Sociaal overleg levert sterke sectorafspraken op

Gemeenschappelijk eisenprogramma 2013-2014 PC 224 Non-Ferro

Nonferro2
1. Toepassingsgebied
Voor alle werknemers met een bediendenovereenkomst.
2. Algemeen
Sectorale cao’s van onbepaalde duur
3. Werkzekerheid – tewerkstelling
 • Invoering verplichte ontslagprocedure bij elk ontslag met voorafgaande informatie aan en controle door de syndicale afvaardiging
 • Aanpassing begrip “meervoudig ontslag” door verlenging van periode van 60 dagen en verlaging drempel van 10%
 • Speciale aandacht voor oudere werknemers in het kader van ontslag
 • Verfijnen en uitbreiden van de sanctie + eventueel bijkomende vergoeding ten gunste van de ontslagen bediende
4. Functieclassificatie – barema’s – Wet 22/04/2012 loonkloof
 • Actualisering + verlenging akkoord sectorale barema’s
 • Specifieke aandacht voor genderneutraliteit
 • Verhoging sectorale minimumlonen, sectorale barema’s en gewaarborgd minimum maandinkomen 18 jaar
5. Loonbeleid & Koopkracht
 • Principe van vrije en verantwoordelijke onderhandelingen in de sectoren waar koopkrachtverhoging een essentieel onderdeel van uitmaakt
 • In te vullen op bedrijfsvlak met suppletieve regeling
 • Verbetering ROCE
 • Mogelijkheid tot eventuele herinvulling op ondernemingsvlak van de enveloppe van 250 euro, beschikbaar gesteld door het IPA 2009-2010
 • Invoering 2de pensioenpijler op sectorniveau
 • Toekenning van MC’s voor dagen met BEV en syndicale vorming
6. Mobiliteit
 • Afschaffing loonplafond
 • 100% terugbetaling openbaar vervoer via derdebetalersregeling
 • Verhoging bedragen woon-werkverkeer met de auto
 • Optimaliseren fietsvergoeding
7. Vorming en opleiding
 • Individueel recht op erkende vorming met sanctieclausule bij niet-naleving
 • Uitgebreider nazicht van vormingsinspanningen en opleidingsplannen + eventuele sanctie bij niet-naleving van de bepalingen
 • Verlenging en aanpassing aan de nieuwe wetgeving van het akkoord voor risicogroepen
 • Opleiding buiten de arbeidstijd = werktijd
8. Tijdskrediet
 • Maximale rechten tijdskrediet (cao 103)
 • Vervangingsplicht in ondernemingen zonder economische recessie
 • Sectorale cao 1/5 + 50 jaar 28 jaar beroepsverleden
 • Sectorale cao 1/5 voor zware beroepen
 • Bij ontslag: berekening ontslagvergoeding op basis van prestaties voor opname tijdskrediet
 • Verlenging akkoord Vlaamse premies
9. Eindeloopbaan
 • Invoeren van een recht op SWT
 • Maximaal mogelijke verlenging van de bestaande akkoorden rond SWT
 • Aanvullende vergoeding berekend met inbegrip van alle voordelen verworven krachtens de arbeidsovereenkomst
10. Arbeidsorganisatie
 • Verbetering en uitbreiding bestaande loopbaanverlof
 • Sectorale omkadering cao 104
 • Arbeidstijdregistratie voor iedereen
 • Invoering anciënniteitsverlof op sectorniveau
 • Uitbreiding klein verlet naar feitelijk samenwonenden
 • Beperking in duur en in aantal van precaire contracten (interims, tijdelijke, onderaannemingen) + bepalingen proefbeding in deze situaties
11. Syndicale waarborgen
 • Substantiële verbetering, meer dan indexering en niet gekoppeld aan sociaal charter
 • Ook voor kaderleden
 • Invoering jaarlijks tewerkstellingsattest (maand juni)
12. Syndicale vorming/statuut vakbondsafvaardiging
 • Invoering dotatie syndicale vorming
 • Onbepaalde duur gelijkschakeling vorming voor uitzendkrachten
 • Samenstelling SA door bedienden en kaderleden
 • Uitbreiding syndicale vorming + overdraagbaarheid saldo
 • Verlaging drempel voor oprichting SA
 • Inschakelen externe deskundigen betaald door de werkgever
 • OR: procedure uitwerken rond reorganisaties, uitbesteding, verkoop en aankoop activiteiten/fusies/…voor besluitvorming