Op weg naar een nieuwe sector-cao

Ontwerpakkoord in de Chemiesector

Na onze geslaagde actie in gemeenschappelijk vakbondsfront van 18 april 2017, accepteerde Essenscia om opnieuw aan de onderhandelingstafel plaats te nemen op 26 april 2017.
Na een marathonzitting met zeer moeilijke en harde besprekingen die startte op woensdag 26 april om 9u30 's morgens, verscheen er donderdagochtend om 5u30 toch witte rook en zijn we tot een ontwerpakkoord gekomen.
In de dagen die hierop volgden, vonden er regionale consultatierondes plaats. Het resultaat van deze consultaties werd op 10 mei 2017 besproken op het vakgroepcongres en werd met een ruime meerderheid goedgekeurd!

Werkgevers strubbelen tegen, maar komen toch terug aan overlegtafel

actie chemie
Tijdens de onderhandelingen over een sectorakkoord 2017-2018, is gebleken dat de werkgeversfederatie, Essenscia, de lonen slechts wenst te verhogen als er waterdichte garanties komen dat de loonnorm in de ondernemingen strikt wordt nageleefd. Met andere woorden, als er in de sector chemie 1 onderneming afwijkt van de loonnorm, dan worden de minimumlonen niet verhoogd, aldus de werkgeversfederatie.
Voor ons is dit onaanvaardbaar. Ondernemingen geven maar al te graag loonsverhogingen aan hun ceo’s en directies. Loonsverhogingen die ver boven de loonnorm van 1,1% uitstijgen.
Met een volwaardig sectorakkoord krijgen ook werknemers uit ondernemingen zonder collectieve arbeidsovereenkomsten een verbetering van hun koopkracht.  Een sectoraal akkoord is dus cruciaal voor werknemers in ondernemingen zonder collectieve overeenkomsten. Maar ook voor andere werknemers is de sector-cao belangrijk omwille van o.a. de stelsels voor werkloosheid met bedrijfstoeslag, tijdskrediet, landingsbanen, …
Wij wensen een sectoraal akkoord dat de koopkracht verbetert van iedereen. Een solidair akkoord zonder uitsluiting, daar gaan we voor. Daarom voerden vakbondsmilitanten uit de sector op 18 april actie aan het Square Meeting Center in Brussel waar op dat moment een jaarlijks Essenscia-evenement plaatsvond. 
De actie wierp zijn vruchten af: Essenscia werd namelijk bereid gevonden om met een kleine delegatie van sectoraal verantwoordelijken en militanten te praten. Tijdens dit onderhoud ging Essenscia ermee akkoord om opnieuw plaats te nemen aan de onderhandelingstafel, en dit op een constructieve manier. Ook zullen ze opnieuw naar onze eisen luisteren. 
De teerling is echter nog niet geworpen! Hoewel de onderhandelingskalender nog vastgelegd moet worden, is het van groot belang dat de sectorale onderhandelingen zo snel mogelijk heropgestart worden en dit hopelijk in een gunstiger klimaat. 
Wij zijn vastberaden om te onderhandelen voor een globaal sectoraal akkoord voor alle werknemers uit de sector! We houden jullie zeker verder op de hoogte van de ontwikkelingen in de onderhandelingen.

Einsenbundel cao 2017-2018 is klaar

Na het interprofessioneel akkoord dat werd getekend door de sociale partners in de NAR, starten nu in de sectoren de cao-onderhandelingen voor 2017-2018 . De werknemersvertegenwoordigers in de scheikundige sector hebben hun eisenbundel klaar voor een cao met inhoud. Zowel de sector als de werknemers in de sector hebben nood aan stabiliteit, zekerheid en sociale vooruitgang. Hopelijk komen wij spoedig tot een akkoord waarmee wij in functie van deze beide noden twee doelstellingen nastreven: onze sector-thema’s verbeteren en de minima op een sociaal verantwoord niveau brengen.

Collectieve arbeidsovereenkomsten online

Op de site van de federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg kan je de cao-teksten van dit paritair comité (PC 207) als pdf-bestand downloaden. Klik hier ...
Je kan de gebundelde cao's van 2012 ook hier downloaden.