Sociaal overleg levert sterke sectorafspraken op

Op de site van de federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg kan je de cao-teksten van dit paritair comité (PC 221) als pdf-bestand downloaden. Klik hier ...

Cao 2017-2018 in de papiernijverheid (PC 221)

In de sector van de papiernijverheid (PC 221) werd voor de tweede maal samen met de arbeiders onderhandeld. Dit leidde ook deze keer tot een gemeenschappelijke cao voor arbeiders en bedienden. De voornaamste punten uit het akkoord vind je hieronder.
De cao in de papiernijverheid (PC 221) werd opnieuw een kaderakkoord dat verder kan worden ingevuld op bedrijfsniveau. De bedrijven hebben tot 31/12/2017 de tijd om de loonmarge van 1,1 % vrij in te vullen. Als er op dat moment nog geen akkoord bereikt werd, worden alle reële brutolonen verhoogd met 1,1% vanaf 1/1/2018.
Alle in de sector geregelde systemen van SWT (lange loopbaan, zware beroepen en nachtarbeid) werden verlengd voor twee jaar. De papiernijverheidssector trad eveneens toe tot de landingsbanen op 55 jaar voor wie 35 jaar beroepsverleden heeft. 
De vakbondspremie wordt verhoogd naar 135 euro voor 2017 en naar 145 euro van zodra de wettelijke basis voorzien is. 

Eisenbundel 2017-2018

sociaal overleg
In PC 221 overhandigden de vakbonden hun eisenbundel aan de werkgever.

1. Algemeen

 • Duurtijd: 1/1/2017 – 31/12/2018
 • Verlenging bestaande, ongewijzigde cao’s
 • Gemeenschappelijke onderhandelingen arbeiders & bedienden (PC129 – PC221)
 • Aanbeveling voor gemeenschappelijke onderhandelingen arbeiders & bedienden op ondernemingsvlak

2. Koopkracht

 • Vrije onderhandelingen in de onderneming met volle benutting van de 1,1% (na onderhandelingstermijn van x maand en bij gebreke aan akkoord, automatische verhoging brutolonen)
 • Introductie van een minimumsalaris en baremieke lonen op sectorvlak
 • Indexatie van de premies en vergoedingen bestaanszekerheid

3. Eindeloopbaan

 • SWT: intekenen op kader – cao’s
 • Tijdkrediet/landingsbaan: 
  • Landingsbaan: intekenen op kader – cao
  • Tijdskrediet: cao aanpassen aan cao nr.103ter
  • Drempel verhogen
 • In geval van ontslag: ontslagvergoeding en toeslag SWT altijd berekend op basis van voltijdse arbeidsovereenkomst

4. Arbeidsvoorwaarden

 • Duurzame werkgelegenheid: arbeidscontracten van onbepaalde duur als norm tewerkstelling (op vaste werkposten)
 • Geen bijkomende flexibiliteit
 • Verlaging conventionele sectorale arbeidsduur met behoud van loon (collectieve arbeidsduurvermindering)
 • Eindejaarspremie: in alle gevallen pro rata uitbetaling
 • Interimarbeid: 
  • Volledige anciënniteit als interimaris mee laten tellen in alle sectorale aspecten
  • Maximale duurtijd als interimaris
 • Beperking van tijdelijke en precaire contracten
 • Werken in veiligheid en werkbaar werk dankzij een voldoende bezettingsgraad en een aangepaste tewerkstellingsgraad (in VTE)

5. Werkbaar werk / aangepast werk

 • Garantie op sectorvlak van 1 anciënniteits – of rimpeldag per 5 jaar (met compenserende tewerkstelling) 
 • Vervangingsverplichting bij tijdkrediet, langdurige ziekte en arbeidsongeval
 • Recht om over te stappen van ploegenwerk naar dagfunctie met behoud van inkomen
 • Internalisering van jobs met het oog op het bevorderen van aangepast werk

6. Bestaanszekerheid

 • Garantie nettosalaris in geval van tijdelijke werkloosheid
 • Aanpassing cao bestaanszekerheid in geval van ontslag

7. Woon-werkverkeer

 • Fietsvergoeding: heen en terug en automatisch aanpassing aan RSZ en belasting – vrij bedrag

8. Toenadering arbeiders – bedienden

9. Syndicale premie

 • Gelijkschakeling bedrag arbeiders & bedienden
 • Automatische verhoging bij aanpassing grensbedrag

10. Vorming en opleiding

Sectoraal kader

11. Sociaal Fonds

 • Hernemen werkgroep