Wat is PC 209?

Metaal2
Het paritair comité 209 is bevoegd voor de ondernemingen die actief zijn in de productie, verwerking, montage/plaatsing, herstelling, onderhoud en controle van:
 • metaalproducten
 • machinebouw
 • elektrotechniek en elektronica
 • informatie- en communicatietechnologie
 • automobielassemblage
 • lucht- en ruimtevaart
De sector telt ruim 5.000 ondernemingen. 
In België werken 65.000 bedienden en kaderleden in deze sector. 75% daarvan zijn tewerkgesteld in Vlaanderen.

Bevoegdheidsgebied PC 209 Metaal

PC 209
Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid.
Oprichting en wijziging bevoegdheidsgebied
[0] K.B. 05.07.1978 B.S. 28.07.1978
[1] K.B. 23.03.1987 B.S. 15.04.1987
[2] K.B. 08.01.1992 B.S. 21.01.1992
[3] K.B. 19.09.1995 B.S. 17.10.1995

Artikel 1, § 2, punt 1
Bevoegd voor de werknemers die hoofdzakelijk hoofdarbeid verricht en hun werkgevers, te weten:
 • de ondernemingen welke hoofdzakelijk elementen in ijzerhoudend en non-ferrometaal, edelmetaal, thermoplastisch en thermoverhardende kunststoffen of hieruit samengestelde materialen en in elke andere vervangingsstof fabriceren, verwerken, bewerken, ineenzetten of slechts één dezer verrichtingen uitvoeren wanneer de aanwending van deze materialen technieken of kennis vereist eigen aan de metaal-, machine- en elektrische bouw, alsook de studiebureaus die hiermee verband houden, exclusief de personen en organismen die ressorteren onder het Paritair Comité voor de erkende controleorganismen.
 • de ondernemingen, met uitzondering van die waarvan de arbeiders ressorteren onder het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, waarvan de hoofdactiviteit bestaat uit :
 • het verhuren van diensten en/of materieel voor het uitvoeren van allerlei hijswerken;
 • het uitvoeren van allerlei hijswerken.
De volgende bedrijfssectors worden bij wijze van voorbeeld geacht aan deze definitie te beantwoorden:
 • ijzer- en staalvormgieterijen;
 • draadtrekkerij, metaaltrekkerij, koudwalsen, profileren, kalanderen en de technieken die eraan verwant zijn;
 • smeden, persen, indrijven van grote stukken, vormgeving na verwarming, en aanverwante bedrijven waaronder profielijzers, kettingen en buizen, de ongelaste stalen buizen uitgezonderd;
 • plaatijzerbewerking en verschillende fabricages, zoals lichte en zware verpakkingen, plaatijzeren artikelen met industriële of niet-industriële bestemming, huishoudelijke toestellen, onderdelen voor het bouwbedrijf, metalen schrijnwerk, metalen meubelen, bedden, metalen ondermatrassen en matrassen;
 • de fabricage en tevens het plaatsen van metalen schrijnwerk, met uitzondering van de ondernemingen die met eigen personeel de plaatsing van meer dan de helft van hun jaarlijkse productie verrichten en op voorwaarde dat die plaatsing op de werven meer dan 35 pct. van de door het geheel van de werklieden van de onderneming gewerkte uren vereist;
 • bouw, montage en controle van bruggen, gebinten en liften;
 • ketelmakerij en ketels;
 • bouw van schepen en boten en de herstelling van zee- en binnenschepen;
 • spoorweg- en trammaterieel;
 • auto's, fietsen, vliegwezen en aanverwante bedrijven, waaronder de industriële fabricage van koetswerk, caravans, aanhangwagens en opleggers, alsmede de kinderwagens; de industriële fabricage veronderstelt de toepassing van industriële technieken zoals de productie aan de lopende band of in serie, met uitsluiting van kleine series of buiten series, en in tegenstelling met de ambachtelijke technieken;
 • drijfkrachtmachines, pneumatische en hydraulische machines, compressors, pompen, ventilators, werktuigmachines, textielmachines, machines en werktuigen voor het vormen van thermoplastische en thermohardende kunststoffen of hieruit samengestelde materialen, diverse machines en al de onderdelen ervan, gereedschap;
 • diverse mechaniekconstructies zoals voor raderwerk, kranenmakerij, algemene mechaniek, bandwerk;
 • hef-, behandeling- en weegtoestellen;
 • machines, toestellen en installaties voor verschillende nijverheidstakken, lichte machinebouw;
 • materieel voor landbouw, tuinbouw en veeteelt;
 • herstellen, onderhouden en controle van machines, apparaten, installaties en voertuigen voortgebracht door ondernemingen die afhangen van de metaal-, machine- en elektrische bouw, met uitzondering van die welke ressorteren onder het Paritair Comité voor het garagebedrijf;
 • werken voor verbetering;
 • revisie van benzine- en dieselmotoren;
 • messenmakerij;
 • kroonluchterfabricage;
 • fabricage van alle verlichtings- en signalisatieapparatuur, inclusief hun plaatsing wanneer de onderneming het materieel dat zij installeert zelf geheel of gedeeltelijk vervaardigt;
 • industrieel elektrische materieel, klein installatiematerieel, elektrische huishoudtoestellen, fabricage, zonder plaatsing van gloei-, fluor-, neon-, kwikdamp- en straallampen, lampbuizen en andere lampen;
 • het aanleggen van elektrische installaties, met inbegrip van de neonisten, wanneer de onderneming het materieel dat zij installeert zelf geheel of gedeeltelijk industrieel vervaardigt;
 • batterijen, accumulatoren;
 • telecommunicaties, elektronica voor industrieel of algemeen gebruik;
 • radio- en televisietoestellen en de onderdelen ervan;
 • meet- en laboratoriumtoestellen en soortgelijke toestellen;
 • optiektoestellen;
 • speciale medische uitrustingen, met uitzondering van die welke ressorteren onder het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid;
 • ritssluitingen;
 • metalen speelgoed;
 • fabricage van muziekinstrumenten;
 • galvanisatie, vernikkelen, chromeren, polijsten, emailleren, schilderen van machines, metalen stukken of elementen; metaalkleuren, overschilderen en verlakken in de oven, bedekken van metaal door indompeling, omvlechten, plastificeren en de technieken die daarvan zijn afgeleid;
 • verwerking en/of bewerking van plastische stoffen en aanverwante materialen voor het vervaardigen van producten voor de metaal-, machine en elektrische bouw volgens technieken eigen aan de metaalverwerking;
 • fabricage van gewapende plastiek;
 • fabricage van elementen voor verluchtings- en luchtbehandelingsinstallaties;
 • installaties voor waterbehandeling, inbegrepen de waterzuiveringsinstallaties (het elektromechanisch gedeelte);
 • installaties voor afvalbehandeling (het elektromechanisch gedeelte);
 • industriële uurwerkmakerij en goudsmederij;
 • wapens en munitie, met uitzondering van de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Comité voor de wapensmederij met de hand;
 • studiebureaus betreffende voornoemde bedrijfssectoren.