Eindejaarspremie

eindejaarspremie

Bedrag van de premie

Maandloon.

Toekenningsmodaliteiten

  • verbonden zijn door een arbeidsovereenkomst voor bedienden, op het ogenblik van de betaling van de premie; 
  • op het ogenblik van de betaling van de premie een desgevallend onderbroken anciënniteit hebben van ten minste zes maanden, voor zover deze periode zich situeert in een periode van 12 maanden vanaf het begin van de tewerkstelling; 
  • in de onderneming in dienst zijn getreden ten laatste de eerste dag van het beschouwde werkjaar. Voor de bedienden die in de onderneming in dienst zijn getreden na de eerste dag van het beschouwde werkjaar en die de anciënniteitsvoorwaarde zoals hierboven vermeld vervullen, wordt de premie pro rata  toegekend. 
  • Bij uitdiensttreding vóór de betaaldatum – uitgezonderd bij ontslag om een dringende reden – wordt ongeacht het soort arbeidsovereenkomst, en voor zover de voorwaarden vermeld hierboven vervuld zijn, de eindejaarspremie betaald pro rata  op het ogenblik van deze uitdiensttreding.

Tijdstip van betaling

December