Links

non-profit actie8
LBC-NVK-non-profit verzamelde een aantal interessante links m.b.t. het (vakbonds)werk in de non-profit. Ze zijn gerangschikt op alfabetische volgorde...
Afosoc-vesofo
Association des Fonds Sociaux du secteur non-marchand/Vereniging van de Sociale Fondsen van de social profit sector
De vzw Vesofo-Afosoc asbl werd opgericht om de sectorale fondsen van de non-profitsector te groeperen teneinde hun werking te verbeteren, synergieën en informatie-uitwisseling tussen hen te creëren en gemeenschappelijke initiatieven te ontwikkelen.  De vzw overkoepelt een aantal sociale fondsen “Risicogroepen” en “Sociale Maribel”.
Apef asbl(franstalig)
Apef  Association Paritaire pour l' Emploi et la Formation
Overkoepelend orgaan van werkgevers- en werknemersorganisaties binnen het fonds van Bestaanszekerheid voor de non-profit in het Franstalig en Duitstalig landsgedeelte. Vooral gericht op opleiding en jobcreatie.
Febi vzw FE.BI
De Vereniging van Federale en Bicommunautaire Fondsen van de non-profitsector coördineert de activiteiten van de Fondsen voor bestaanszekerheid die behoren tot de paritaire (sub)comités van gezondheidsdiensten (305.01 en 305.02), de opvoedings- en huisvestingsinstellingen (319) en de socio-culturele sector (329).
De sociale fondsen zijn opgedeeld in tewerkstellingsfondsen (Sociale Maribelfondsen genoemd) en opleidingsfondsen voor de risicogroepen.
Icoba
Icoba, Initiatief COmpetentieBevordering Agressiebeheersing, is een kennis- en expertisecentrum ván en vóór de sector 319.01. Het is in het leven geroepen door de sociale partners van het Sociaal Fonds voor de Vlaamse Opvoedings- en Huisvestingsinrichtingen (kortweg ‘VOHI’) om de sector te sensibiliseren en te ondersteunen op het vlak van agressiebeheersing.
IF.IC
IF.IC is als vzw door de sociale partners uit de zorgsector opgericht om werk te maken van een actuele analytische functieclassificatie. Over het hoe, wat en waarom van dit project vind je alle informatie terug op www.if-ic.org
VIVO Social Profit
Het Vlaams Instituut voor Vorming en Opleiding in de Social profit (VIVO vzw) werd opgericht in 2000 via een protocolovereenkomst tussen de Vlaamse regering en de sociale partners. VIVO wordt paritair bestuurd door representatieve werkgevers- en werknemersfederaties van de privé en openbare Social profitsector.
Huidige werking VIVO
In het huidig Sectoraal Actieplan, afgesloten tussen de Vlaamse Regering en VIVO, wordt het actieterrein toegespitst op 4 thema’s:
  • Werkzoekenden
  • Relatie onderwijs / arbeidsmarkt
  • Diversiteitsbeleid
  • Levenslang Leren
Vanuit de verschillende sectoren van de Social profit kreeg VIVO actiepunten toegewezen die kaderen binnen de hierboven vernoemde thema’s. Deze actiepunten worden begroot met middelen van de Fondsen Fisicogroepen.
VSPF
De vzw Vlaamse social-profitfondsen (VSPF) is opgericht op 16 december 2002 en heeft de volgende statutaire 
doelstellingen: 
"door het samenbrengen van de menselijke, technische en financiële middelen ondersteuning bieden aan Vlaamse fondsen voor bestaanszekerheid van de social-profitsector en de door de erkende, representatieve werkgevers- en werknemersorganisaties opgerichte vormingsinstituten van de Vlaamse social-profitsector".