Wat is PC 211?

Petroleum7
Paritair Comité voor de bedienden uit de petroleumnijverheid en -handel.
Oprichting en wijziging bevoegdheidsgebied
[0] K.B. 12.01.1976 B.S. 25.03.1976
[1] K.B. 29.04.1999 B.S. 18.06.1999
Artikel 1, § 1
bevoegd voor de werknemers die hoofdzakelijk intellectuele arbeid verrichten en hun werkgevers, te weten de ondernemingen die, hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden, op het stuk van petroleumproducten en -derivaten (onder andere de samengeperste, vloeibaar gemaakte of opgeloste petroleumgassen, alsmede de smeermiddelen en de vetten) een industriële en/of handelsbedrijvigheid uitoefenen, daarin begrepen het behandelen, de raffinage, het opslaan, het laden, het vervoeren en het lossen van deze producten, en die voldoen aan één van de voorwaarden van § 2;
§ 2 Om tot dit paritair comité te behoren, moeten de ondernemingen bedoeld in § 1 opslagplaatsen voor petroleumproducten en/of -derivaten met een totale inhoudsruimte van minstens 15 000 m³ uit welke hoofde ook, bezitten of exploiteren, of aan minstens twee van de volgende maatstaven beantwoorden:
 • de distributie verzekeren van minstens 150 000 ton per jaar petroleumproducten en/of -derivaten, stookolie uitgezonderd. Met stookolie worden zowel halfzware, zware alsook extra-zware stookolie bedoeld;
 • de distributie verzekeren van minstens 200 000 ton per jaar stookolie;
 • een vloot van tankwagens gebruiken waarvan de capaciteit (inhoud) 250 m³ bereikt, welke haar eigendom of die van derden is;
 • de handel van petroleumproducten en/of -derivaten verzekeren door ten minste 25 punten van detailverkoop onder eenzelfde handelsbenaming, eigendom van de betrokken onderneming.
§ 3 In ieder geval zijn uitgesloten van de bevoegdheid van dit paritair comité:
1. elke onderneming die voor haar eigen productie andere dan petroleumproductie, of voor eigen gebruik en met eigen personeel, petroleumproducten en/of -derivaten gebruikt als grondstof, als brandstof of als energiebron;
2. de ondernemingen voor detailverkoop die rechtstreeks aan de verbruikers diverse producten, met inbegrip van petroleumproducten en/of -derivaten verkopen, en die onder volgende paritaire comités ressorteren:
 • het Paritair Comité voor het garagebedrijf;
 • het Paritair Comité voor de handel in voedingswaren;
 • het Paritair Comité voor de handel in brandstoffen;
 • het Paritair Comité voor de zelfstandige kleinhandel;
 • het Paritair Comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren;
 • het Paritair Comité voor de grote kleinhandelszaken;
 • het Paritair Comité voor de warenhuizen.