De CAO voor pc 325

Op de site van de federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg kan je de cao-teksten van dit paritair comité (PC 325) als pdf-bestand downloaden. Klik hier ...

Eisenbundel cao 2017-2018

In PC 325 (Openbare kredietinstellingen) hebben de vakbonden hun eisenbundel overhandigd aan de werkgevers.

Algemeen 

Context voor onderhandelingen is het goedgekeurde IPA, voorstel van Wet werkbaar en wendbaar werk van Kris Peeters en de uitdagingen voor de toekomst in het kader van de digitalisering.
Daarom onze focus op:

1. Koopkracht

 • Maximale invulling van 1,1% marge.
  Via verhoging van refertelonen en reële brutolonen, met toepassing ten laatste op 30/09/2017.

2. Werkbaar en wendbaar werk

A. Vorming en opleiding 
 • Verlenging van de huidige vormingsafspraken omtrent risicogroepen en professionele vorming
 • Verlenging en verhoging werkgeversdotatie aan fonds voor syndicale vorming
B. Tijdskrediet
 • Verlenging afspraken tijdskrediet i.v.m. uitbreiding tot 51 maanden voor tijdskrediet met motief.
 • Inzake tijdskrediet bepleiten wij een sectorale afspraak dat bij ontslag, de basis voor de ontslagvergoeding gebaseerd is op het loon en arbeidsregime van vóór de aanvang van het tijdskrediet.
C. Telewerk
 • Uitwerking van een minimaal te respecteren kaderakkoord, inclusief de vergoedingen, inzake structureel en occasioneel thuis- en telewerk.
D. Tewerkstelling en werkzekerheid
 • Verlenging van de maatregelen betreffende werkzekerheid en outplacement. 
 • Ten laste nemen van het surplus boven de 30 weken opzegvergoeding door de werkgever (naar analogie met voorgaande)
 • Invoeren van een afkoelingsperiode en procedure vooraleer tot ontslag kan worden over gegaan.
 • Behoud van tewerkstelling in PC 325
E. Duurzaam, leefbaar en kwaliteitsvol werk
 • Psychosociale belasting en stressbestrijding blijft een constant aandachtspunt. Wij willen zo snel als mogelijk een gezamenlijk aanbod uitwerken dat instrumenten aan de OKI’S aanreikt met volgende objectieven:
  • Uniforme en grondige risico-analyse op zowel ondernemings- als sectorniveau om op beide niveaus een betere regelmatige periodieke opvolging mogelijk te maken. 
  • Begeleidingsaanbod op ondernemingsmaat
  • Begeleidingsaanbod op maat van individuele medewerkers
Focus moet vooral liggen op preventie.
 • Recht op loopbaanbegeleiding
 • Maatregelen in kader van arbeidsherverdeling en arbeidsduurvermindering (verlenging van de cao van 22 mei 1995 - maatregelen voor de oudere werknemers en verlenging van de cao van 30 maart 2006 - bijkomend verlof voor oudere werknemers)
 • Recht op onbereikbaarheid 
 • Re-integratie langdurig zieken: sectorale afspraken nodig ivm procedure, humanitaire vergoeding, …
 • Recht op terugkeer na periode van deeltijdse tewerkstelling (vergelijkbaar met recht na tijdskrediet)
F. Mobiliteit
 • Terugbetaling parking aan stations
 • Verlenging van de fietsvergoeding

3. Uitdagingen voor de toekomst

A. Sociaal overleg
 • Een debat betreffende het effect van de technologische ontwikkeling op de organisatie van het werk is noodzakelijk. Onderwerpen die hierbij aan de orde zijn: geautomatiseerde tijdsregistratie voor alle functies, grenzen uur- en werkroosters, openingstijden, recht op onbeschikbaarheidsruimte voor vormen van digitaal leren tijdens de arbeidstijd, recht op onbeschikbaarheid, impact op functie-inhouden en functiebeschrijvingen ...)
 • Wij vragen een engagement van werkgevers om werknemersorganisaties via het sociaal overleg gegarandeerd te betrekken bij alle vormen van innovatieve arbeidsorganisatie en dit van bij de prille aanvangsfase. Elk dossier dient omkaderd door een paritaire begeleidingsgroep, afspraken omtrent informatieverstrekking en dialoog over motieven, aanleiding, intenties, implementatie, evaluatie…

4. Alle artikels van CAO 2015-2016 die kunnen verlengd worden, moeten verlengd worden