Je loon in pc 307

Geld2
De lonen in paritair comité 307 zijn gebaseerd op minimumbarema's. Je loon wordt bepaald door het gewicht van je functie en het aantal ervaringsjaren (lees meer onderaan deze pagina) die in rekening kunnen worden gebracht. Het gewicht van je functie werd uitgewerkt in een sectorale functieclassificatie. Die barema’s worden voor de hele sector onderhandeld door vakbonden en werkgevers. Werkgevers kunnen nooit minder betalen dan wat in de barema's wordt afgesproken. Hogere lonen zijn uiteraard wel toegestaan. 
Het paritair comité 307 kent zijn eigen indexeringssysteem. Reële lonen en baremalonen worden niet geïndexeerd op een vast tijdstip, maar wel bij overschrijding van de spilindex. Contacteer je regionaal LBC-NVK-secretariaat om na te gaan of je het juiste loon ontvangt. 

Welke ervaring wordt in rekening gebracht in PC 307?

Loon4
De makelaarssector voorziet dat, bij je aanwerving, je eerder verworven ervaring in aanmerking wordt genomen voor de berekening van je barema.
Ervaring wordt beschouwd als algemene levenservaring. Ook een periode dat werknemer niet tewerkgesteld is in de sector van de verzekeringsmakelaardij of helemaal niet actief is op de arbeidsmarkt kan zorgen voor ontwikkeling van bepaalde competenties. Periodes van loopbaanonderbreking, ouderschapsverlof, onbetaald verlof, verdere studies, bekijken van andere culturen, vrijwilligerswerk, legerdienst, burgerdienst, gemeenschapsdienst, periodes al dan niet gedekt door de sociale zekerheid,... worden als ervaring weerhouden.