De cao voor pc 309

Op de site van de federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg kan je de cao-teksten van dit paritair comité (PC 309) als pdf-bestand downloaden. Klik hier ...

Gemeenschappelijk eisenbundel Beursvennootschappen (PC 309)

Werkzekerheid - tewerkstelling
 • Sectorale procedure opzetten bij individueel ontslag en meervoudig ontslag (behoudens dringende reden) – afspraak in sectoraal protocol akkoord 2011-2012
 • Een concreet ontslagdossier met concrete elementen die aanleiding geven tot de ontslagintentie
 • Duidelijke motivering van het voornemen van ontslag
 • Redelijke herkansingsperiode met concrete werkpunten
 • Voorzien in vorming en begeleiding 
 • Sanctie bij niet-naleving van sectorale procedure
Koopkracht
Sectorale cao ecocheques van 3/07/2013 omzetten in een sectorale cao van onbepaalde duur
Analytische functieclassificatie - sectorale barema's - Wet 22/4/2012 Loonkloof
De engagementen betreffende de herziening van de sectorale functieclassificatie zoals voorzien in het sectorale akkoorden 2009-2010 en 2011-2012 met inbegrip van het uitvoeren van de wet van 22 april 2012 rond de loonkloofuitvoeren
Vorming en opleiding
 • Individueel recht op vorming
 • Individueel recht op 5 dagen vorming
 • Binnen Startfin : creatie van een individueel aanbod door middel van een persoonlijke professionele balans als hulpmiddel bij de oriëntering en heroriëntering van de loopbaan
Maximalisering rechten tijdskrediet
Afsluiten sectorale cao 1/5de + 50 jaar 28 jaar beroepsloopbaan
Maximalisering brugpensioen
Sectorale cao 8/10/2007 brugpensioen 58 jaar maximaal verlengen tot 31/12/2014
Bijkomende vergoeding landingsbanen en aanpassing arbeidsorganisatie
 • Concretisering cao 104: toekenning bijkomende vakantiedagen vanaf de leeftijd van 45 jaar 
 • Langer werken mogelijk maken : werken aan concrete voorstellen om loopbanen leefbaar te houden (werkbaar werk)
Aanpassing besteding 0,10% risicogroepen
Aanpassing 0,10% risicogroepen naar nieuwe richtlijnen en nieuwe initiatieven
Syndicale waarborgen en organisatie
 • Installeren syndicaal statuut (afspraken sectoraal akkoord 2011-2012)
 • Kader afspraken syndicale waarborgen
Diversiteit
Uitvoeren van de afspraken in het sectoraal akkoord 2011-2012: het opzetten van een werkgroep rond diversiteit en de gelijke behandeling vrouwen en mannen in de verschillende beleidsdomeinen (zoals reeds voorzien in het sectoraal akkoord 2009-2010
Verbetering syndicale werkingsfaciliteiten
OR: procedure rond reorganisaties, uitbesteding, verkoop en aankoop activiteiten/fusies/… voor besluitvorming