PC 318 Gezinszorg

Gezinszorg3
In Vlaanderen zijn een twintigtal ‘private’ diensten gezinszorg actief. Die stellen zo’n 30.000 werknemers tewerk. Er zijn ook openbare diensten voor gezinszorg. Die worden gerund vanuit gemeenten en OCMW’s.
De LBC-NVK behartigt enkel de belangen van de werknemers in de private diensten. Werknemers uit de openbare diensten kunnen bij ACV Openbare Diensten terecht.
De diensten gezinszorg en aanvullende thuiszorg ondersteunen zorgbehoevenden in hun thuismilieu. Het belang van de thuiszorg neemt flink toe, zeker nu de overheid de eigen kracht van mensen zoveel mogelijk wil aanspreken. Daarbij rekent ze op de steun van familie, kennissen en mantelzorgers, én eerstelijnsdiensten zoals de gezinszorg.
In de gezinszorg werken vooral verzorgenden die persoonsverzorging, huishoudelijke hulp en psychosociale en pedagogische ondersteuning bieden. Poets-, oppas- en karweihulp maken het logistiek personeel uit van de aanvullende thuiszorg.Begeleidend en administratief personeel tenslotte staat ten dienste van gebruikers, verzorgenden en logistiek personeel. 

Verzorgenden in de non-profit

In arbeidswetgeving wordt een onderscheid gemaakt tussen arbeiders en bedienden. Sinds januari 2014 is een eerste stap gezet in de afschaffing van dat onderscheid. Er kwam een nieuwe regeling over opzegtermijnen en de carensdag en de proefperiode werden afgeschaft. Maar een aantal andere verschillen (bijvoorbeeld het gewaarborgd loon bij ziekte, de regeling voor economische werkloosheid, de berekening van de vakantie en de uitbetaling van het vakantiegeld) blijven nog bestaan.

De LBC-NVK kon in een aantal sectoren al veel eerder een einde maken aan het onderscheid tussen arbeiders en bedienden. In de opvoedingsinstellingen spraken we een aantal jaar geleden af dat alle arbeiders een bediendecontract konden krijgen. En in de sector van de ouderenzorg zijn alle verzorgenden en zorgkundigen per definitie bedienden.
De LBC-NVK wil dat een verzorgende/zorgkundige in de gezinszorg, net zoals een verzorgende/zorgkundige in een woonzorgcentrum of in een gehandicaptenvoorziening, een arbeidsovereenkomst als bediende krijgt.
Eenzelfde waardering voor dezelfde functies in verschillende non-profitsectoren dragen wij hoog in het vaandel.Dat zou ook passen bij de keuzes die de overheid in verband met de gezinszorg maakt.Men wil de taken en de opdrachten van de verzorgenden ‘uitzuiveren’. Lees, de verzorgende taken (persoonsverzorging, huishoudelijke hulp en psychosociale en pedagogische begeleiding) worden de regel. De poetstaken zijn eerder weggelegd voor de poetshulpen binnen de aanvullende thuiszorg.
De gezinszorg zal haar diensten ook aan méér ‘klanten’ dan alleen gezinnen met een zorgvraag en thuiswonende ouderen met zorgvragen aanbieden. De overheid denkt bijvoorbeeld ook aan mensen met een psychiatrische problematiek of mensen met een beperking. Ook een intensievere samenwerking met de ouderenzorg staat op het lijstje (bijvoorbeeld in de dagcentra voor ouderen).
Daardoor zullen verzorgenden uit de gehandicaptensector, de ouderensector en de gezinszorg intensiever met elkaar in contact komen en in bepaalde gevallen samenwerken. Eenzelfde arbeidsrechtelijk statuut zal ook de mobiliteit van verzorgenden richting gezinszorg vergemakkelijken.

Aanvullende thuiszorg - Dienstencheques

Heel wat diensten voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg maken naast de gewone subsidiëring ook gebruik van het financieringskanaal van de dienstencheques. De loon- en werkvoorwaarden van deze dienstencheque werknemers en hun omkaderingspersoneel zijn op een aantal punten niet zo goed als die van hun collega’s uit de gezinszorg. De LBC-NVK wil de verschilpunten wegwerken.
Werner Van Mierlo, nationaal verantwoordelijke gezinszorg en aanvullende thuiszorg LBC-NVK
 

Bevoegdheidsgebied PC 318 Gezinszorg

Gezinszorg1
PC 318 - Paritair comité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp.
Oprichting en wijziging bevoegdheidsgebied
[0] K.B. 04.10.1971 B.S. 28.10.1971
[1] K.B. 14.09.1973 B.S. 25.10.1973
[2] K.B. 12.12.1991 B.S. 20.12.1991
Artikel 1
Bevoegd voor de werknemers in het algemeen en hun werkgevers, te weten de diensten voor gezins- en bejaardenhulp.
PC 318.02 - Paritair subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Vlaamse Gemeenschap

[0] K.B. 21.06.1999 B.S. 15.09.1999 
 
Artikel 2, alinea 2
 
Bevoegd voor de werknemers in het algemeen en hun werkgevers, te weten de diensten gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap of de Vlaamse Gemeenschapscommissie van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest.