Je loon in pc 310

Wat zijn de minimumbarema's in het PC 310?

Geld2

Wat zijn de minimumbarema's in het PC 310?

De lonen in paritair comité 310 zijn gebaseerd op minimumbarema's. Die worden voor de hele sector onderhandeld door vakbonden en werkgevers. Werkgevers kunnen nooit minder betalen dan wat in de barema's wordt afgesproken. Hogere lonen zijn uiteraard wel toegestaan. De barema’s zijn onderverdeeld in 4 categorieën voor de bedienden en 3 voor de kaderleden. Sinds 2009 werken we niet langer met leeftijdsbarema’s maar met ervaringsbarema’s. Onder ervaring wordt verstaan: de uitoefening van de beroepsactiviteit bij de werkgever waar je werd aangeworven. Maar heel wat jaren worden met ervaring gelijkgesteld zoals o.a. studiejaren, jaren gewerkt bij andere werkgevers, periodes van tijdskrediet, … Niet alle jaren worden volledig gelijkgesteld. Voor meer info klik hier.

Tot welke categorie behoort mijn functie?

De allereerste indeling van de functies in de banksector dateert van 1979 en was dus ferm verouderd. Gedurende enkele jaren werkten vakbonden en werkgevers aan een actualisatie ervan. Deze is afgerond voor de bediendefuncties maar voor de kaderleden moet dit werk nog opgestart worden. De nieuwe indeling van de bediendefuncties vind je hier. Van zodra het ook die voor de kaderleden afgerond is, vermelden we dit hier.

Indexering op sectoraal vlak

index
Sectoraal
De indexering van lonen en sociale uitkeringen is een belangrijk verworven goed. Er is echter geen algemene wetgeving die dit concreet regelt. De praktische modaliteiten van de indexering (tijdstip, berekeningswijze, percentages...) worden in principe geregeld op sectoraal vlak, door in de schoot van de paritaire comités afgesloten cao's. 
Ook in PC 310 werd er zo en cao afgesloten. Die voorziet in een tweemaandelijkse aanpassing van de lonen aan de index. 
Recentste indexaanpassing in PC 310
juli 2017: vorige lonen x 1,0061