Je loon in pc 318

Geld munten3
Voor de start van de Witte Woede waren de lonen van de non-profit werknemers ongelooflijk laag. Dankzij vele onderhandelingen en acties gingen we stap voor stap vooruit. We kregen meer maatschappelijke waardering voor het werk in zorg, welzijn en cultuur. Dat betekent ook het recht op een degelijk inkomen voor onze inzet als werknemers. 
Inkomen is méér dan je maandloon. Het betekent ook betere vergoedingen voor werken op onregelmatige werktijden (weekends, feestdagen, nacht,..), hogere eindejaarspremies en vergoedingen voor woon-werkverkeer.
De LBC-NVK onderhandelt met de overheid en met de werkgevers om tot akkoorden en collectieve arbeidsovereenkomsten te komen. Die akkoorden zorgen voor vooruitgang en garanties voor alle werknemers. Dat is een erezaak voor de LBC-NVK. Net als in andere sectoren, hebben werknemers in de non-profit recht op een degelijk loon.

Recht op maandloon: Je loonschaal of barema

Je loon hangt vooral af van je functie. Daar hoort een loonschaal of barema bij. Elk barema heeft een cijfer of letter als code. Een overzicht van de functies en barema’s in de gezinszorg en aanvullende thuiszorg vind je hier
Je loon hangt ook af van je aantal dienstjaren of anciënniteit bij je huidige werkgever, en eventueel in de sector als je al elders hebt gewerkt. Je barema evolueert volgens die loonanciënniteit. Die barema-anciënniteit vind je op je loonbrief. Een aantal sectorale regels bepalen hoeveel anciënniteit je meeneemt als je van werkgever of van sector verandert. 
Als je in de sector gezinszorg begint te werken, telt vooreerst alle anciënniteit mee die je hebt opgebouwd in eenzelfde functie in een andere dienst voor gezinszorg.
Tevens komt de ervaring opgedaan in andere non-profitsectoren die door de Vlaamse Gemeenschap worden gesubsidieerd, in aanmerking. Voor het meerekenen van deze ervaring wordt gekeken naar de relevantie ervan:
  • Niet relevante ervaring : Bij indiensttreding : 25%, na 5 jaar 50% en na 10 jaar 100%
  • Beperkt relevant : bij indiensttreding 60%, na 5 jaar 100%
  • Relevante ervaring : bij indiensttreding 80%, na 1 jaar 100%.
Dienstencheque-werknemers nemen geen ervaring mee; zij starten aan baremieke anciënniteit 0 jaar, en bouwen maximum 2 jaar baremieke anciënniteit op 
Voor meer informatie, advies of nazicht kan je beroep doen op de LBC-NVK afgevaardigden.
Uiteraard bepaalt ook je contractuele arbeidstijd het loon. Iedereen, voltijds of deeltijds, heeft recht op een vast maandloon, maar het bedrag verschilt natuurlijk volgens het percentage van de arbeidstijd in je arbeidsovereenkomst (bijvoorbeeld 100% is een voltijdse arbeidsovereenkomst, 50% of 19/38 is een halftijdse arbeidsovereenkomst). De loonschalen geven steeds het voltijds loon weer. Voor een deeltijdse arbeidsovereenkomst pas je dat in verhouding aan.
Je vindt alle loonschalen aan de huidige index op http://loonschalen.non-profit.lbc-nvk.be.

Recht op andere vergoedingen dan het maandloon

Haard of standplaatstoelage
Een aparte toelage met deze naam op je loonbrief? Hoe zit dat in elkaar?
De haardtoelage is van toepassing op werknemers die samenwonen met een partner of alleenstaand zijn met één of meer op kinderbijslag rechtgevende kinderen. 
De standplaatstoelage is van toepassing op werknemers die geen recht hebben op een haardtoelage, of waarvan de partner reeds een haardtoelage heeft.
Of je recht hebt op een haard- of standplaatstoelage, en zo ja voor welk bedrag, hangt af van de hoogte van je loon. Om deze eventuele toelage gemakkelijk te kunnen nakijken, hebben we de maandbedragen ervan mee opgenomen in ons overzicht van de loonschalen. Je vindt alle loonschalen op http://loonschalen.non-profit.lbc-nvk.be.
Vergoedingen voor onregelmatige prestaties
Voor veel werknemers in zorg, welzijn en cultuur brengt de aard van het werk ook werktijden op ongemakkelijke momenten met zich mee. Bijvoorbeeld tijdens het weekend, op feestdagen of ’s nachts. Voor die onregelmatige prestaties hebben wij sectorale regels onderhandeld die je recht geven op extra vergoedingen of loontoeslagen.
In de gezinszorg en aanvullende thuiszorg zijn deze toeslagen de volgende:
Zaterdag                ZondagFeestdagAvond (20 -22u.)Nacht (22 -7u.)
30%100%60%30%30%

De toeslagen kunnen niet met elkaar worden gecumuleerd. In je dienst kan er ook de afspraak zijn dat de toeslag wordt omgezet in inhaalrust.
En wat met overuren?De arbeidsduurberekening, bijvoorbeeld het bepalen van meeruren en overuren, is een complexe zaak. In geval van overuren is er een wettelijke toeslag van 50%, en van 100% op zon- en feestdagen. Maar niet elk uur dat je meer werkt, is automatisch een overuur dat recht geeft op overurentoeslag. Er zijn ook regels inzake bijvoorbeeld inhaalrust, uurroosterbeleid en -wijzigingen, de wettelijke grenzen van de arbeidstijd, ... Voor meer informatie of vragen in concrete situaties kan je rekenen op de vakbondsafgevaardigden van de LBC-NVK.
Eindejaarstoelage
Een jaarlijkse eindejaarstoelage op je loonbrief lijkt je misschien vanzelfsprekend. Als je loonbrief kon spreken, zou hij vertellen dat de LBC-NVK met onderhandelingen en acties in het vorige sociale akkoord een stevige vooruitgang heeft geboekt. Vanaf 2012/2013 realiseerden we voor alle werknemers een grote verhoging van de eindejaarspremie tot bijna een volledige dertiende maand. Dat is het juiste doel, want de LBC-NVK vindt dat alle werknemers in non-profit daar recht hebben.  
In de gezinszorg en aanvullende thuiszorg bestaat deze toelage uit twee delen :
  • Een vast geïndexeerd gedeelte. In 2015 bedraagt dit 129,11 euro bij voltijdse tewerkstelling
  • 7,57 % van je brutojaarloon. Het brutojaarloon bekom je door het geïndexeerd bruto maandloon van de maand oktober te vermenigvuldigen met 12. Dit bruto maandloon is met inbegrip van de haard- of standplaatsvergoeding, en met uitsluiting van toeslagen onregelmatige prestaties.
Referteperiode loopt van januari tot september.
Vergoedingen voor woon- werkverkeer en bij vervoer in opdracht
woon- werkverkeer
Als je met de trein naar het werk komt, of met gemengd vervoer NMBS/MIVB/DE LIJN, moet de werkgever een overeenkomst afsluiten met de NMBS, zodat het treinvervoer voor jou als werknemer gratis is.
Als je met je eigen fiets, motor- of bromfiets naar het werk komt, betaalt de werkgever 0,15 euro per afgelegde kilometer.
Als je met een ander vervoermiddel naar het werk komt (auto, bus,…) betaalt de werkgever, zonder voorwaarde betreffende de minimumafstand, 80% van de prijs van een treinkaart tweede klas van de NMBS voor het aantal kilometers tussen je woonplaats en je werkplaats.
verplaatsingen in opdracht 
Verzorgenden en logistieke hulpen
Alle met je eigen wagen afgelegde kilometers in opdracht van je werkgever, ook de verplaatsing van je woonplaats naar het eerste gezin, en van je laatste gezin naar je woonplaats, worden vergoed aan minimaal 0,32 euro/kilometer. Hier bovenop kan je werkgever een omniumverzekering afsluiten.
De maximum kilometervergoeding is gelijk aan de regeling voor het omkaderings- en administratief personeel.
Omkaderings- en administratief personeel
Alle met je eigen wagen afgelegde kilometers in opdracht van je werkgever worden vergoed aan het tarief dat geldt voor de ambtenaren. Vanaf juli 2015 bedraagt deze kilometervergoeding 0,3412 euro/km.
Wanneer je werkgever voor deze verplaatsingen een omniumverzekering heeft afgesloten, wordt de werkelijke kostprijs van deze omniumverzekering in mindering gebracht van de kilometervergoeding, met een maximum van 0,0351 euro/km (bedrag vanaf juli 2015).
Verplaatsingen in opdracht met de fiets, motor of bromfiets
Als je met je eigen fiets, motor of bromfiets verplaatsingen in dienstopdracht maakt, betaalt je werkgever een vergoeding van 0,15 euro/km.
Verplaatsingen in opdracht met het openbaar vervoer
Als je het openbaar vervoer gebruikt voor de verplaatsingen in opdracht, betaalt je werkgever de reële kostprijs terug volgens de goedkoopste formule.
Afwijkende regeling voor dienstencheque-werknemers
De dienstencheque-basismedewerkers ontvangen een kilometervergoeding van 0,22 euro/kilometer voor alle met de wagen afgelegde kilometers in opdracht. Ook de kilometers van de woonplaats naar de eerste klant en van de laatste klant naar de woonplaats worden beschouwd als verplaatsing in opdracht
Een actueel overzicht van al deze vastgestelde tussenkomsten en vergoedingen vind je op http://loonschalen.non-profit.lbc-nvk.be.

Indexaanpassingen PC 318 Gezins- en bejaardenhulp

Indexaanpassing januari 2013 
Vorige lonen x 1,02 
Indexaanpassing maart 2012 
Vorige lonen x 1,02
Indexaanpassing juni 2011 
Vorige lonen x 1,02
Indexaanpassing oktober 2010 
Vorige lonen x 1,02
Indexaanpassing oktober 2008 
Vorige lonen x 1,02 
Indexaanpassing juni 2008 
Vorige lonen x 1,02
Indexaanpassing februari 2008 
Vorige lonen x 1,02 
Indexaanpassing november 2006 
Vorige lonen x 1,02 
Indexaanpassing september 2005 
Vorige lonen x 1,02
Indexaanpassing november 2004 
Vorige lonen x 1,02