Je loon in pc 329

Geld munten3
Voor de start van de Witte Woede waren de lonen van de non-profit werknemers ongelooflijk laag. Dankzij vele onderhandelingen en acties gingen we stap voor stap vooruit. We kregen meer maatschappelijke waardering voor het werk in zorg, welzijn en cultuur. Dat betekent ook het recht op een degelijk inkomen voor onze inzet als werknemers. 
Inkomen is méér dan je maandloon. Het betekent ook betere vergoedingen voor werken op onregelmatige werktijden (weekends, feestdagen, nacht,..), hogere eindejaarspremies en vergoedingen voor woon-werkverkeer.
De LBC-NVK onderhandelt met de overheid en met de werkgevers om tot akkoorden en collectieve arbeidsovereenkomsten te komen. Die akkoorden zorgen voor vooruitgang en garanties voor alle werknemers. Dat is een erezaak voor de LBC-NVK. Net als in andere sectoren, hebben werknemers in de non-profit recht op een degelijk loon.

Recht op maandloon: je loonschaal of barema

Je loon hangt vooral af van je functie. Daar hoort een loonschaal of barema bij. Elk barema heeft een cijfer of letter als code. Een overzicht vind je hier.
Je loon hangt ook af van je aantal dienstjaren of anciënniteit bij je huidige werkgever, en eventueel in de sector als je al elders hebt gewerkt. Je barema evolueert volgens die loonanciënniteit. Die barema-anciënniteit vind je op je loonbrief.
Uiteraard bepaalt ook je contractuele arbeidstijd het loon. Iedereen, voltijds of deeltijds, heeft recht op een vast maandloon, maar het bedrag verschilt natuurlijk volgens het percentage van de arbeidstijd in je arbeidsovereenkomst (bijvoorbeeld 100% is een voltijdse arbeidsovereenkomst, 50% of 19/38 is een halftijdse arbeidsovereenkomst). De loonschalen geven steeds het voltijds loon weer. Voor een deeltijdse arbeidsovereenkomst pas je dat in verhouding aan.
Je vindt alle loonschalen aan de huidige index hier.
Socio culturele1

Vergoedingen voor onregelmatige prestaties

Voor veel werknemers in zorg, welzijn en cultuur brengt de aard van het werk ook werktijden op ongemakkelijke momenten met zich mee. Bijvoorbeeld tijdens het weekend, op feestdagen of ’s nachts. Voor die onregelmatige prestaties zijn sectorale regels onderhandeld die je recht geven op extra vergoedingen of loontoeslagen.
Voor nachtarbeid, arbeid op zon- en feestdagen en arbeid gepresteerd boven negen uur per dag of veertig uur per week krijg je een toeslag van twintig percent. Die toeslagen kunnen niet gecombineerd worden.
In overleg met jou kan de werkgever de compensatie omzetten in inhaalrust. De inhaalrust wordt zowel voor de berekening van de arbeidstijd als voor de verloning ervan, beschouwd als arbeidstijd.
Voorlopig en zolang er onvoldoende middelen in de sector voorhanden zijn, zijn die compensaties beperkt tot maximum zes dagen per jaar (of hun equivalent in toeslagen).
Zowel voor de compensaties als voor de toeslagen geldt dat wanneer de regelingen in de deelsector of in de onderneming voordeliger zijn, ze niet gecombineerd kunnen worden maar dat steeds de meest gunstige regeling geldt.
In sommige gevallen zijn betere aanvullende regelingen onderhandeld op het niveau van de organisatie. Daarover kunnen jouw vakbondsafgevaardigden van de LBC-NVK je inlichten.

Eindejaarspremie

Een jaarlijkse eindejaarspremie op je loonbrief lijkt je misschien vanzelfsprekend. Als de loonbrief kon spreken, zou hij vertellen dat de LBC-NVK met onderhandelingen en acties in het vorige sociale akkoord een stevige vooruitgang heeft geboekt. Vanaf 2012/2013 realiseerden we voor alle werknemers een grote verhoging van de eindejaarspremie. Voor een aantal sectoren betekende dit de realisatie van een bijna volledige dertiende maand.
De eindejaarspremie in de socioculturele sector is complex. Niet iedereen krijgt dezelfde premie. Verschillende subsidiëring en verschillende politieke en administratieve verantwoordelijkheden voor de vele deelsectoren zijn daarvan de oorzaak.
De eindejaarspremie bestaat uit de som van twee delen: een percentage van je brutojaarloon en een geïndexeerd vast bedrag per jaar.
  • Het vast geïndexeerd bedrag is voor iedereen hetzelfde. Het bedroeg 129,11 euro bruto in 2015. Dit bedrag wordt dus jaarlijks aangepast aan de index.
  • Het percentage bedraagt 7,57% van je jaarloon (dit is je loon van oktober x 12) voor de sectoren maatschappelijk opbouwwerk en de inburgering- en integratiesector. Voor de andere sectoren geldt 5,76% op je jaarloon.
De werknemers die tot de zogenaamde ‘doelgroep’ behoren (mensen die – tijdelijk – werken in bv. de sector beroepsopleiding of de lokale diensteneconomie) krijgen 4,17% van hun jaarloon (dit is het loon van oktober x 12).
Lijkt die berekening je toch wel ingewikkeld? De LBC-NVK is je daarbij graag van dienst.

Vergoedingen voor woon-werkverkeer en bij vervoer in opdracht

De werkgever betaalt je vervoerskosten naar en van het werk geheel of gedeeltelijk terug. Het bedrag hangt vooral af van je vervoermiddel.
Wie met de trein naar het werk spoort, doet dat gratis. De werkgever staat volledig in voor de kosten. Neem je ander openbaar vervoer dan de trein, dan betaalt de werkgever je een vastgestelde tussenkomst in de prijs van je abonnement, afhankelijk van de afstand.
Wie fietst naar het werk, krijgt een fietsvergoeding per kilometer. Als de werkgever je, met jouw akkoord, een gebruiksklare fiets of een fietsleasing ter beschikking stelt, kan die de fietsvergoeding vervangen.
Kom je met een ander privé-vervoermiddel (auto, motor,…) naar het werk, dan betaalt de werkgever een vastgestelde tussenkomst vanaf de vierde kilometer, afhankelijk van de afstand.
Doe je met je eigen vervoermiddel verplaatsingen in opdracht van de werkgever, dan heb je recht op een vastgestelde vergoeding per kilometer.
Een actueel overzicht van al deze vastgestelde tussenkomsten en vergoedingen vind je hier.

Indexaanpassingen PC 329 Sociaal en cultureel werk

Indexaanpassing januari 2013 
Vorige lonen x 1,02 
Indexaanpassing maart 2012 
Vorige lonen x 1,02 
Indexaanpassing juni 2011 
Vorige lonen x 1,02 
Indexaanpassing oktober 2010 
Vorige lonen x 1,02 
Indexaanpassing oktober 2008 
Vorige lonen x 1,02 
Indexaanpassing juni 2008 
Vorige lonen x 1,02 
Indexaanpassing februari 2008 
Vorige lonen x 1,02 
Indexaanpassing november 2006 
Vorige lonen x 1,02 
Indexaanpassing september 2005 
Vorige lonen x 1,02 
Indexaanpassing november 2004 
Vorige lonen x 1,02