Sectorakkoord voorziet 1,1% koopkrachtverhoging!

Na jaren van feitelijke loonstop en een indexsprong hebben werkgevers en vakbonden begin dit jaar een Interprofessioneel Akkoord gesloten met een loonmarge van 1,1%.  
Binnen dat kader hebben we onlangs met werkgeversfederatie Agoria een sectorakkoord voor 2017 en 2018 gesloten. Na raadpleging van hun achterban hebben alle bediendebonden het akkoord meerderheid tegen minderheid goedgekeurd.

Sectorakkoord 2017-2018 en uitvoerings-cao's


Wat zit er in dit sectorakkoord?

1. Je loon stijgt met 1,1% en de sectorale minimum maandlonen worden verhoogd met € 50 op 1 juli 2017. 
In de bedrijven kan met de vakbondsafvaardiging voor bedienden onderhandeld worden over een alternatieve invulling van de loonmarge van 1,1%. Bedrijven zonder vakbondsafvaardiging kunnen hierover een akkoord sluiten met één of meer bediendebonden. Als er geen onderhandelingen zijn of bij gebrek aan akkoord tegen 30 september 2017 gaat je loon automatisch met 1,1% omhoog.
2. Als je nog geen recht hebt op een volwaardige 13de maand, wordt de loonmarge van 1,1% (geheel of gedeeltelijk) gebruikt om je eindejaarspremie te verhogen. 
Vanaf 1 juli 2017 heb je ook recht op een pro rata eindejaarspremie als je zelf ontslag neemt of je arbeidsovereenkomst eindigt in onderling akkoord met de werkgever.  
3. Waar er nog ecocheques zijn, kunnen die in overleg met de vakbondsafvaardiging in een ander gelijkwaardig voordeel worden omgezet.
4. In onze sector worden geen lagere jeugdlonen ingevoerd. 
5. De werkgeverstoeslag per dag tijdelijke werkloosheid stijgt met 5% vanaf 1 juli 2017. Het basisbedrag wordt dan € 11,55 en het supplement € 1,22 per bruto loonschijf van 50 € boven de loongrens voor het dopgeld.
6. Het loonplafond voor de werkgeverstussenkomst in woon-werkverplaatsingen met privé vervoersmiddelen wordt vanaf 1 juli 2017 met € 400 verhoogd tot € 4.540,51. 
7. Je recht op tijdkrediet wordt uitgebreid van 12 naar 36 maanden voltijds of halftijdse loopbaanvermindering voor opleiding en naar 51 maanden met zorgmotief. 
Een landingsbaan met 1/5 loopbaanvermindering blijft mogelijk als je 55 jaar of ouder bent en  een beroepsloopbaan hebt van 35 jaar of een aantal jaren een ‘zwaar beroep’ hebt uitgeoefend.
Vanaf 50 jaar en na 28 jaar beroepsloopbaan kan je ook nog in 1/5 loopbaanvermindering nemen. Maar dan zonder onderbrekingsuitkering, want door de federale regering afgeschaft!
Het recht op Vlaamse premies bij tijdkrediet wordt verlengd.
8. Je kan met SWT – het vroegere brugpensioen – gaan vanaf 58 jaar in 2017 en vanaf 59 jaar in 2018 na en beroepsloopbaan van:
 • 33 jaar waarvan 20 jaar met nachtarbeid;
 • 33 jaar waarvan een bepaalde periode met ‘zwaar beroep’ en na 5 jaar bedrijfsanciënniteit;
 • 35 jaar waarvan een bepaalde periode met ‘zwaar beroep’ op basis van ondernemings-cao;
 • 40 jaar.
Tot einde 2017 kan je nog met SWT gaan als je 60 jaar of ouder bent en 
 • 40 jaar beroepsloopbaan hebt (voor mannen);
 • 31 jaar loopbaan hebt in 2015, 32 jaar in 2016 of 33 jaar in 2017 (voor vrouwen).
9. Het akkoord over werkzekerheid bij meervoudig ontslag wordt verlengd.
10. Meer tijd voor beroepsopleiding: evolutie naar gemiddeld 5 dagen per jaar per voltijdse werknemer tegen 2020 en verlenging voor onbepaalde duur van 1 dag individueel opleidingsrecht. 
De werkgeversbijdragen voor risicogroepen en opleiding waarmee het aanbod van de sectorale opleidingsfondsen wordt gefinancierd, stijgen met de loonmarge en indexaanpassingen.
11. Het individueel recht op beroepsopleiding van 1 dag per kalenderjaar wordt voor onbepaalde duur verlengd. Vanaf 1 januari 2018 krijgt elke werknemer een individuele opleidingsrekening met zijn opleidingskrediet in uren (1 dag = 8  uur). De opname ervan kan over maximum 5 jaar worden gespreid. 
12. Wie ontslagen wordt omwille van medische overmacht, heeft recht op outplacement betaald door de werkgever.
13. Agoria en de bediendebonden voeren een open debat over de ‘collectieve vertegenwoordiging van kaderleden in de onderneming’ met het oog op een adequate oplossing tegen einde 2018. 
14. Volgende uitdagingen worden samen met de arbeiders aangepakt:
 • Sectorale cao over innovatie;
 • Sectoraal systeem van loopbaansparen;
 • Sectoraal kader voor werkbaar werk en kwaliteitsvolle loopbanen; 
 • Sectoraal inzetbaarheidsbeleid (met o.m. outplacement bij individueel ontslag);
 • Tewerkstellingsbeleid in de sector.
15. De werkgeversbijdragen voor de syndicale premie en vorming verhogen.

Positief

Met een nationaal akkoord krijgen alle werknemers in de sector, zowel in grote als kleine bedrijven, dezelfde rechten.
Ondanks de verstrengde wet op de loonnorm was er toch – zij het beperkt – ruimte voor koopkrachtverhoging. Die we maximaal hebben weten te benutten. Ook de toename van de opleidingsinspanningen is positief.
Agoria heeft sterk aangedrongen om ook voor bedienden het plus-minusconto, een doorgedreven flexibiliteitssysteem dat tot nog toe enkel bij de arbeiders van Audi Brussels is toegepast, in de automotive-industrie en de machinebouw in te voeren. Dit hebben we kunnen verhinderen!    
Aan de indexering en de baremieke loonsverhogingen wordt niet geraakt. De automatische aanpassing van de lonen aan de index is zeer belangrijk voor het behoud van de koopkracht. 

Syndicale inzet blijft broodnodig!

Op een aantal terreinen hebben we echter bakzeil gehaald.
Kaderleden kunnen nog steeds uitgesloten worden van het recht op de sectorale loonsverhoging en op collectief onderhandelen via de vakbondsafvaardiging. Wat dit laatste betreft is er wel het perspectief op een open debat met de werkgeversvertegenwoordigers.
Het is ook onbegrijpelijk en onaanvaardbaar dat Agoria niet wil ingaan op onze vraag naar een sectoraal kader voor telewerk, een ‘recht op (digitale) onbereikbaarheid’, beperking van tijdelijke contracten en versterking van het sociaal overleg.

Metaalsector heeft eisenbundel klaar voor cao 2017-2018

Nu de interprofessionele onderhandelingen voor de komende twee jaar zijn afgerond en resulteren in een interprofessioneel akkoord, worden de kaderafspraken in de sectoren verder verfijnd op maat. In de metaalsector hebben de vakbonden, op bais van een grondige enquête bij de achterban, alvast een eisenbundel opgesteld om aan de onderhandelingstafel te verschijnen. 

Nationaal akkoord voor bedienden in metaalsector

Na moeizame onderhandelingen hebben we dan toch een sectorakkoord kunnen sluiten voor de 65.000 bedienden en kaderleden uit de metaalsector. Ook de regering heeft stokken in de wielen gestoken. Met de indexsprong die de aanpassing van de lonen aan de levensduurte blokkeert. Met het terugschroeven van de mogelijkheden tot tijdkrediet en SWT. Gelukkig was er het Interprofessioneel Akkoord van januari dat enige onderhandelingsruimte gaf aan de sectoren. Het verzet van LBC-NVK en CNE heeft de werkgevers verplicht om bijkomende toegevingen te doen.

Sectorakkoord 2015-2016 en uitvoerings-cao’s


Wat zit er in het sectorakkoord?

1. Je maandloon en het sectoraal minimumloon stijgen met €15 bruto op 1 januari 2016
(pro rata voor deeltijdse werknemers)
2. De werkgeverstoeslag per dag tijdelijke werkloosheid verhoogt in 2016:
 • het basisbedrag van €10 tot €11
 • het supplement van €1,05 tot €1,16 per bruto loonschijf van 50 €boven de
loongrens voor het dopgeld
3. Bij loopbaanwijzigingen vanaf 58 jaar (andere functie met minder loon, overgang van ploegen naar dagarbeid, van voltijds naar 4/5, peterschapsformules) kan je vanaf 1 oktober 2016 een toeslag aanvragen:
 • een basisbedrag van €77 bruto per maand
 • een supplement van €7,7 bruto per maand per bruto loonschijf van €200 boven de €3.500 maandloon
4. Je hebt recht op 1 dag loopbaanverlof per kalenderjaar vanaf de leeftijd van 50 jaar
(pro rata voor deeltijdse werknemers)
5. Het collectief opleidingsengagement en de inspanningen voor risicogroepen worden behouden. Vanaf 2016 heb je bovendien een individueel recht op beroepsopleiding van 1 dag per jaar
 • op initiatief van de werkgever of werknemer (mits akkoord van werkgever)
 • opeisbaar door de werknemer via een procedure
6. Je recht op tijdkrediet wordt uitgebreid
 • van 12 naar 36 maanden voltijds of halftijdse vermindering met motief
 • landingsbaan vanaf 55 jaar: 1/5 vermindering na 35 jaar beroepsloopbaan of zwaar beroep (ploegen- of nachtarbeid)
 • landingsbaan vanaf 50 jaar: 1/5 vermindering na 28 jaar loopbaan (maar zonder uitkering door regeringsmaatregel)
7. Je kan met SWT – het vroegere brugpensioen – gaan tot einde 2016
 • vanaf 58 jaar mits 33 jaar loopbaan waarvan 20 jaar met nachtarbeid
 • vanaf 58 jaar mits 33 jaar loopbaan waarvan een bepaalde periode met zwaar beroep en 5 jaar bedrijfsanciënniteit
 • vanaf 58 jaar mits 40 jaar loopbaan
 • vanaf 60 jaar mits 40 jaar beroepsloopbaan (mannen) en 31/32/33 jaar loopbaan (vrouwen) – geldig tot einde 2017
8. Een sectoraal model voor werkbaar werk wordt tegen midden 2016 ingevoerd
9. Er komt een solidariteitsluik in het sectoraal pensioenstelsel waardoor toekomstige verhogingen van werkgeversbijdragen niet worden meegeteld voor de loonnorm 
10. Het akkoord over werkzekerheid wordt verlengd
11. Bij uitbesteding en verplaatsing van activiteiten moet de werkgever de ondernemingsraad vooraf informeren en raadplegen
12. De verplichte beschikbaarheid voor de controlegeneesheer bij arbeidsongeschiktheid wordt beperkt tot de voormiddag van de 2de en 3de werkdag van de ziekteperiode als je toelating hebt om het huis te verlaten
13. Afspraken over outplacement worden tegen eind dit jaar gemaakt met het oog op de nieuwe wettelijke regels die op 1 januari 2016 ingaan
14. De werkgeversbijdragen voor de syndicale premie en vorming verhogen

Syndicale inzet blijft broodnodig!

Op twee terreinen hebben we echter bakzeil gehaald.
 • In de bedrijven met vakbondsafvaardiging wilden we onderhandelen over de invulling van de loonmarge. Omdat het akkoord voor de arbeiders dit niet voorzag, heeft Agoria halsstarrig geweigerd.
 • Kaderleden blijven uitgesloten van de sectorale loonsverhoging en van het recht op collectief onderhandelen via de vakbondsafvaardiging. Ook al beseffen de werkgevers zeer goed dat deze discriminaties op termijn niet houdbaar zijn. Het Arbeidshof van Bergen heeft trouwens onlangs een metaalonderneming veroordeeld tot het opnemen van kaderleden in de vakbondsafvaardiging voor bedienden!
Voldoende reden om samen met andere sectoren een doorgedreven campagne te lanceren. Totdat de werkgevers door de knieën gaan.

Collectieve arbeidsovereenkomsten online

Op de site van de federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg kan je de cao-teksten van dit paritair comité (PC 209) als pdf-bestand downloaden. Klik hier ...