Eindejaarspremie

eindejaarspremie

Bedrag van de Premie

Volledig maandloon.

Toekenningsmodaliteiten

  • Verbonden zijn door een contract van onbepaalde duur op het ogenblik van betaling.
  • Anciënniteit van minstens 6 maanden op het ogenblik van betaling. De toekenning gebeurt per volledig gepresteerde kalendermaand.
  • Gepensioneerden ontvangen de premie pro rata wanneer zij de onderneming verlaten voor de datum van de betaling van de premie en mits een anciënniteit van 6 maanden.
  • Het bedrag van de premie mag worden herleid a rato van de afwezigheden in de loop van het jaar die niet voortspruiten uit de toepassing van de wettelijke reglementaire en conventionele bepalingen inzake jaarlijkse vakantie, wettelijke feestdagen, kort verzuim, beroepsziekte, arbeidsongeval en bevallingsrust en van 30 dagen ziekte of ongeval.

Tijdstip van betaling

December of bij het indienen van de maatschappelijke rekeningen of volgens afspraak op ondernemingsvlak.