Wat is PC 207

Scheikunde8
De chemische industrie biedt rechtstreeks werk aan bijna 100.000 mensen in België en is daarmee de tweede grootste sector van de verwerkende nijverheid.
De sector is erg gevarieerd. Van basischemie over farmacie tot zepen en cosmetica. Allerlei functies en beroepen vind je er terug.
De sector biedt gelijke kansen aan mannen, vrouwen, autochtonen en allochtonen. De sector is vragende partij voor hoger opgeleiden maar ook voor laaggeschoolden zijn er kansen.
De chemische industrie is in België, net zoals in heel Europa, een draaischijf van vele andere economische activiteiten. Onrechtsstreeks levert het bestaan van de sector nog een tienduizenden jobs.

Bevoegdheidsgebied PC 207 Scheikunde

PC 207
Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid.
Oprichting en wijziging bevoegdheidsgebied
[0] K.B. 05.07.1978 B.S. 28.07.1978
[1] K.B. 05.06.1981 B.S. 02.07.1981
Artikel 1, § 2, punt 2
Bevoegd voor de werknemers die hoofdzakelijk hoofdarbeid verrichten en hun werkgevers, te weten:
met uitzondering van de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Comité voor de grote kleinhandelszaken, het Paritair Comité voor de warenhuizen of het Paritair Comité voor de levensmiddelenbedrijven met talrijke bijhuizen, de ondernemingen die voor eigen rekening of voor rekening van derden zich bezighouden met de productie, de verwerking, de bewerking, de verpakking, de handel en de distributie van scheikundige producten, geneesmiddelen voor mens of dier uitgesloten, alsmede met de productie van synthetische producten en de verwerking en bewerking van deze producten wanneer geen aan een andere bedrijfstak eigen techniek of vakkundigheid noodzakelijk is, alsook de studiebureaus die hiermee verband houden.
De volgende bedrijfssectoren worden bij wijze van voorbeeld geacht aan deze definitie te beantwoorden:
 • fabricage, verwerking, bewerking, verpakking en opslaan van alle scheikundige producten, inbegrepen deze bekomen door het vergassen;
 • anorganische scheikunde : elementen, zuren, zouten en basen, anorganische meststoffen, alkaliën en hun derivaten;
 • stikstofhoudende meststoffen en producten evenals de ervan afgeleide producten;
 • elektrochemie en elektrothermie;
 • organische scheikunde en petrochemie;
 • productie, synthese, biosynthese en cultuur van werkende stoffen voor therapeutisch gebruik;
 • productie van geneesmiddelen voor de mensen- en dierengeneeskunde met inbegrip van de productie tegen maakloon en van de verpakking;
 • productie van pesticiden met inbegrip van de productie tegen maakloon en van de verpakking;
 • kleurstoffen, pigmenten en verglaasde brandverf;
 • verf, vernis, email, plamuur, stopverf, drukinkt, afdichtingsmassa's, producten voor de bescherming van hout en van metalen en producten voor het bouwbedrijf;
 • vluchtige oliën, extracten, aromaten, essences en additieproducten voor de menselijke voeding en voor het veevoeder voor zover zij het aanwenden van een scheikundig procédé noodzaken;
 • reukwerk, extracten van toiletwaters, kosmetische producten, producten voor de hygiëne en toiletproducten met inbegrip van de productie tegen maakloon en van de verpakking;
 • zeep, tensioactieva, reinigingsmiddelen, waspoeders, huishoud- en onderhoudsproducten;
 • lijm, gelatine, hechtingsmiddelen en kleefmiddelen;
 • kruit, springstoffen, vuurwerk met inbegrip van de bijbenodigdheden en lucifers;
 • fotografische producten en producten voor films, lichtgevoelige oppervlakten, beeld- en klankdragers;
 • productie van kunstmatige en synthetische plastische stoffen met inbegrip van de cellulosederivaten, maar met uitzondering van kunstmatige en synthetische vezels;
 • productie van synthetische rubber, de vulkanisatie en het verzolen van autobanden zo deze activiteiten niet geïntegreerd zijn in een garagebedrijf;
 • verwerking en bewerking van natuurlijk en synthetisch rubber en van de verbindingen ervan met de plastische stoffen;
 • distillatie van hout;
 • distillatie van steenkolenteer en van de derivaten van de carbonisatie van steenkolen;
 • verwerking van vetstoffen, andere dan voedingsstoffen;
 • samengeperste, vloeibaar gemaakte en opgeloste gassen, met uitzondering van petroleumproducten;
 • kantoorproducten en -benodigheden;
 • extractie van plantaardige en dierlijke derivaten;
 • fabricage van minerale oliën en vetten, met uitzondering van de bedrijven welke onder de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de petroleumnijverheid en -handel ressorteren;
 • laboratoria voor industriële analyse van producten, van de hinder en van de verontreiniging;
 • de studiebureaus die materies behandelen welke verband houden met de scheikundige nijverheid;
 • alle toepassingen en afgeleide producten van de kernnijverheid, de centrales die energie voortbrengen uitgezonderd;
 • scheikundige technologie;
 • exploitatie, industriële behandeling en terugwinning van afvalstoffen, nevenproducten en bezinksels door fysico-scheikundige en/of scheikundige procédés;
 • verpakking in aërosols van producten die niet voor de voeding bestemd zijn;
 • verwerking en/of bewerking van kunstmatige en synthetische plastische stoffen, met inbegrip van de fabricage, in hoofdzaak, van kunstbloemen in plastiek;
 • reinigen van opslagtanks door fysico-scheikundige en/of scheikundige procédés;
 • latexeren, voor zover deze activiteit niet vermeld is onder een ander paritair comité, het Aanvullend Paritair Comité voor de werklieden uitgezonderd.