Even voorstellen

PC 3341
Paritair Comité voor de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten
Oprichting en wijziging bevoegdheidsgebied
[[0] K.B. 31.08.2014 B.S. 22.09.2014 
Artikel 2 
bevoegd voor de werknemers in het algemeen en hun werkgevers, en dit voor de door de bevoegde autoriteit ingeschreven agenten en makelaars die de activiteit van bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten uitoefenen. 
In 2014 werd paritair comité 341 opgericht voor de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten. LBC-NVK is vertegenwoordigd als werknemersorganisatie en is verheugd te kunnen meedelen dat het PC intussen actief is. De leden werden benoemd in het Belgisch Staatsblad van 23 juni 2015 en enkele cao's werden inmiddels ondertekend. 
De leden van het PC zijn aan werkgeverskant de Beroepsvereniging van Zelfstandige Bank- en verzekeringsbemiddelaars (BZB); La Fédération des Agents Financiers Indépendants Francophones en aan werknemerskant: het ACV, ABVV en ACLVB.

Profiel PC 341 Paritair Comité voor de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten

kantoorsituatie3

Historiek

Het heeft heel wat voeten in de aarde gehad om dit paritair comité op te richten. Uiteindelijk hebben vakbonden en werkgeversorganisaties elkaar gevonden rond een gezamenlijk belang om een eigen sectorale werking uit te bouwen met aangepaste loon- en arbeidsvoorwaarden: vakbonden wensen een goed en billijk minimumkader en aan werkgeverskant wenst men zich als een aantrekkelijke werkgever te presenteren.
Een eigen paritair comité biedt ook de mogelijkheid om een sociaal fonds op te richten dat een eigen opleidingsaanbod kan ontwikkeling ter versterking van de competenties van de werknemers in de sector. Ook kunnen er gerichte initiatieven genomen worden naar kwetsbare groepen zoals oudere werknemers of werknemers die bedreigd worden door ontslag door technologische ontwikkelingen.
Net voor de zomervakantie van 2015 hebben de sociale partners in PC 341 een hele rits cao’s afgesloten die de basissoftware vormen van dit PC. Een eigen functieclassificatie met bijhorende baremastructuur werd uitgerold, een eindejaarspremie voor iedereen werd geïntroduceerd, de 37u30 werkweek met compensatiedagen wordt veralgemeend, iedereen zal recht hebben op 3 bankholidays en maximaal 4 anciënniteitsdagen per loopbaan, een kader voor de terugbetaling van vervoerskosten werd ontwikkeld en de statuten voor een sociaal fonds werden uitgetekend. Deze cao’s vormen voor ons een mooi vertrekpunt om verder sociaal vooruitgang te boeken. Het gaat om minima die elke werkgever dient te respecteren. Op ondernemingsniveau kunnen weliswaar altijd betere afspraken gemaakt worden. Want vanaf nu schrijven de meer dan 10.000 werknemers in dit PC 341 zich ook in de dynamiek van het Belgische sociaal overleg met tweejaarlijkse sectoronderhandelingen.