Sociaal overleg levert sterke sectorafspraken op

Referendum petroleumsector is afgerond

Na de stakingsaanzegging en voorbereiding van de sectorale acties heeft de Belgische petroleumfederatie de onderhandelaars van de vakbonden gecontacteerd om voor de ingang van de eerste acties samen te zetten om een poging te doen een voorakkoord te bereiken. De vakbondsonderhandelaars zijn hierop ingegaan met de mededeling dat er het mandaat van de werkgevers fundamenteel moest gewijzigd zijn.
Na lange onderhandelingen werd er een ‘gemeenschappelijk voorstel van de sociale partners voor de sectorale cao 2017-2018’ bereikt. De stakings(dreiging) loont dus.
Dit voorstel werd in de ondernemingen aan alle leden ter stemming voorgelegd. Op 21 juni werden de stemmen van alle ondernemingen bijeengebracht en geteld. Het voorstel tot akkoord werd met een ruime meerderheid goedgekeurd.
Op maandag 26 juni 2017 worden de eerste cao’s in de paritaire comités ondertekend: SWT (brugpensioen), tijdskrediet en ‘ongemotiveerde afwezigheid’ (= sectorale verlenging van het vroegere stelsel van ongemotiveerd tijdskrediet).

In 'de petrol' gooien de werkgevers olie op het vuur

Actie Petroleum
Op 4 april, 3 mei en 11 mei werden de “onderhandelingen” over jullie loon- en arbeidsvoorwaarden voor de periode 2017-2018 opgestart. Alhoewel ook de werkgevers stelden dat ze vlug tot een goed ontwerpakkoord voor de ganse sector wensten te komen, hebben we moeten vaststellen dat zij beweren daartoe geen mandaat te hebben.
De werkgevers uit de petroleumsector wensen deze onderhandelingen te gebruiken om te komen tot:
 • afbouw van het indexsysteem voor de arbeiders door over te stappen naar een jaarindex;
 • uitbreiding van de flexibiliteit met meer overuren (optrekken van de wettelijke grens boven de 143 uur);
 • uitsluiting van de kaderleden van de sectorale loonafspraken;
 • geen humanisering van de ploegenarbeid;
 • geen betere combinatie gezin – arbeid;
 • verdere outsourcing van de sector.
Dit alles gecombineerd met de weigering om over de koopkracht een ernstige invulling te geven. Men wenst zelfs niet de nationale loonnorm sectoraal toe te passen. De onderhandelingen zijn dan ook afgesprongen.
Daarom voeren wij actie
 • Donderdag 1 juni: nationale actiedag met werkonderbrekingen
 • Dinsdag 6 juni: nationale actiedag met werkonderbrekingen
Deze acties zijn een eerste syndicale stap om de werkgevers op andere gedachten te brengen. Indien nodig wordt dit actieplan uitgebreid. Volg de richtlijnen van uw plaatselijke afgevaardigden.

Eisenbundel 2017-2018

sociaal overleg
In PC 211 overhandigden de vakbonden hun eisenbundel aan de werkgever.
Verlenging van alle bestaande akkoorden en omzetten van cao's naar onbepaalde duur
Inkomen
 • Maximale invulling op 1/1/2017
 • verhoging ploegenpremie
 • Loskoppelen ploegenpremies van begrip ‘opeenvolgende ploegen’
 • Harmonisatie indexsysteem: de maandindex toepassen voor de bedienden én garantie van het verworven inkomen
 • Kaderleden: verplicht sectoraal minimum: 5% boven de barema’s (de sectorale en/of de bedrijfsbarema’s)
 • Recht op 6 betaalde vormingsdagen per jaar
 • Syndicale premie: harmonisatie arbeiders-bedienden ook voor SWT’ers; automatische aanpassing aan wettelijke plafonds
 • Optrekken verplaatsingvergoeding naar prijsniveau eerste klas en fietsvergoeding voor alle fietsen
Jobs, jobs, jobs
 • Bijkomende aanwervingen en oprichting van sectoraal tewerkstellingsfonds met patronale bijdrage: ter compensatie van taxshift en andere loonsubsidies
 • Tewerkstelling enkel met contracten van onbepaalde duur
 • Geen uitbesteding van werk aan derden (harmonisatie arbeiders – bedienden)
Combinatie arbeidstijd en vrije tijd
 • Recht op deeltijdse arbeid/minder werken
 • Sectorale verlenging van het stelsel tijdskrediet zonder motief
 • Financiële bijpassing voor wie tijdskrediet opneemt
 • Verlof om dwingende familiale omstandigheden met loonbehoud
 • Invoeren van vaderschapsrust (analoog aan moederschapsrust) met loonbehoud
 • Sectorale limitering van de flexibiliteit van Wet Peeters
Langer werken
 • Invoeren van geharmoniseerde sectorale 2de pensioenpijler met automatische aanpassing werkgeverbijdrage
 • Overlijdensdekking bij SWT (voor zover nog niet bestaande) en een tijdsplan voor de ondernemingen
 • SWT-regelingen: verlenging alle akkoorden tot minimum 30/06/2019 met aanpassing aan nieuwe regelgeving
 • SWT: verhoging/harmonisering (arbeiders-bedienden) bijpassing
 • Invoeren/verhoging van rimpeldagen
 • Landingsbanen: verlenging huidige regeling
 • Verbetering cao 46
 • Verlenging van de ervaringsstappen in de barema’s/verlenging anciënniteitsstappen in getrouwheidspremie
Varia
 • Invoering solidariteitsfonds bedienden (cfr arbeiders)
 • Re-integratie langdurige zieken: opzetten van een sectoraal kader,
 • Verdere harmonisatie arbeiders – bedienden: humanisering van de arbeid: omzetten aanbeveling naar verplichte maatregelen
 • Concretisering maatregelen van de maatschappelijke uitdagingen van het IPA