Je loon in pc 308

Wat zijn de minimumbarema's in het PC 308?

Geld2
De lonen in paritair comité 308 zijn gebaseerd op minimumbarema's. Die worden voor de hele sector onderhandeld door vakbonden en werkgevers. Werkgevers kunnen nooit minder betalen dan wat in de barema's wordt afgesproken. Hogere lonen zijn uiteraard wel toegestaan.

Indexering op sectoraal vlak

index
Sectoraal
De indexering van lonen en sociale uitkeringen is een belangrijk verworven goed. Er is echter geen algemene wetgeving die dit concreet regelt. De praktische modaliteiten van de indexering (tijdstip, berekeningswijze, percentages...) worden in principe geregeld op sectoraal vlak, door in de schoot van de paritaire comités afgesloten cao's. 
Als er geen sectorale cao rond de index bestaat, gebeurt de indexering bijgevolg op basis van een ondernemingscao of op basis van 'gebruik'. Soms baseert men zich op het indexmechanisme van een andere sector of op het mechanisme dat van toepassing is op de overheidslonen en de sociale uitkeringen. 
In heel wat ondernemingen worden lonen betaald die hoger zijn dan de vastgelegde minima die voorzien zijn in de barema's. Bij een indexaanpassing moeten ook die lonen geïndexeerd worden. 
Recentste indexaanpassing in PC 308
februari 2017: vorige lonen x 1,0052 
Vragen?
Heb je nog vragen omtrent de indexering van je loon (bijvoorbeeld omdat je op de site geen sectorale info rond de index vindt of omdat de index via een ondernemingscao geregeld wordt) dan kan je best eens contact opnemen met de vakbondsafgevaardigde in je bedrijf of met het LBC-NVK secretariaat van je regio

Extra afspraken woon-werkverkeer in PC 308

Vervoer3
In het paritair comité 308 zijn verbeterde afspraken gemaakt rond de voorwaarden en de terugbetaling van de kosten van het woonwerkverkeer.
  • Voor de terugbetaling van een ander openbaar vervoermiddel dan de trein wordt een minimum aantal van 2 kilometer vooropgesteld (normaal gesproken ligt de minimumgrens bij 5 kilometer)
  • De tegemoetkoming van de werkgever voor de terugbetaling van de treinkaart bedraagt 90%
  • Voor de terugbetaling van het gebruik van eigen voertuigen wordt geen minimumafstand vooropgesteld
  • Er is een fietsvergoeding voorzien. Deze bedraagt 90% van de kosten voor een treinkaart (let op: dit geldt ook voor voetgangers!)