Tijdskrediet in PC 207

Tijdkrediet
Bedienden werkzaam in PC 207 hebben recht op tijdskrediet volgens de modaliteiten zoals afgeproken in cao 77bis (gesloten op 19 december 2001). 
In de cao 2005-2006 is afgesproken dat de invoering van het stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en vermindering van de arbeidsprestaties tot een halftijdse betrekking wordt uitgebreid tot een duur van maximaal 5 jaar over de gehele loopbaan.
Tijdens het eerste dienstjaar dient de uitoefening van dit recht op tijdskrediet te gebeuren per minimumperiode van drie maanden. 
Behoudens andere afspraken op ondernemingsvlak dienen van het tweede tot het vijfde jaar, de volgende cumulatieve voorwaarden te worden nageleefd:
  • het tijdkrediet moet uitgeoefend worden per periode van één jaar
  • de bedienden die van het recht op tijdskrediet gebruik maken, moeten vijf jaar anciënniteit hebben.
Meer weten?
Bezoek www.tijdskrediet.be voor meer algemene informatie over het tijdskrediet en de genoemde CAO 77bis
Of neem voor meer informatie over de mogelijke specifieke afspraken in je bedrijf contact op met een LBC-NVK-secretariaat in je buurt.