Sociaal overleg levert sterke sectorafspraken op

Op de site van de federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg kan je de cao-teksten van dit paritair comité (PC 222) als pdf-bestand downloaden. Klik hier ...

Eisenbundel 2017-2018

sociaal overleg
In PC 222 overhandigden de vakbonden hun eisenbundel aan de werkgever.

1. Algemeen

 • Sterk sectorakkoord met inhoud en ruimte voor invulling op bedrijfsniveau (cfr. werkwijze cao 2015–2016)
 • Duurtijd: 1/1/2017 – 31/12/2018
 • Verlenging bestaande, ongewijzigde cao’s 
 • Gemeenschappelijke onderhandelingen arbeiders & bedienden (PC136 – PC222)

2. Koopkracht

 • Vrije onderhandelingen in de onderneming met volle benutting van de 1,1 %. Wanneer geen akkoord tegen uiterste datum, verplichte omzetting marge in lonen.  Maximale brutoverhogingen van de sectorale minima en de reële lonen, 1,1 % berekend op de totale salarismassa van de sector in centen i.p.v. procenten. 
 • Verhoging (ploegen)premies
 • Verhoging maaltijdcheque
 • Bestaanszekerheidsvergoeding: 
  • Verhoging bij tijdelijke werkloosheid
  • Indexatie bij ziekte
 • Anciënniteitspremie: mogelijkheid voorzien tot vervroegde uitbetaling
 • Eindejaarspremie: omkering principe van exhaustieve lijst gelijkstellingen: alles gelijkgesteld behalve ongewettigde afwezigheid, onbetaald verlof, tijdskrediet en zorgverlof.
 • Verhoging van de voordelen toegekend door het Sociaal Fonds.

3. Index

 • Geen toepassing negatieve index

4. Arbeidsvoorwaarden

 • Geen uitbreiding flexibiliteit
 • Beperking tijdelijke en precaire contracten: sectoraal kader
 • Interimarbeid: volledige anciënniteit als interimaris mee laten tellen in alle sectorale aspecten
 • Verplichte consultatie bij meervoudig ontslag
 • Sectorale omkadering cao 104: aanbeveling aan de bedrijven. Flankerende maatregelen voor oudere werknemers in de vorm van verbetering anciënniteitsverlof, recht op overstap naar dagploeg voor 50+'ers en rimpeldagen.
 • Aandacht voor tewerkstelling – werken aan werkbaar werk (bezettingsgraad, collectieve ADV; aanwervingen ter vervanging in geval van tijdskrediet, langdurige ziekte en arbeidsongeval; internaliseren van werk om aangepast werk maximaal mogelijk te maken; werkgroep: meldingsplicht naar sector bij ontslag medische overmacht).
 • Verbetering van het klein verlet.

5. Eindeloopbaan

 • SWT: intekenen op kader – cao’s
 • Tijdkrediet/landingsbaan: 
  • Landingsbaan: intekenen op kader – cao
  • Tijdskrediet: cao aanpassen aan cao nr.103ter 
  • Drempel verhogen
  • Ontslagvergoeding op basis van onderliggend contract.

6. Vorming en opleiding

 • Sectoraal kader afsluiten en controle op correcte toepassing

7. Syndicale werking

 • Verlaging drempel voor oprichting SD

8. Woon-werkverkeer

 • Tussenkomst vanaf 1ste kilometer en verhoging (sociaal abonnement 100%)
 • Fietsvergoeding: 
  • heen en terug en automatische aanpassing aan RSZ en belasting – vrij bedrag
  • verduidelijking 

9. Toenadering arbeiders – bedienden (PC136 – 222)

 • Verder zetten werk rond harmonisering cao’s, voornamelijk syndicale premie
 • Eindejaarspremie bedienden: proratisering bij ontslag

10. Varia

 • Evaluatie werkgroepen