CAO van pc 308

Op de site van de federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg kan je de cao-teksten van dit paritair comité (PC 308) als pdf-bestand downloaden. Klik hier ...

Onderhandelingen in Spaarbanken uit startblokken!

Op dinsdag 8 oktober 2013 vernamen wij van werkgeverskant het standpunt voor de komende sectoronderhandelingen 2013-2014. Dat het een klaagzang zou worden wisten we uiteraard op voorhand. Niettemin staan de winstcijfers van 2012 van de meeste spaarbanken toch wel in schril contrast met de treurzang die wij mochten aanhoren.
De financiële crisis is absoluut niet veroorzaakt door de spaarbanken maar niettemin delen ze uiteraard wel in de klappen als het gaat over bijkomende taksen. Werkgevers berekenden dat ze 6,5 keer meer taksen betalen dan in 2007 en dit ondanks het feit dat zij sinds jaar en dag een veilig bankmodel hanteren. Bovendien worden ze erg onfair behandeld in vergelijking met de grootbanken die de crisis veroorzaakt hebben.Spaarbanken moeten hun winst halen uit het pure klassieke bankieren nl. depositio’s ophalen en via kredietverschaffing winst genereren. Er zijn amper of geen trading-activiteiten.Precies het volume aan spaardeposito’s wordt als voornaamste berekeningsbasis genomen voor heel wat taksen terwijl het precies de speculatievere activiteiten en producten zijn die men in het vizier zou moeten nemen. . In een notedop was het dus huilen over de lage rentes (en dus de uiterst lage winstmarges), de tsunami aan nieuwe regelgeving, het ontspoorde taksenbeleid ten nadele van de sinds jaar en dag veilig werkende banken en derhalve een immens probleem van te grote verschillen tussen dalende inkomsten en stijgende uitgaven.
De winstcijfers na belasting liggen in 2012 niettemin maar liefst 6,06 % hoger dan in 2008. Het kan dus niet allemaal kommer en kwel zijn in de spaarbanken. Bovendien zijn miljoenen deposito’s verhuisd van de grootbanken naar de kleinere banken. 
Misschien is dat de reden dat men de werkgeverseisen enigszins getemperd heeft in vergelijking met de Banken. Febelfin deelt de lakens uit in de meeste van de financiële sectoren. Dat betekent dat er gedicteerd wordt wat kan en wat niet kan. In die zin moeten we ons allicht “gelukkig” prijzen dat er behoudens een overschakeling van een tweemaandelijkse naar een jaarlijkse indexering van de lonen geen andere pratronale eisen op tafel kwamen. De banken willen bovenop een wijziging van de indexeringsfrequentie ook nog eens de baremieke verhogingen aanpakken en de arbeidsduur verhogen met 30 minuten. 
Veel verder dan de gebruikelijke intro’s zijn we dus niet geraakt in deze ronde. Op 14 november zitten we opnieuw rond de tafel. Het moet dan stilaan duidelijk worden of er überhaupt onderhandeld zal worden of dat we elkaar gewoon nog wat gezelschap gaan houden. Voor dit laatste bedanken we uiteraard.

Gemeenschappelijk eisenprogramma Spaarbanken (PC 308)

1. Werkzekerheid
Inschrijven garantie van 1 maand per begonnen dienstjaar bij ontslag indien ontslagprocedure niet gevolgd. Bij niet-naleving van de procedure of bij ontbreken van een correct ontslagdossier bijkomende sanctie van 6 maanden.
Betere procedure bij individuele ontslagen. Een ontslagprocedure, voor zover geen dringende reden, moet voorzien in volgende elementen : 
Een concreet ontslagdossier waaruit de concrete elementen die aanleiding geven tot een ontslagintentie duidelijk zijn.
Duidelijk motivering van het voornemen tot ontslag
Redelijke herkansingsperiode met concrete werkpunten.
Voorziening van vorming en begeleiding indien relevant.
2. Vorming en opleiding
Beter inspelen op individuele noden via een individueel recht op vorming en op een jaarlijks vormingskrediet dat door de individuele werknemer autonoom kan worden aangewend. Overdraagbaarheidsprincipes van Epos kunnen ook hier worden toegepast. 
Voorstel: recht op 5 dagen vorming en een jaarlijks opleidingskrediet van 150 €. 
Recht is er automatisch, weigering slechts mogelijk mits motivering met afschrift aan SA of OR. Invoering sanctiemechanisme bij niet toekenning van 5 dagen.
Binnen Epos dient een individueel aanbod gecreëerd m.b.t. de opmaak van een persoonlijke professionele balans, als hulpmiddel bij de oriëntering of heroriëntering van een loopbaan. 
Uitbreiding van het aanbod Epos via een samenwerkingsverband met ELAN+.
3. Kwaliteit van het werk
Verlenging cao’s brugpensioen en tijdskrediet , aangepast aan nieuw regelgevend kader.
Concretisering cao 104. Concretisering eindeloopbaanproblematiek.
Kaderakkoord inzake thuiswerk en satellietwerk
Wegwerken genderongelijkheden in regelingen klein verlet. Bevalling van een kleinkind bij zoon of dochter van een werknemer.
4. Sociaal overleg
Versterking kwaliteit van het sociaal overleg. Aankondiging in OR van alle studies m.b.t. reorganisaties, uitbesteding, verkoop en aankoop van activiteiten of onderneming vóór de fase van besluitvorming + mogelijkheid tot inroepen externe deskundigheid lastens werkgever.
Verhoging syndicaal fonds spaarbanken m.o.o. de uitbetaling van een syndicale premie van 100 €
Invoering werkgeversattestering
Invoering van het begrip mandaatverlof. Werknemersvertegenwoordigers vertegenwoordigen hun collega’s in het sociaal overleg binnen de onderneming maar doen dit ook buiten de onderneming. Het syndicaal vormingsverlof is daar niet altijd op aanspreekbaar. Vandaar de invoering van het begrip mandaatverlof. Dit zijn gerechtvaardigde afwezigheden van mandatarissen om het personeel buiten de onderneming te vertegenwoordigen. Voorstel: 2 dagen per mandataris per jaar en groepeerbaar per onderneming.
5. Koopkracht
Programmatie naar bankbarema’s.
Herziening classificatie.
Aanpassingen woonwerkverkeer.