Sociaal overleg levert sterke sectorafspraken op

Op de site van de federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg kan je de cao-teksten van dit paritair comité (PC 221) als pdf-bestand downloaden. Klik hier ...

Eisenbundel 2017-2018

sociaal overleg
In PC 221 overhandigden de vakbonden hun eisenbundel aan de werkgever.

1. Algemeen

 • Duurtijd: 1/1/2017 – 31/12/2018
 • Verlenging bestaande, ongewijzigde cao’s
 • Gemeenschappelijke onderhandelingen arbeiders & bedienden (PC129 – PC221)
 • Aanbeveling voor gemeenschappelijke onderhandelingen arbeiders & bedienden op ondernemingsvlak

2. Koopkracht

 • Vrije onderhandelingen in de onderneming met volle benutting van de 1,1% (na onderhandelingstermijn van x maand en bij gebreke aan akkoord, automatische verhoging brutolonen)
 • Introductie van een minimumsalaris en baremieke lonen op sectorvlak
 • Indexatie van de premies en vergoedingen bestaanszekerheid

3. Eindeloopbaan

 • SWT: intekenen op kader – cao’s
 • Tijdkrediet/landingsbaan: 
  • Landingsbaan: intekenen op kader – cao
  • Tijdskrediet: cao aanpassen aan cao nr.103ter
  • Drempel verhogen
 • In geval van ontslag: ontslagvergoeding en toeslag SWT altijd berekend op basis van voltijdse arbeidsovereenkomst

4. Arbeidsvoorwaarden

 • Duurzame werkgelegenheid: arbeidscontracten van onbepaalde duur als norm tewerkstelling (op vaste werkposten)
 • Geen bijkomende flexibiliteit
 • Verlaging conventionele sectorale arbeidsduur met behoud van loon (collectieve arbeidsduurvermindering)
 • Eindejaarspremie: in alle gevallen pro rata uitbetaling
 • Interimarbeid: 
  • Volledige anciënniteit als interimaris mee laten tellen in alle sectorale aspecten
  • Maximale duurtijd als interimaris
 • Beperking van tijdelijke en precaire contracten
 • Werken in veiligheid en werkbaar werk dankzij een voldoende bezettingsgraad en een aangepaste tewerkstellingsgraad (in VTE)

5. Werkbaar werk / aangepast werk

 • Garantie op sectorvlak van 1 anciënniteits – of rimpeldag per 5 jaar (met compenserende tewerkstelling) 
 • Vervangingsverplichting bij tijdkrediet, langdurige ziekte en arbeidsongeval
 • Recht om over te stappen van ploegenwerk naar dagfunctie met behoud van inkomen
 • Internalisering van jobs met het oog op het bevorderen van aangepast werk

6. Bestaanszekerheid

 • Garantie nettosalaris in geval van tijdelijke werkloosheid
 • Aanpassing cao bestaanszekerheid in geval van ontslag

7. Woon-werkverkeer

 • Fietsvergoeding: heen en terug en automatisch aanpassing aan RSZ en belasting – vrij bedrag

8. Toenadering arbeiders – bedienden

9. Syndicale premie

 • Gelijkschakeling bedrag arbeiders & bedienden
 • Automatische verhoging bij aanpassing grensbedrag

10. Vorming en opleiding

Sectoraal kader

11. Sociaal Fonds

 • Hernemen werkgroep