Sociaal overleg levert sterke sectorafspraken op

Op de site van de federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg kan je de cao-teksten van dit paritair comité (PC 219) als pdf-bestand downloaden. Klik hier ...

Minimale loonmarge maximaal ingevuld in pc 219

Koopkracht

Het zijn barre tijden voor wie zijn inkomen uit werk haalt. De regering legde ons een indexsprong op, die momenteel elke aanpassing van de lonen aan de levensduurte verbiedt. De vakbonden voerden hiertegen maandenlang actie, en beraden zich over een juridische procedure.
Voor een verbetering van de lonen kregen de sectorale onderhandelaars in het interprofessioneel akkoord (IPA) van 2015-2016 een heel beperkte ruimte. In pc 219 slaagden we er gelukkig wel in om deze marge zo maximaal in te vullen:
Vanaf 2016 verhogen de effectieve lonen en barema’s met 20 €, tenzij er op ondernemingsvlak een akkoord wordt afgesloten over een loonsverhoging van 10 €, in combinatie met:
 • verhoging van maaltijdcheques/dagvergoeding met 1€
OF
 • verhoging van aanvullend pensioen met 210 €
OF
 • ecocheques ter waarde van 210 €
Bovendien krijgen we voor het eerst de kans om ook voor kaderleden een gelijkwaardig voordeel op ondernemingsniveau te onderhandelen. Hiermee wordt een eerste stap gezet in de richting van een volwaardige participatie van kaderleden aan het sociaal overleg.

Werkbaar werk

Langere loopbanen maken ernstige maatregelen om de werkbaarheid van onze jobs te verbeteren, broodnodig. We zetten in dit sectorakkoord een paar voorzichtige stappen in de goede richting:
 • voortzetten van het recht op vormingsinspanningen, met een bijzondere focus op oudere werknemers
 • openen van alle resterende SWT-mogelijkheden
 • tijdkrediet maximaal uitgebreid tot 36 maanden
 • landingsbanen voor mensen met een lange loopbaan (35j) behouden op 55 jaar
 • werkgroep rond arbeidstijdregistratie om begrenzing van de beschikbaarheid op objectieve basis te kunnen onderhandelen
 • gelijkstelling van periodes als interim of met contract van bepaalde duur voor anciënniteit
 • promoten van sectorale aanbeveling rond werkbaar werk, om op ondernemingsvlak tot tewerkstellingsplannen met impact te komen

Sectorale dossiers

De besprekingen rond een aantal heikele punten moeten na de zomervakantie met de nodige urgentie (her)opgestart worden:
 • de barema’s die bij de nieuwe functieclassificatie horen
 • verplaatsingstijd
 • bevoegdheid syndicale delegatie voor de kaderleden
Neem voor meer informatie met je syndicale afvaardiging of de diensten van LBC-NVK contact op. We houden je op de hoogte van verdere ontwikkelingen op sectorvlak.

Eisenbundel 2015-2016

sociaal overleg
In PC 219 overhandigden de vakbonden hun eisenbundel aan de werkgever. 
Toepassingsgebied
Alle werknemers met een bediendecontract

Koopkracht

Loonmarge
 • 0,5% brutomarge: forfaitaire verhoging van de barema’s en reële lonen
 • 0,3% van de loonmassa in netto: te onderhandelen in de ondernemingen met suppletoir introductie ecocheques
Vergoeding van diverse onkosten
 • veralgemenen derdebetalersregeling openbaar vervoer
 • sectoraal minimum onkostenvergoeding thuiswerk

Werkbaar werk / Loopbaanbeleid

Vormingsinspanningen
 • Uitbreiding tot 5 dagen vorming per bedienden, waarvan individueel, afdwingbaar recht op vorming naar 2 dagen met opvolging door syndicale delegatie
 • Verhoging bijdrage vormingsinspanningen en akkoord over risicogroepen (oa ingroeibanen)
SWT
 • Maximaliseren wettelijke mogelijkheden
 • Berekeningsbasis aanvullende vergoeding uitbreiden tot alle loonsvoordelen
Cao 104
 • Aanbeveling cfr werkgroep
 • Anciënniteitsverlof: 1 dag per 5 jaar anciënniteit
Welzijn op het werk
 • Loongarantie voor 1 dag verlof om dringende familiale redenen
Tijdkrediet
 • Maximaliseren wettelijke mogelijkheden:
  • met motief: 36m à 100% of 50% (mogelijk na aanpassing van cao 103 uit te breiden naar een toekomstig recht op 48m)
  • onbetaalde landingsbaan na 28j vanaf 50j ???
  • landingsbaan vanaf 55j na 35j loopbaan/zwaar beroep/20j nacht
  • organisatieregels en vervangingsbeleid (minimale vervangingsratio)
  • Vlaamse aanmoedigingspremies
 • Verbrekingsvergoeding op basis van arbeidsregime voorafgaand aan het krediet
Tijdsregistratie
 • in iedere onderneming
 • voor de verschillende functiegroepen (ook administratieven en kaderleden)
 • waardering van thuiswerk als arbeidstijd
Tijdelijke contracten
 • In rekening brengen van ononderbroken anciënniteit opgebouwd met contract van uitzendarbeid of bepaalde duur, voor onbeperkte duur en ongeacht de uitgeoefende functie
Non-discriminatie
 • Gedragscode cao 38 sexies toepassen op sector
Outplacement
 • Sectorale optimalisatie van het outplacement conform de bepalingen van de wet van 26/12/2013

Sociaal overleg

Syndicale werking
 • Bevoegdheid syndicale delegatie voor alle werknemers met een bediendencontract na arrest van Hof van Mons van 5/9/2014
 • verhoging bijdrage syndicale waarborgen
 • verhoging aantal dagen syndicaal vormingsverlof, eveneens voor plaatsvervangers, en introductie instantieverlof
Innovatie
 • Invulling sectorale cao innovatie
Verlenging van bestaande akkoorden
Voortzetting/heractiveren van de werkzaamheden der werkgroepen 
 • ... die werden ingesteld in het kader van het sectoraal akkoord 2013-2014: verplaatsing, flexibiliteit, barema’s.

Cao voor bedienden bij Erkende Controleorganismen (PC 219)

Het sectorakkoord 2013-2014 voor de bedienden en kaderleden uit de sector van de controle-organismen werd zopas ondertekend. De onderhandelingen verliepen erg moeizaam.