Sociaal overleg levert sterke sectorafspraken op

Op de site van de federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg kan je de cao-teksten van dit paritair comité (PC 216) als pdf-bestand downloaden. Klik hier ...

Eisenbundel 2015-2016

sociaal overleg
In PC 210 overhandigden de vakbonden hun eisenbundel aan de werkgever. Een volgende bijeenkomst van beide PC's is voorzien op vrijdag 29 mei. Dan verwachten we ook de beslissing van de werkgevers m.b.t. het afsluiten van een sector-cao inzake SWT.
Uitgangspunt
nationaal akkoord voor 2 jaar: 2015-2016
1. Toepassingsgebied
Alle werknemers met een arbeidsovereenkomst voor bedienden
2. Versterking tewerkstelling
 • Geen collectieve ontslagen tijdens de looptijd van deze cao
 • Bij elk ontslag: voorafgaandelijke informatie en toezicht door de syndicale delegatie (sectoraal model)
 • Beëindiging arbeidsovereenkomst omwille van medische overmacht vermijden door alternatieve tewerkstelling
 • Verbetering overname anciënniteit na contract bepaalde duur en/of uitzendarbeid
 • Outplacement: gewijzigde regelgeving vanaf 2016
3. Inkomenszekerheid
 • Maximale invulling loonmarge
 • Verbetering vervoerskosten
  • Openbaar vervoer: verlenging voor onbepaalde duur van terugbetaling aan 100 %
  • Verhoging tussenkomst privé-vervoer o.a. bij ploegen- en nachtarbeid
  • Introductie fietsvergoeding = 0,22 €/km
  • Alternatieve vervoersmiddelen: aanbeveling benutten mogelijkheden mobiliteitsplan
  • Verhoogde tussenkomsten in geval van carpooling
 • Gelijkstelling eindejaarspremie bij economische werkloosheid
4. Vorming en opleiding
 • Risicogroepen
5. Loopbaanbeleid/loopbaanplanning/kwaliteitsvol werk
 • Kwaliteitsvol werk
  • Introductie loopbaanverlof: 1 dag/jaar vanaf 58 jaar
  • Sectoraal kader voor kwaliteitsvol werk en kwalitatieve loopbanen: o.b.v. CAO104 en nieuwe reglementering preventie psychosociale risico’s
 • SWT
  • Sectoraal intekenen op de verschillende kader cao’s rond SWT
  • Introductie SWT 60/40 (2015-2017)
  • Introductie SWT zwaar beroep 58/35
 • Tijdskrediet en landingsbanen
  • Sectoraal intekenen op de kader cao rond landingsbanen
  • Sector cao 50/28, introductie aanvullende vergoeding
  • Vlaamse premies: verlengen
  • Actualisering sectorale cao Tijdskrediet
 • Klein verlet
  • Gelijkschakeling wettelijk samenwonen met huwelijk
  • Overlijden van broer, …: uitbreiden naar 2 dagen
  • Uitbreiden naar 3 dagen voor huwelijk van een kind van de werknemer of zijn/haar partner
6. Inspraak en overleg
 • Informatieplicht aan de S.D. van het gebruik van tijdelijke arbeid, uitzendarbeid, onder aanneming en verplaatsing van werk: firma/uitzendkantoor, motief en duur
  Maandelijkse opvolging.
 • Outsourcing: voorleggen dossier én akkoord van S.D.
 • Verhoging bijdrage syndicale waarborgen en syndicale vorming
7. Eengemaakt werknemersstatuut
 • Opmaak inventaris verschillen loon- en arbeidsvoorwaarden, samen met arbeidersvakbonden
8. Verlengen bepalingen bepaalde duur
9. Jaarlijkse toelichting van de ontwikkelingen in de staalsector door G.S.V.

Sectorale cao voor bedienden in de staalsector (PC 210)

Op 2 december 2013 sloten de werkgevers en de bediendevakbonden uit de staalsector een cao voor 2013-2014. Zoals steeds werd het een kaderakkoord dat ruimte laat om in de verschillende ondernemingen betere afspraken over de loon en arbeidsvoorwaarden.
Hieronder de belangrijkste thema’s van het nieuwe sectorakkoord:
Stelsel werkloosheid met bedrijfstoeslag (vroegere brugpensioen)
De stelsels 56-33-20, 58-38 en 56-40 worden verlengd tot 31 december 2014.
Tijdskrediet
De stelsels van tijdskrediet, loopbaanvermindering en landingsbanen worden sectoraal mogelijk gemaakt, mits er op bedrijfsvlak akkoorden worden.
Beroepsopleiding
De bedrijven zullen bijkomende inspanningen doen inzake opleiding door de invoering van opleidingsplannen en door meer bedienden opleidingen te laten volgen.
Tewerkstelling
De werkgevers zullen eerst alle maatregelen tot behoud van tewerkstelling (zoals economische werkloosheid, deeltijds werk, mobiliteit tussen vestigingen, ea.) gebruiken voor er tot ontslagen om economische redenen wordt overgegaan.
Mobiliteit
De sector beveelt de ondernemingen aan meer gebruik te maken van alternatieve vervoermiddelen in het kader van woon-werkverkeer.