Minimumlonen in PC 209

Geld loonbrief
Voor de totale metaalsector bestaan er minimumloonschalen, gekoppeld aan de nationale functieclassificatie. Er is ook een gewaarborgd minimumloon. Deze minima moeten door alle werkgevers in de sector gerespecteerd worden.
In verschillende bedrijven bestaat er een huisbarema of een afspraak i.v.m. een surplus op het nationaal minimumbarema.
De nationale minimumloonschalen en de effectief uitbetaalde wedden (van bedienden en kaderleden) zijn gekoppeld aan de index der consumptieprijzen.
Eenmaal per jaar nl. op 1 juli worden de effectieve wedden en het nationaal barema aangepast aan de index. 
Werk je deeltijds?
Deeltijds werknemers hebben recht op hetzelfde loon in verhouding tot hun wekelijkse arbeidsduur. Omdat de arbeidsduur in de sector 38 uur bedraagt, wordt het loon van een deeltijdse werknemer als volgt berekend:
Voltijds loon x (wekelijkse arbeidsduur deeltijds : wekelijkse arbeidsduur voltijds = 38uur) = ...

Indexering op sectoraal vlak

index
Sectoraal
De indexering van lonen en sociale uitkeringen is een belangrijk verworven goed. Er is echter geen algemene wetgeving die dit concreet regelt. De praktische modaliteiten van de indexering (tijdstip, berekeningswijze, percentages...) worden in principe geregeld op sectoraal vlak, door in de schoot van de paritaire comités afgesloten cao's. 
Als er geen sectorale cao rond de index bestaat, gebeurt de indexering bijgevolg op basis van een ondernemingscao of op basis van 'gebruik'. Soms baseert men zich op het indexmechanisme van een andere sector of op het mechanisme dat van toepassing is op de overheidslonen en de sociale uitkeringen. 
In heel wat ondernemingen worden lonen betaald die hoger zijn dan de vastgelegde minima die voorzien zijn in de barema's. Bij een indexaanpassing moeten ook die lonen geïndexeerd worden. 
Recentste indexaanpassing in PC 209
juli 2016: vorige lonen x 1,088 
Vragen?
Heb je nog vragen omtrent de indexering van je loon (bijvoorbeeld omdat je op de site geen sectorale info rond de index vindt of omdat de index via een ondernemingscao geregeld wordt) dan kan je best eens contact opnemen met de vakbondsafgevaardigde in je bedrijf of met het LBC-NVK secretariaat van je regio