De arbeidsduur in een Beschutte Werkplaats

38-urenweek

Beschutte en sociale werkplaatsen4
De voltijdse arbeidsduur in de sector is vastgelegd op maximaal achtendertig uur per week. 
Wie nog een veertigurenweek werkt (of de deeltijdse werknemers in verhouding) moet daarvoor de overeenstemmende compensatiedagen krijgen.

Vrijstelling van arbeidsprestaties

Vanaf vijfendertig jaar heb je recht op 5 dagen vrijstelling van arbeidsprestaties. Vanaf vijfenveertig jaar komen daar twee dagen vrijstelling van arbeidsprestaties. Vanaf vijfenvijftig jaar heb je recht op nog een bijkomende dag. Je loon wordt tijdens die dagen gewoon doorbetaald. 
In het jaar dat je vijfenveertig, vijftig of vijfenvijftig wordt, dan wordt de vrijstelling toegepast in verhouding vanaf de maand waarop je verjaart.
Werkt men deeltijds, dan staat de vrijstelling in verhouding tot de contractuele arbeidsduur.
De regeling “vrijstelling van arbeidsprestaties” kwam er dankzij volgehouden syndicale strijd en is beslist een unieke regeling. Ze geeft de loopbaan perspectief en draagt zo bij tot de aantrekkelijkheid van een job in de non-profit. Voor de vervanging werd in grote mate voorzien in bijkomende tewerkstelling, waardoor er in de sector ook méér tewerkstellingskansen kwamen.