Even voorstellen

PC 310
Paritair Comité voor de banken.
Oprichting en wijziging bevoegdheidsgebied
[0] K.B. 09.02.1971 B.S. 19.03.1971
Artikel 1, § 3, alinea 6
Bevoegd voor de werknemers in het algemeen en hun werkgevers, voor de banken.

Profiel PC 310 Banken

Bankkantoor
In België werken ongeveer 70.000 mensen in de banksector. De meesten werken in de grootbanken Fortis, KBC, ING en Dexia. Daarnaast zijn er nog een tachtigtal grote en kleine banken.  

Goed om te weten

De werknemers tewerkgesteld bij een zelfstandige agent van een bank, verzekering of spaarbank zijn juridisch geen werknemer van die financiële instelling maar werknemer van die zelfstandige agent en vallen om die reden onder het PC 218.  
De LBC-NVK voert actie om de werknemers van die zelfstandige agenten hetzelfde statuut te bezorgen als hun collega's die voor de moederinstelling werken 

Fusies en rationalisaties 

De tewerkstelling in de banken is de jongste jaren stelselmatig afgebouwd. Met elke fusie gaan herstructureringen gepaard en die brengen steeds rationalisatie en daarbij afbouw van functies en dus tewerkstelling mee. Dankzij de opstelling van de vakbonden gebeurt dit meestal op een geleidelijke wijze: zonder afdankingen maar in de vorm van natuurlijke afvloeiingen, zoals eindeloopbaanregelingen, niet vervanging van ontslagnemende werknemers enz.  

LBC-NVK-aanwezigheid 

De vakbonden zijn tamelijk goed vertegenwoordigd in de banken in België. Duizenden militanten vertegenwoordigen het personeel in ondernemingsraden (OR), comités voor preventie en bescherming op het werk (CPBW) en vakbondsafvaardigingen (VA). In mei 2004 werden sociale verkiezingen georganiseerd waardoor zowel reeds ervaren als nieuwe afgevaardigden werden aangeduid in al die overlegorganen.  
In alle banken organiseert de LBC-NVK zijn militanten in ondernemingskernen en interzetels (= vertegenwoordiging vanuit alle kernen in grote banken); die stimuleren en coördineren het vakbondswerk in de ondernemingen. Vanuit die interzetels wordt een aantal militanten afgevaardigd naar de nationale belangengroep, die maandelijks vergadert en op zijn beurt de sectorale werking opvolgt en stuurt. Deze nationale belangengroep buigt zich ook over de problemen in de sector en over de themata die op sectorniveau aan de orde zijn.