CAO pc 307

Op de site van de federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg kan je de cao-teksten van dit paritair comité (PC 307) als pdf-bestand downloaden. Klik hier ...

Eisenbundel 2017-2018

sociaal overleg
1. WERKGELEGENHEID
 • Vakbonden vragen een rapport over de gevolgen van de indexsprong en taxshift (verlaging van de werkgeversbijdragen) op de werkgelegenheid.
2. VERHOGING KOOPKRACHT
 • Maximale invulling van 1,1% marge. Via verhoging van baremieke en reële brutolonen
 • Oprichting en uitbouw van een sectorale tweede pijler (aanvullende pensioen)
3. WERKZEKERHEID
 • Verlenging en versterking van de afspraken inzake individuele of meervoudige ontslagen: recht op individueel onderhoud voorafgaandelijk aan ontslag. Daaraan wordt toegevoegd: recht op coaching procedure en actieplan ingeval men niet goed functioneert + recht op syndicale bijstand bij escalatie.
 • Bij een intentie tot enkelvoudig of meervoudig ontslag omwille van technische en economische redenen worden alternatieven zoals herklassering, vorming, arbeidsherverdeling maximaal onderzocht teneinde naakte en gedwongen ontslagen te vermijden.
 • Sancties in geval van niet naleving.
4. VORMING, JOB EN LOOPBAAN ONTWIKKELING
 • Verlenging afspraken cao risicogroepen & financiering CEPOM
 • Vorming: groeipad verspreid op 5 jaar naar een individueel recht van 5 vormingsdagen per VTE per jaar. afgrenzen van vorming (is niet gelijk aan wettelijke verplichtingen, brainstormsessies, briefings, teambuilding, team-meetings). Sanctiemechanisme
 • Verlenging en verhoging dotatie syndicaal fonds
 • Gemeenschappelijke eisenbundel cao 2017-2018 * PC 307 - Verzekeringsmakelaars
5. OCCASIONEEL EN VAST TELEWERK
 • sectoraal kader telewerk (zie ook nota vakbonden)
6. WERKBAAR WERK – COMBINATIE WERK & PRIVE - EINDELOOPBAAN
 • Berekeningsbasis anciënniteit in het kader van ‘Bijkomende vakantie voor anciënniteit in de firma” uitbreiden van anciënniteit in de firma naar loopbaan anciënniteit.
 • In het licht van langer werken en cao 104: tweede betaalde vakantiedag vanaf de leeftijd van 60 jaar
 • Aanpassing CAO TK motief zorg half en voltijdse onderbreking voor de zorg van een kind tot 8 jaar, palliatieve zorgen en zorg voor een zwaar ziek gezins of familielid (van 36 naar 51 maanden)
 • Intekenen op NAR kader cao van 21/02/17 waarin de leeftijd voor een betaalde landingsbaan behouden blijft op 55 jaar voor werknemers met een lange loopbaan van 35 jaar
 • Recht op onbetaald verlof naar analogie van het afgeschafte TK zonder motief met ontslagbescherming, recht op terugkeer naar dezelfde functie).
 • Behouden van SWT lange loopbaan op leeftijd van 58 jaar voor de periode 2017- 2018
 • Sectoraal kader outsourcing, responsabilisering
7. MOBILITEIT
 • Ecologische voetdruk
8. ANDERE
 • Onderzoek evolutie kwantiteit en kwaliteit tewerkstelling door technologische evoluties (o.a. digitalisering),…
Download het pamflet