Demografiefonds

Demografiefonds voor werkbaar werk

In de scheikundige sector hebben de sociale partners onlangs een 'Demografiefonds' opgericht. Tegen de achtergrond van alsmaar langere loopbanen wil het fonds projecten rond leeftijdsbewust personeelsbeleid en werknemersvriendelijke arbeidsorganisatie aanmoedigen. Dat kan het werk in de sector werkbaarder maken. 
Bij de laatste sectoronderhandelingen richten de sociale partners in de sector het Demografiefonds op, waarin sinds begin dit jaar een werkgeversbijdrage van 0,15% van de brutoloonmassa gestort wordt. Werkgevers die een plan opstellen met maatregelen om het werk in hun onderneming werkbaarder te maken, kunnen vanuit het fonds een financiering terugtrekken die tot 0,15% kan bedragen. Wanneer bepaalde ingrepen met elkaar gecombineerd worden, kan dat bedrag zelfs oplopen tot 0,3% van de bruto loonmassa. Een aanzienlijke stimulans dus voor werkgevers om echt iets te doen rond duurzame tewerkstelling in hun bedrijf. 

Waarom een Demografiefonds?

Als ACV hebben we ons altijd verzet tegen het eenzijdig optrekken van de pensioenleeftijd en tegen het afsluiten van uitstapmogelijkheden zoals SWT of landingsbanen. Langer werken is een politieke keuze, waar wij als vakbond heel wat werknemersvriendelijke alternatieven voor zien. Ondertussen moeten we onder ogen zien dat heel wat mensen inderdaad het einde van hun actieve loopbaan een eind achteruit hebben zien schuiven door allerlei regeringsmaatregelen. Zoals ook door ons voorspeld laten de gevolgen op langdurige arbeidsongeschiktheid zich alsmaar duidelijker voelen. Dat zorgt er voor dat de aandacht voor het werkbaarder maken van onze jobs eindelijk ook in politieke en patronale kringen groeit. De opstart van het Demografiefonds in onze sector is daar een illustratie van. Hoewel we de discussie rond de uitstapleeftijd voor werknemers niet loslaten, grijpen we ondertussen alle mogelijke middelen aan om het werk van mensen werkbaarder te maken, zodat werknemers minder nadelige effecten ondervinden op hun fysische en psychische gezondheid, op hun combinatie werk en vrije tijd, op hun persoonlijke ontwikkeling.  

Welke inhoud?

Er zijn heel wat manieren om de werkbaarheid van onze jobs te verbeteren. Maatregelen in heel uiteenlopende domeinen kunnen een reëel effect hebben: aanpassingen van de arbeidstijd, sleutelen aan de ploegenstelsels, verhogen van de autonomie inzake functieinhoud of werkorganisatie, investeren in de kwaliteit van het leiderschap, faciliteren van een gezonde levensstijl op het werk, mogelijkheden bieden om de eigen talenten in kaart te brengen en te ontwikkelen, onafhankelijke ondersteuning bij het in handen nemen van de eigen loopbaan, peter- of meterschapsrollen organiseren. Het personeel moet in ieder geval de nodige inspraak krijgen in het uittekenen van een Demografieplan. Werknemers weten beter dan wie ook waar de knelpunten rond werkbaar werk in de onderneming schuilen. Daar waar er een ondernemingsraad, vakbondsafvaardiging of CPBW is, moet er met hen een akkoord gesloten worden, om financiering uit het fonds te kunnen ontvangen. In ondernemingen zonder sociaal overleg, moet de werkgever zelf de inspraak van het personeel organiseren. 

Meer info?

Ben je geïnteresseerd in de mogelijkheden die het Demografiefonds biedt? Op www.demografiefonds.be vind je heel wat info. Is er een ACV-aanwezigheid in jouw onderneming, spreek dan je afgevaardigden hierover aan. Is er geen vakbondsaanwezigheid in jouw organisatie, dan kan je rechtstreeks met de ACV-deskundige voor het Demografiefonds opnemen voor meer achtergrond of ondersteuning bij de besprekingen met je werkgever.