning, functiewijziging, ontwikkelingskansen bij de uitoefening van de huidige functie, mogelijke evolutie in de functie en loopbaan, verplichte vorming in het leader van IDD (Insurance Distribution Directive) en Mifid II.
Vraag dus zeker naar opleidingskansen bij je werkgever en wijs hem op het opleidingsaanbod van CEPOM! 
Koopkracht
In vergelijking met het vorig sectorakkoord hebben we het koopkracht luik slechts gedeeltelijk ingevuld. Er was een marge om de lonen met 1,1% te laten stijgen. Omwille van het woelig vaarwater waarin financiële tussenpersonen verkeren, de recente nieuwe functieclassificatie, en de inspanningen die zullen geleverd worden in het kader van opleidingsinspanningen hebben we ervoor geopteerd om enkel de sectorbarema’s op te trekken met 8 euro.
Kijk dus zeker na of je juist bent ingeschaald op basis van de nieuwe functieclassificatie of ga langs bij je plaatselijke LBC-NVK-kantoor om dit na te kijken!
Op vraag van de werkgevers werd de mogelijkheid ingebouwd om de sectorale dertiende maand om te ruilen voor een gelijkwaardig voordeel. Dit is enkel mogelijk als er daartoe een collectieve arbeidsovereenkomst in de onderneming wordt afgesloten die de modaliteiten van degelijk gelijkwaardig voordeel moeten vastleggen. In ieder geval zal het altijd mogelijk zijn om de dertiende maand onder de vorm van een bruto cash loon op te eisen.
Tijdskrediet 
De mogelijkheden om tijdskrediet met motief op te nemen gedurende 51 maanden is voortaan ook mogelijk in halftijdse en voltijdse vorm (1/5 was sowieso mogelijk). Het gaat om de volgende motieven: het tijdskrediet voor de opvoeding van een kind tot 8 jaar, het verlenen palliatieve, verzorging en de bij stand of verzorging van een zwaar ziek gezins- of familielid. Het tijdskrediet met motief opleiding gedurende 36 maande kon al deeltijds en voltijds opgenomen worden.
In het sectorakkoord hebben we het ook mogelijk gemaakt om een landingsbaan met uitkering op te nemen vanaf de leeftijd van 55 jaar en dit tot eind 2018 mits een lange loopbaan van 35 jaar.
Overweegt u een welbepaald stelstel van tijdskrediet? Neem dan zeker contact op met uw plaatselijk LBC-NVK-kantoor of LBC-NVK-afgevaardigde of download de brochure tijdskrediet op onze website.
Eindeloopbaan
De mogelijkheid werd gecreëerd om SWT (nieuwe benaming brugpensioen) op te nemen vanaf de leeftijd van 58 jaar in 2018 en 59 jaar in 2019 mits een loopbaan van 40 jaar. Deze komt naast de reeds bestaande mogelijkheden. 
Indien u SWT wordt aangeboden neem dan zeker contact met je plaatselijk LBC-NVK-kantoor of LBC-NVK-afgevaardigde.

Eisenbundel 2017-2018

sociaal overleg
1. WERKGELEGENHEID
 • Vakbonden vragen een rapport over de gevolgen van de indexsprong en taxshift (verlaging van de werkgeversbijdragen) op de werkgelegenheid.
2. VERHOGING KOOPKRACHT
 • Maximale invulling van 1,1% marge. Via verhoging van baremieke en reële brutolonen
 • Oprichting en uitbouw van een sectorale tweede pijler (aanvullende pensioen)
3. WERKZEKERHEID
 • Verlenging en versterking van de afspraken inzake individuele of meervoudige ontslagen: recht op individueel onderhoud voorafgaandelijk aan ontslag. Daaraan wordt toegevoegd: recht op coaching procedure en actieplan ingeval men niet goed functioneert + recht op syndicale bijstand bij escalatie.
 • Bij een intentie tot enkelvoudig of meervoudig ontslag omwille van technische en economische redenen worden alternatieven zoals herklassering, vorming, arbeidsherverdeling maximaal onderzocht teneinde naakte en gedwongen ontslagen te vermijden.
 • Sancties in geval van niet naleving.
4. VORMING, JOB EN LOOPBAAN ONTWIKKELING
 • Verlenging afspraken cao risicogroepen & financiering CEPOM
 • Vorming: groeipad verspreid op 5 jaar naar een individueel recht van 5 vormingsdagen per VTE per jaar. afgrenzen van vorming (is niet gelijk aan wettelijke verplichtingen, brainstormsessies, briefings, teambuilding, team-meetings). Sanctiemechanisme
 • Verlenging en verhoging dotatie syndicaal fonds
 • Gemeenschappelijke eisenbundel cao 2017-2018 * PC 307 - Verzekeringsmakelaars
5. OCCASIONEEL EN VAST TELEWERK
 • sectoraal kader telewerk (zie ook nota vakbonden)
6. WERKBAAR WERK – COMBINATIE WERK & PRIVE - EINDELOOPBAAN
 • Berekeningsbasis anciënniteit in het kader van ‘Bijkomende vakantie voor anciënniteit in de firma” uitbreiden van anciënniteit in de firma naar loopbaan anciënniteit.
 • In het licht van langer werken en cao 104: tweede betaalde vakantiedag vanaf de leeftijd van 60 jaar
 • Aanpassing CAO TK motief zorg half en voltijdse onderbreking voor de zorg van een kind tot 8 jaar, palliatieve zorgen en zorg voor een zwaar ziek gezins of familielid (van 36 naar 51 maanden)
 • Intekenen op NAR kader cao van 21/02/17 waarin de leeftijd voor een betaalde landingsbaan behouden blijft op 55 jaar voor werknemers met een lange loopbaan van 35 jaar
 • Recht op onbetaald verlof naar analogie van het afgeschafte TK zonder motief met ontslagbescherming, recht op terugkeer naar dezelfde functie).
 • Behouden van SWT lange loopbaan op leeftijd van 58 jaar voor de periode 2017- 2018
 • Sectoraal kader outsourcing, responsabilisering
7. MOBILITEIT
 • Ecologische voetdruk
8. ANDERE
 • Onderzoek evolutie kwantiteit en kwaliteit tewerkstelling door technologische evoluties (o.a. digitalisering),…
Download het pamflet