Je loon in pc 319

Geld munten3
Voor de start van de Witte Woede waren de lonen van de non-profit werknemers ongelooflijk laag. Dankzij vele onderhandelingen en acties gingen we stap voor stap vooruit. We kregen meer maatschappelijke waardering voor het werk in zorg, welzijn en cultuur. Dat betekent ook het recht op een degelijk inkomen voor onze inzet als werknemers.
Inkomen is méér dan je maandloon. Het betekent ook betere vergoedingen voor werken op onregelmatige werktijden (weekends, feestdagen, nacht,..), hogere eindejaarspremies en vergoedingen voor woon-werkverkeer.
De LBC-NVK onderhandelt met de overheid en met de werkgevers om tot akkoorden en collectieve arbeidsovereenkomsten te komen. Die akkoorden zorgen voor vooruitgang en garanties voor alle werknemers. Dat is een erezaak voor de LBC-NVK. Net als in andere sectoren, hebben werknemers in de non-profit recht op een degelijk loon.


Recht op maandloon: je loonschaal of barema

Je loon hangt vooral af van je functie. Daar hoort een loonschaal of barema bij. Elk barema heeft een cijfer of letter als code. Een overzicht vind je hier

Je loon hangt ook af van je aantal dienstjaren of anciënniteit bij je huidige werkgever, en eventueel in de sector als je al elders hebt gewerkt. Je barema evolueert volgens die loonanciënniteit. Die barema-anciënniteit vind je op je loonbrief.
Uiteraard bepaalt ook je contractuele arbeidstijd het loon. Iedereen, voltijds of deeltijds, heeft recht op een vast maandloon, maar het bedrag verschilt natuurlijk volgens het percentage van de arbeidstijd in je arbeidsovereenkomst (bijvoorbeeld 100% is een voltijdse arbeidsovereenkomst, 50% of 19/38 is een halftijdse arbeidsovereenkomst).
De loonschalen geven steeds het voltijds loon weer. Voor een deeltijdse arbeidsovereenkomst pas je dat in verhouding aan.
Je vindt alle loonschalen aan de huidige index op http://loonschalen.non-profit.lbc-nvk.be.


Recht op andere vergoedingen dan het maandloon

Haard- of standplaatstoelage
Een aparte toelage met deze naam op je loonbrief? Hoe zit dat in elkaar? 
De haardtoelage is van toepassing op werknemers die gehuwd zijn, wettelijk samenwonen of alleenstaand zijn met één of meer op kinderbijslag rechtgevende kinderen. De standplaatstoelage is van toepassing op werknemers die geen recht hebben op een haardtoelage, of waarvan de partner reeds een haardtoelage heeft.

Of je recht hebt op een haard- of standplaatstoelage, en zo ja voor welk bedrag, hangt af van de hoogte van je loon. Om die eventuele toelage gemakkelijk te kunnen nakijken, hebben we de maandbedragen ervan mee opgenomen in ons overzicht van de loonschalen. Je vindt alle loonschalen aan de huidige index op http://loonschalen.non-profit.lbc-nvk.be.

Vergoedingen voor onregelmatige prestaties
Voor veel werknemers in zorg, welzijn en cultuur brengt de aard van het werk ook werktijden op ongemakkelijke momenten met zich mee. Bijvoorbeeld werken tijdens het weekend, op feestdagen of ’s nachts. Voor die onregelmatige prestaties hebben wij sectorale regels onderhandeld die je recht geven op extra vergoedingen of loontoeslagen.

Toeslag voor nachtdiensten
Voor alle werkuren tijdens een actieve nacht en voor alle uren die gerekend worden voor ‘slapende nacht’, wordt een toeslag betaald van twintig percent op het loon.

Toeslag voor werken op zondagen
Voor alle werkuren die op een zondag vallen (maximum elf uur) wordt een toeslag betaald van honderd percent op het loon.

Toeslag voor werken op feestdagen
Voor alle werkuren op een wettelijke feestdag, wordt een toeslag betaald van vijftig percent op het loon. Is de feestdag ook een zondag, dan geldt de hoogste, namelijk de toeslag voor werken op zondagen.

Toeslag voor avonddienst en voor zaterdagwerk
Voor alle werkuren op zaterdag en voor alle werkuren die tellen als ‘avonddienst’ wordt een forfaitaire toeslag per uur betaald. Het bedrag van die toeslag aan de huidige index vind je op http://loonschalen.non-profit.lbc-nvk.be.

Als ‘avonddienst’ telt elke periode van minimaal vier aaneengesloten uren tussen achttien en vierentwintig uur. Elke periode van dertig minuten of meer wordt aanzien als een uur. In de praktijk betekent dit dat er vier uur toeslagen avonddienst zijn vanaf drie en een half uur avonddienst. Deze afronding geldt ook voor zaterdagdienst.

Kostenvergoeding per dag begeleiding tijdens vakantieverblijven
Voor elke dag begeleiding (inclusief voor de eerste en de laatste onvolledige dag) tijdens een vakantieverblijf wordt een forfaitaire kostenvergoeding betaald. Het bedrag van die toeslag aan de huidige index vind je op http://loonschalen.non-profit.lbc-nvk.be

Die vergoeding staat los van de andere toeslagen en weddensupplementen. Zij is bedoeld voor de werknemer en niet voor het vergoeden van kosten die ten laste blijven van de werkgever met name kost en inwoon van de werknemer tijdens het vakantieverblijf.De kostenvergoeding is geen loon. Er worden dus geen bijdragen voor sociale zekerheid of fiscale voorheffing op ingehouden.

Welke toeslagen zijn samen betaal- cumuleerbaar?
Uit de tabel hieronder kan je afleiden welke toeslagen gecombineerd worden. Een ‘x’ betekent dat ze gecombineerd kunnen worden, een ‘0’ betekent dat ze niet combineerbaar zijn. In dat geval telt de hoogste toeslag. ‘1’ betekent dat de toeslagen niet cumuleerbaar zijn voor zover het om dezelfde arbeidsuren gaat.
Nachtdienst Zondagwerk Feestdagwerk Zaterdagwerk Avondwerk
Nachtdienst X X 0 0 (1)
Zondagwerk X 0 x
Feestdagwerk X 0 0 x
Zaterdagwerk 0 0 x
Avondwerk 0 (1) X X X


Toeslagen voor periodes van 'gewaarborgd loon'
Wie werkt in periodes met toeslagen, heeft ook recht op gemiddelde toeslagen in periodes van ‘gewaarborgd loon’ (bijvoorbeeld bij ziekte, beroepsziekte, ongeval, gewaarborgd dagloon, klein verlet, feestdagen, educatief verlof, politiek verlof of kredieturen syndicaal werk).
In de sector is daarvoor een specifieke regeling uitgewerkt. In december wordt de toeslag voor periodes van gewaarborgd loon in een eenmalig bedrag uitbetaald.
Dat bedrag wordt berekend door alle toeslagen van het betrokken jaar op te tellen (X) en vervolgens te delen door het aantal gepresteerde arbeidsuren van het kalenderjaar (Y). De uitkomst hiervan wordt vermenigvuldigd met het aantal uren gewaarborgd loon van het kalenderjaar (Z). Gieten we dat in een formule, dan wordt dat: X/Y x Z.
In sommige gevallen zijn aanvullende regelingen onderhandeld op het niveau van de instelling. Daarover kunnen de vakbondsafgevaardigden van de LBC-NVK je inlichten.
En wat met overuren?
 De arbeidsduurberekening, bijvoorbeeld het bepalen van meeruren en overuren, is een complexe zaak. In geval van overuren is er een wettelijke toeslag van 50%, en van 100% op zon- en feestdagen. Maar niet elk uur dat je meer werkt, is automatisch een overuur dat recht geeft op overurentoeslag. Er zijn ook regels inzake bijvoorbeeld inhaalrust, uurroosterbeleid en -wijzigingen, de wettelijke grenzen van de arbeidstijd, ... Voor meer informatie of vragen in concrete situaties kan je rekenen op de vakbondsafgevaardigden van de LBC-NVK
Eindejaarspremie

Een jaarlijkse eindejaarspremie op je loonbrief lijkt je misschien vanzelfsprekend. Als je loonbrief kon spreken, zou hij vertellen dat de LBC-NVK met onderhandelingen en acties in het vorige sociale akkoord een stevige vooruitgang heeft geboekt.

 Vanaf 2012/2013 realiseerden we voor alle werknemers een grote verhoging van de eindejaarspremie tot bijna een volledige dertiende maand.
De eindejaarspremie is samengesteld uit een percentage van je jaarloon en een vast forfait. De berekeningswijze en de exacte bedragen vind je terug in de pdf met de loonschalen op http://loonschalen.non-profit.lbc-nvk.be. Lijkt die berekening je toch wel ingewikkeld? De LBC-NVK is je daarbij graag van dienst.

Vergoedingen voor woon- werkverkeer en bij vervoer in opdracht
De werkgever betaalt je vervoerskosten naar en van het werk geheel of gedeeltelijk terug. Het bedrag hangt vooral af van je vervoermiddel.
Wie met de trein naar het werk spoort, doet dat gratis. De werkgever staat volledig in voor de kosten. Neem je ander openbaar vervoer dan de trein, dan betaalt de werkgever je een vastgestelde tussenkomst in de prijs van je abonnement, afhankelijk van de afstand.
Wie fietst naar het werk, krijgt een fietsvergoeding per kilometer. Als de werkgever je, met jouw akkoord, een gebruiksklare fiets of een fietsleasing ter beschikking stelt, kan die de fietsvergoeding vervangen.
Kom je met een ander privé-vervoermiddel (auto, motor,…) naar het werk, dan betaalt de werkgever een vastgestelde tussenkomst vanaf de vierde kilometer, afhankelijk van de afstand.
Doe je met je eigen vervoermiddel verplaatsingen in opdracht van de werkgever, dan heb je recht op een vastgestelde vergoeding per kilometer.
Een actueel overzicht van al deze vastgestelde tussenkomsten en vergoedingen vind je op http://loonschalen.non-profit.lbc-nvk.be.

Indexaanpassingen PC 319 Opvoedings- en huisvestingsinstellingen

Indexaanpassing januari 2013 
Vorige lonen x 1,02 
Indexaanpassing maart 2012 
Vorige lonen x 1,02
Indexaanpassing juni 2011 
Vorige lonen x 1,02
Indexaanpassing oktober 2010 
Vorige lonen x 1,02
Indexaanpassing oktober 2008 
Vorige lonen x 1,02 
Indexaanpassing juni 2008 
Vorige lonen x 1,02 
Indexaanpassing februari 2008 
Vorige lonen x 1,02 
Indexaanpassing november 2006 
Vorige lonen x 1,02 
Indexaanpassing september 2005 
Vorige lonen x 1,02 
Indexaanpassing november 2004 
Vorige lonen x 1,02