Eindejaarspremie

eindejaarspremie

Bedrag van de premie

Minimum een maandloon.

Toekenningsmodaliteiten

  • In dienst zijn op het ogenblik van de uitbetaling. 
  • Minstens 6 maanden anciënniteit hebben. 
  • Bedrag wordt verminderd naar rato van de niet gelijkgestelde afwezigheden.
  • Voor bedienden die in dienst kwamen en die ten minste zes maanden anciënniteit hebben, staat de premie in verhouding tot het aantal gewerkte maanden. 

Tijdstip van betaling

In de loop van de maand december, tenzij op ondernemingsvlak anders overeengekomen.