Sectoroverleg in PC 341

Eindelijk een akkoord

Het heeft wat voeten in de aarde gehad maar eind november werd een handtekening gezet onder een sectorakkoord in PC 341. Voornaamste ingrediënten zijn twee keer een éénmalige premie, de mogelijkheid om voor specialisten en klantenadviseurs de werkdag te kunnen beëindigen om 20u, een groeipad naar 5 dagen vorming per medewerker in de sector en hebben we de mogelijkheden om tijdskrediet op te nemen uitgebreid.
Vorming
In 2015 hebben werkgevers en vakbonden SOFUBA opgericht. SOFUBA ofte Social Fund voor Bankagencies heeft als voornaamste doel het organiseren van opleiding in de sector. De focus ligt op het aanbieden van permanente vorming om er voor te zorgen dat medewerkers voldoende gewapend blijven om mee te kunnen in nieuwe technologische en commerciële evoluties in de sector. SOFUBA wordt gefinancierd door alle werkgevers in de sector. Opleidingen gaan van commerciële vaardigheden tot banktechnische opleidingen. Surf zeker eens naar www.sofuba.be om te kijken of je je gading vindt in het aanbod en schrijf je in voor hun nieuwsbrief.
De wet legt op dat werknemers gemiddeld 5 dagen opleiding per jaar moeten kunnen volgen. Er moet een  groeipad afgesproken worden zodat sectoren  de tijd krijgen om deze wettelijke verplichting te realiseren. In PC 341 is een groeipad afgesproken van gemiddeld 2 dagen vorming in 2017, 3 dagen in 2018, 4 dagen in 2019 en 5 dagen in 2020.
Deze opleidingsdagen moeten hoofdzakelijk ingevuld worden met voortdurende beroepsopleiding in het kader van loopbaanplanning, functiewijziging, ontwikkelingskansen bij de uitoefening van de huidige functie, mogelijke evolutie in de functie en loopbaan, verplichte vorming in het leader van IDD (Insurance Distribution Directive) en Mifid II. Het kan gaan om opleidingen aangeboden door SOFUBA, BZB Training Institute, Febelfin Academy of andere opleidingen geaccrediteerd door de toezichthouder FSMA.
Vraag dus zeker naar vorming bij je werkgever en wijs hem op het opleidingsaanbod in de sector dat aangeboden wordt via SOFUBA of andere kanalen!
Koopkracht
In vergelijking met het vorig sectorakkoord hebben we het koopkracht luik slechts gedeeltelijk ingevuld. Er was een maximale marge om de lonen met 1,1% te laten stijgen. Omwille van het woelige vaarwater waarin financiële tussenpersonen verkeren, de recente nieuwe functieclassificatie en de nieuwe barema’s die hieraan vasthangen, en de inspanning die we leveren inzake opleiding hebben we ervoor om twee keer in een éénmalige brutopremie voorzien van 150 euro. Uiterlijk te betalen in december 2017 en nog een keer in december 2018. Er kan voor geopteerd worden om deze premie in een netto voordeel om te zetten. In dat geval werd het bedrag op 200 euro netto vastgesteld.
Laatavondopeningen
Op vraag van de werkgever en met de bedoeling om een level playing field te creëren met de grootbanken,  hebben we onderhandeld over de arbeidstijd in de sector.
Het zal voortaan mogelijk zijn om bepaalde categorieën van medewerkers in onderling overleg op twee laatavondopeningen per week te laten werken tot 20u. Het gaat om commerciële adviseur (categorie 4), de productspecialist (categorie 5) en de vestigingsmanagers (categorieën 6 en 7). 
Voor alle andere medewerkers verandert er niets en blijven twee laatavondopeningen per week mogelijk tot 19u. 
Er is ook bepaald dat voor prestaties tussen 19u en 20u in een overloon van 15 % moet voorzien worden.  Op zaterdag wordt het eind van de werkdag om 13u vastgesteld waar dat nu 12u45 is.
Tijdskrediet 
De mogelijkheden om tijdskrediet met motief op te nemen gedurende 51 maanden is voortaan ook mogelijk in halftijdse en voltijdse vorm (1/5 was sowieso mogelijk). Het gaat om de volgende motieven: het tijdskrediet voor de opvoeding van een kind tot 8 jaar, het verlenen palliatieve, verzorging en de bij stand of verzorging van een zwaar ziek gezins- of familielid. Het tijdskrediet met motief opleiding gedurende 36 maande kon al deeltijds en voltijds opgenomen worden.
In het sectorakkoord hebben we het ook mogelijk gemaakt om een landingsbaan met uitkering op te nemen vanaf de leeftijd van 55 jaar en dit tot eind 2018 mits een lange loopbaan van 35 jaar.
Overweegt u een welbepaald stelstel van tijdskrediet? Neem dan zeker contact op met uw regionaal LBC-NVK-kantoor of download onze brochure tijdskrediet op onze website.
Eindeloopbaan
De mogelijkheid werd gecreëerd om SWT (nieuwe benaming brugpensioen) op te nemen vanaf de leeftijd van 58 jaar in 2018 en 59 jaar in 2019 mits een loopbaan van 40 jaar. 

Stand van zaken cao-onderhandelingen

Overleg 2
In PC 341, het paritair comité voor de zelfstandige bankagenten, zijn de sectoronderhandelingen over de loon- en arbeidsvoorwaarden voor de komende twee jaar volop aan de gang. Op deze site vind je welke eisenbundel we als werknemersvertegenwoordigers in het overleg op tafel legden. Ook de werkgever hadden hun eisen klaar.
Op 4 juli sloten we akkoorden over 51 maanden gemotiveerd tijdskrediet, de landingsbaan op 55 jaar en SWT op 58 jaar. Over andere elementen werd nog geen akkoord bereikt en wordt nog verder onderhandeld.                

Loonsverhoging ter discussie 

In 2017-2018 is er ruimte voor maximaal 1,1% loonsverhoging. De werkgevers in PC 341 willen deze beschikbare loonmarge echter niet volledig invullen. Volgens hen hebben de nieuwe functieclassificatie en de daaraan gekoppelde nieuwe barema’s de loonkost in de sector al met gemiddeld 10% doen stijgen. Er zou daarom nog weinig marge zijn voor een algemene procentuele loonstijging. We hebben begrip voor de specifieke situatie in de sector, maar willen niet dat het personeel met lege handen achterblijft. Tegen september wordt een compromisvoorstel uitgewerkt. Wordt dus vervolgd...                         

Vorming ter discussie 

De Wet Peeters verplicht bedrijven om werknemers, op termijn, tot 5 dagen vorming per jaar aan te bieden. Dit moet hen inzetbaar en weerbaar te maken voor de toekomstige arbeidsmarkt. Sectoren krijgen de mogelijkheid om hier een eigen invulling aan te geven. De werkgevers werken tegen september een concreet voorstel uit dat rekening houdt met de wettelijke verplichtingen en de realiteit in de sector (kleine kantoren, de Europese IDD-richtlijn ...) 

Flexibiliteit ter discussie 

De werkgevers vragen meer flexibiliteit om de concurrentie te kunnen aangaan met het kantorennetwerk van de grootbanken. Concreet vragen ze de uitbreiding van de laatavond-openingen en de invoering van de 'kleine flexibiliteit' of annualisering van de arbeidstijd in de sector. Bij deze laatste wordt de gemiddelde arbeidstijd op jaarbasis berekend. Omwille van de realiteit van de bank- en retailsector is dat voor ons bespreekbaar. We zetten de discussie hierover verder in september.  

Eindeloopbaanmaatregelen goedgekeurd 

De vakbonden pleiten voor een eindeloopbaanbeleid dat het mogelijk maakt om rustig af te bouwen op het einde van een lange carrière. We willen sectorale afspraken maken over tijdskrediet met een uitkering vanaf 55 jaar mits 35 jaar loopbaan en brugpensioen op 58 jaar mits 40 jaar loopbaan. We hebben hierover vandaag een akkoord gesloten met de werkgevers. De afspraken gaan onmiddellijk in.                       

Balans werk-privé: tijdkrediet goedgekeurd 

De regering heeft het gemotiveerd tijdskrediet (zorg voor een kind tot 8 jaar, palliatieve zorg, zorg voor een zwaar ziek gezins- of familielid, zorg voor een gehandicapt kind tot 21 jaar) uitgebreid tot 51 maanden. Iedereen kan dit recht 1/5 opnemen. Om dit ook voltijds en halftijds mogelijk te maken, moesten we in de sector bijkomende afspraken maken. Dat is vandaag gebeurd. De afspraken gaan onmiddellijk in.               

Sociaal overleg 

Onze sector wordt gekenmerkt door kleine kantoren met weinig of geen gestructureerd sociaal overleg. Vakbonden en werkgevers hebben zich geëngageerd om tegen het einde van dit jaar een procedure uit te werken om in meer bedrijven een vakbondsafvaardiging te installeren.                 

Meer weten? 

Wil je meer weten of ondervind je problemen bovenstaande rechten op te eisen? Klop dan aan bij één van onze vele secretariaten in Vlaanderen en Brussel.
Alle leden van LBC- NVK die werken in PC 341 ontvangen deze informatie thuis in hun mailbox. Zij kunnen ook rekenen op gratis advies en bijstand. Ze ontvangen ook jaarlijks een vakbondspremie. 

Eisenbundel 2017-2018

sociaal overleg
Nu de interprofessionele onderhandelingen voor de komende twee jaar zijn afgerond en resulteren in een interprofessioneel akkoord, worden de kaderafspraken in de sectoren verder verfijnd op maat. In PC 341 voor de zelfstandige bankkantoren hebben de vakbonden alvast een eisenbundel opgesteld om aan de onderhandelingstafel te verschijnen.