Arbeidstijd

arbeidsduur
Sinds 1 april 2000 is de maximumgrens van de wekelijkse arbeidsduur vastgesteld op 37 uur en 30 minuten.
De ondernemingen waar de gemiddelde wekelijkse arbeidsduur werd berekend op jaarbasis door het toekennen van compensatiedagen, kunnen dit systeem behouden, naar rato van 1 compensatiedag op jaarbasis per schijf van 10 minuten wekelijkse arbeidstijd boven de grens van 37 u 30 (bv. een onderneming die ervoor kiest om de gemiddelde arbeidsduur per week op 38 uur te houden, moet drie compensatiedagen toekennen).
De wekelijkse arbeidsduur wordt over de eerste vijf dagen van de week verdeeld.
De voor de goede gang van de onderneming onontbeerlijke diensten worden evenwel op zaterdag verzekerd. 
De ondernemingsraad of, bij ontstentenis ervan, de syndicale afvaardiging bepaalt welke diensten op zaterdag moeten werken, de getalsterkte van het personeel dat met het verzekeren van de diensten is belast, alsmede de bijzondere toepassingswijzen. 
Voor de ondernemingen, waar noch een ondernemingsraad, noch een syndicale afvaardiging bestaat, worden in vorig lid bepaalde maatregelen door de werkgever vastgesteld, onder voorbehoud van de instemming van de meerderheid van het personeel.