Eindejaarspremie

eindejaarspremie

Bedrag van de premie

  • Volledig maandloon.
  • Bij veranderlijk loon: gemiddelde van 12 voorgaande maanden

Toekenningsmodaliteiten

Aan de bedienden die tijdens het dienstjaar gedeeltelijke prestaties hebben geleverd, wordt de premie betaald naar rato van hun effectieve en gelijkgestelde prestaties, behalve: 
  • de bedienden die vrijwillig ontslag nemen en op dit ogenblik nog geen vol jaar anciënniteit hebben; 
  • in geval van ontslag door de werkgever om zwaarwichtige reden.
Bovenop de pro rata premie voor gewerkte maanden, geven de maanden van SWT (brugpensioen) recht op betaling van 20% van de overblijvende premie en dit tot 31 december van het jaar van vertrek. 
De gelijkstellingsperiode bij ziekte is beperkt tot 12 maanden, bij beroepsziekte of arbeidsongeval is de gelijkstelling onbeperkt (voor zover schadeloosstelling).

Tijdstip van betaling

Voor 25 december van het lopend kalenderjaar