Sociaal overleg levert sterke sectorafspraken op

Op de site van de federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg kan je de cao-teksten van dit paritair comité (PC 222) als pdf-bestand downloaden. Klik hier ...

Cao 2017-2018 in de papierverwerking (PC 222)

In de sector van de papierverwerking (PC 222) werd voor de tweede maal samen met de arbeiders onderhandeld. Dit leidde ook deze keer tot een gemeenschappelijke cao voor arbeiders en bedienden. De voornaamste punten uit het akkoord vind je hieronder.
In de papierverwerking (PC 222) stijgt de koopkracht met de wettelijk maximaal voorziene 1,1%. Ondernemingen waar er geen verschillen bestaan tussen arbeiders en bedienden op het vlak van groepsverzekeringen en andere legale voorwaarden, kunnen een bedrijfsakkoord afsluiten binnen de grenzen van de loonnorm. Als er op 31/12/2017 geen akkoord is, worden de reële bruto lonen verhoogd met 1,1% op 1/1/2018. In ondernemingen waar er verschillen bestaan tussen arbeiders en bedienden wordt 0,3 % van de loonnorm gereserveerd voor deze harmonisatie. De 0,8 % kan vrij ingevuld worden.
Alle mogelijke systemen van SWT (lange loopbaan, zware beroepen en nachtarbeid) worden verlengd voor twee jaar. De sector trad eveneens toe tot de landingsbanen op 55 jaar met 35 jaar beroepsverleden en wenst bijzondere aandacht te besteden aan 'werkbaar werk'. In dat kader zullen proefprojecten uitgewerkt worden, besproken op het comité en gesubsidieerd door het fonds voor bestaanszekerheid. Hopelijk komen hieruit goede voorbeelden die kunnen uitgebreid worden. Hier ligt immers de grote uitdaging én verantwoordelijkheid voor de bedrijven.
De vakbondspremie in de sector papierverwerking wordt verhoogd naar 100 euro voor 2017.

Eisenbundel 2017-2018

sociaal overleg
In PC 222 overhandigden de vakbonden hun eisenbundel aan de werkgever.

1. Algemeen

 • Sterk sectorakkoord met inhoud en ruimte voor invulling op bedrijfsniveau (cfr. werkwijze cao 2015–2016)
 • Duurtijd: 1/1/2017 – 31/12/2018
 • Verlenging bestaande, ongewijzigde cao’s 
 • Gemeenschappelijke onderhandelingen arbeiders & bedienden (PC136 – PC222)

2. Koopkracht

 • Vrije onderhandelingen in de onderneming met volle benutting van de 1,1 %. Wanneer geen akkoord tegen uiterste datum, verplichte omzetting marge in lonen.  Maximale brutoverhogingen van de sectorale minima en de reële lonen, 1,1 % berekend op de totale salarismassa van de sector in centen i.p.v. procenten. 
 • Verhoging (ploegen)premies
 • Verhoging maaltijdcheque
 • Bestaanszekerheidsvergoeding: 
  • Verhoging bij tijdelijke werkloosheid
  • Indexatie bij ziekte
 • Anciënniteitspremie: mogelijkheid voorzien tot vervroegde uitbetaling
 • Eindejaarspremie: omkering principe van exhaustieve lijst gelijkstellingen: alles gelijkgesteld behalve ongewettigde afwezigheid, onbetaald verlof, tijdskrediet en zorgverlof.
 • Verhoging van de voordelen toegekend door het Sociaal Fonds.

3. Index

 • Geen toepassing negatieve index

4. Arbeidsvoorwaarden

 • Geen uitbreiding flexibiliteit
 • Beperking tijdelijke en precaire contracten: sectoraal kader
 • Interimarbeid: volledige anciënniteit als interimaris mee laten tellen in alle sectorale aspecten
 • Verplichte consultatie bij meervoudig ontslag
 • Sectorale omkadering cao 104: aanbeveling aan de bedrijven. Flankerende maatregelen voor oudere werknemers in de vorm van verbetering anciënniteitsverlof, recht op overstap naar dagploeg voor 50+'ers en rimpeldagen.
 • Aandacht voor tewerkstelling – werken aan werkbaar werk (bezettingsgraad, collectieve ADV; aanwervingen ter vervanging in geval van tijdskrediet, langdurige ziekte en arbeidsongeval; internaliseren van werk om aangepast werk maximaal mogelijk te maken; werkgroep: meldingsplicht naar sector bij ontslag medische overmacht).
 • Verbetering van het klein verlet.

5. Eindeloopbaan

 • SWT: intekenen op kader – cao’s
 • Tijdkrediet/landingsbaan: 
  • Landingsbaan: intekenen op kader – cao
  • Tijdskrediet: cao aanpassen aan cao nr.103ter 
  • Drempel verhogen
  • Ontslagvergoeding op basis van onderliggend contract.

6. Vorming en opleiding

 • Sectoraal kader afsluiten en controle op correcte toepassing

7. Syndicale werking

 • Verlaging drempel voor oprichting SD

8. Woon-werkverkeer

 • Tussenkomst vanaf 1ste kilometer en verhoging (sociaal abonnement 100%)
 • Fietsvergoeding: 
  • heen en terug en automatische aanpassing aan RSZ en belasting – vrij bedrag
  • verduidelijking 

9. Toenadering arbeiders – bedienden (PC136 – 222)

 • Verder zetten werk rond harmonisering cao’s, voornamelijk syndicale premie
 • Eindejaarspremie bedienden: proratisering bij ontslag

10. Varia

 • Evaluatie werkgroepen