Arbeidsorganisatie

Een vernieuwende arbeidsorganisatie: droom, dekmantel of dé oplossing?

Er wordt al een hele tijd veel gesproken over de innovatieve arbeidsorganisatie als antwoord op werkbaarheidsproblemen. Die noemer dekt vele ladingen, maar meestal gaat het over een hervorming van de werkorganisatie, waarbij meer autonomie, verantwoordelijkheid en beslissingsmogelijkheid bij de uitvoerende werknemers wordt gelegd, en waarbij er minder aandacht is voor sturend leidinggeven, evaluatie vanuit de hiërarchie en controle op de taken. Een onderbouwd syndicaal antwoord is in deze discussie meer dan nodig. 
De onderliggende theorie zegt dat werknemers meer verantwoordelijkheid krijgen over de manier waarop het werk gebeurt, hun job vaker als zinvol beschouwen. Wie zijn of haar job als zinvol ervaart, voelt zich beter, is sterker gemotiveerd en beleeft meer plezier aan het werk. Langs werkgeverskant speelt soms (al dan niet op de achtergrond) het voordeel dat een aantal middenmanagementfuncties geschrapt of herschikt kunnen worden, zodat hetzelfde werk uiteindelijk door minder collega’s wordt gedaan. Op de VRT website vind je interessante reportages die je een concreter beeld geven van dit soort processen. 
De video's zijn desgewenst ook op te vragen bij de ACV-deskundige
Dat meer autonomie en regelmogelijkheid bevorderlijk is voor de werkbaarheid van een job, staat buiten kijf. Dat dit kan compenseren voor problemen van werkdruk, is een fabeltje uit werkgeverskringen. Daar moeten we als vakbond dus regelrecht tegenin gaan. Of voorstellen rond een verandering van de arbeidsorganisatie het belang van de werknemers dienen, hangt sterk af van het sociaal klimaat in een bedrijf, de visie van de werkgever hierop, de impact die we als werknemersvertegenwoordiging hebben, en de context waarin de onderneming functioneert (bijvoorbeeld een kleinschalig niche-maakbedrijf met coöperatieve structuur versus een multinational met aandeelhoudersgroep die sterk op de korte termijn focust). Als we naar de essentie van werkbaarheid willen kijken, komt de arbeidsorganisatie, naast bijvoorbeeld productiviteit en arbeidsduur, zonder meer in beeld. Een onderbouwd syndicaal antwoord is dan ook geen overbodige luxe. Daarbij eisen we in ieder geval ook een bewaking van de werkdruk, een absolute voorwaarde om werkbaarheid te verbeteren. 
Doet je werkgever voorstellen over dit domein die bij jou vragen oproepen? Heb je als werknemersafgevaardigde zelf ideeën die je graag verder handen en voeten geeft? Neem contact op met je ACV-deskundige voor meer ondersteuning rond dit thema.