Sociaal overleg levert sterke sectorafspraken op

Eisenbundel 2017-2018

sociaal overleg
In PC 211 overhandigden de vakbonden hun eisenbundel aan de werkgever.
Verlenging van alle bestaande akkoorden en omzetten van cao's naar onbepaalde duur
Inkomen
 • Maximale invulling op 1/1/2017
 • verhoging ploegenpremie
 • Loskoppelen ploegenpremies van begrip ‘opeenvolgende ploegen’
 • Harmonisatie indexsysteem: de maandindex toepassen voor de bedienden én garantie van het verworven inkomen
 • Kaderleden: verplicht sectoraal minimum: 5% boven de barema’s (de sectorale en/of de bedrijfsbarema’s)
 • Recht op 6 betaalde vormingsdagen per jaar
 • Syndicale premie: harmonisatie arbeiders-bedienden ook voor SWT’ers; automatische aanpassing aan wettelijke plafonds
 • Optrekken verplaatsingvergoeding naar prijsniveau eerste klas en fietsvergoeding voor alle fietsen
Jobs, jobs, jobs
 • Bijkomende aanwervingen en oprichting van sectoraal tewerkstellingsfonds met patronale bijdrage: ter compensatie van taxshift en andere loonsubsidies
 • Tewerkstelling enkel met contracten van onbepaalde duur
 • Geen uitbesteding van werk aan derden (harmonisatie arbeiders – bedienden)
Combinatie arbeidstijd en vrije tijd
 • Recht op deeltijdse arbeid/minder werken
 • Sectorale verlenging van het stelsel tijdskrediet zonder motief
 • Financiële bijpassing voor wie tijdskrediet opneemt
 • Verlof om dwingende familiale omstandigheden met loonbehoud
 • Invoeren van vaderschapsrust (analoog aan moederschapsrust) met loonbehoud
 • Sectorale limitering van de flexibiliteit van Wet Peeters
Langer werken
 • Invoeren van geharmoniseerde sectorale 2de pensioenpijler met automatische aanpassing werkgeverbijdrage
 • Overlijdensdekking bij SWT (voor zover nog niet bestaande) en een tijdsplan voor de ondernemingen
 • SWT-regelingen: verlenging alle akkoorden tot minimum 30/06/2019 met aanpassing aan nieuwe regelgeving
 • SWT: verhoging/harmonisering (arbeiders-bedienden) bijpassing
 • Invoeren/verhoging van rimpeldagen
 • Landingsbanen: verlenging huidige regeling
 • Verbetering cao 46
 • Verlenging van de ervaringsstappen in de barema’s/verlenging anciënniteitsstappen in getrouwheidspremie
Varia
 • Invoering solidariteitsfonds bedienden (cfr arbeiders)
 • Re-integratie langdurige zieken: opzetten van een sectoraal kader,
 • Verdere harmonisatie arbeiders – bedienden: humanisering van de arbeid: omzetten aanbeveling naar verplichte maatregelen
 • Concretisering maatregelen van de maatschappelijke uitdagingen van het IPA