Je loon in pc 330 Ziekenhuizen

Geld munten3
Voor de start van de Witte Woede waren de lonen van de non-profit werknemers ongelooflijk laag. Dankzij vele onderhandelingen en acties gingen we stap voor stap vooruit. We kregen meer maatschappelijke waardering voor het werk in zorg, welzijn en cultuur. Dat betekent ook het recht op een degelijk inkomen voor onze inzet als werknemers.Inkomen is méér dan je maandloon. Het betekent ook betere vergoedingen voor werken op onregelmatige werktijden (weekends, feestdagen, nacht,..), hogere eindejaarspremies en vergoedingen voor woon-werkverkeer. De LBC-NVK onderhandelt met de overheid en met de werkgevers om tot akkoorden en collectieve arbeidsovereenkomsten te komen. Die akkoorden zorgen voor vooruitgang en garanties voor alle werknemers. Dat is een erezaak voor de LBC-NVK. Net als in andere sectoren, hebben werknemers in de non-profit recht op een degelijk loon.

Recht op maandloon: je loonschaal of barema

Je loon hangt vooral af van je functie. Daar hoort een loonschaal of barema bij. Elk barema heeft een cijfer of letter als code. Een overzicht van alle functies en hun barema vind je hier.
Je loon hangt ook af van je aantal dienstjaren of anciënniteit bij je huidige werkgever, en eventueel in de sector als je al elders hebt gewerkt. Je barema evolueert volgens die loonanciënniteit. Die barema-anciënniteit vind je op je loonbrief. Een aantal sectorale regels bepalen hoeveel anciënniteit je meeneemt als je van werkgever of van sector verandert.
Elk gewerkt jaar bij je werkgever is een jaar anciënniteit. Bij aanwerving of overstap maakt de sector een onderscheid: je vorige tewerkstelling was in een instelling ‘van dezelfde aard’ of in een instelling ‘van een andere aard’.
  • Van ‘dezelfde aard’ = je werkte minder dan een jaar geleden in een instelling van dezelfde aard:
  • De eerste drie maanden tewerkstelling: het startloon van je barema;
  • Vanaf de vierde tot en met de twaalfde maand tewerkstelling: de helft van het aantal jaren anciënniteit uit je vorige tewerkstelling;
  • Vanaf de dertiende maand tewerkstelling: de tweede helft van het aantal jaren anciënniteit uit je vorige tewerkstelling kan geheel of gedeeltelijk worden meegeteld.
  • Van ‘een andere aard’ = je werkte in een instelling van een andere aard of je werkonderbreking was langer dan een jaar:
  • De eerste zes maanden: het startloon van je barema;
  • Vanaf de zevende tot en met de twaalfde maand tewerkstelling: de helft van het aantal jaren anciënniteit uit je vorige tewerkstelling;
  • Vanaf de dertiende maand tewerkstelling: de tweede helft van het aantal jaren anciënniteit uit je vorige tewerkstelling kan geheel of gedeeltelijk worden meegeteld.
Bij bevordering van categorie heb je onmiddellijk recht op het barema van de nieuwe functie waarbij de anciënniteit uit de vorige functie wordt meegeteld.In sommige instellingen kunnen gunstigere anciënniteitsregels van toepassing zijn.
De sectorale cao over de anciënniteit dateert al van 1975. De LBC-NVK is vragende partij voor een modernisering. Voor meer informatie, advies of nazicht kan je beroep doen op de afgevaardigden van de LBC-NVK.
Uiteraard bepaalt ook je contractuele arbeidstijd je loon. Iedereen, voltijds of deeltijds, heeft recht op een vast maandloon, maar het bedrag verschilt natuurlijk volgens het percentage van de arbeidstijd in je arbeidsovereenkomst (bijvoorbeeld 100% is een voltijdse arbeidsovereenkomst, 50% of 19/38  is een halftijdse arbeidsovereenkomst). De loonschalen geven steeds het voltijds loon weer. Voor een deeltijdse arbeidsovereenkomst pas je dat in verhouding aan.
Je vindt alle loonschalen aan de huidige index hier.

Recht op andere vergoedingen dan het maandloon


Haard- of standplaatstoelage

Een aparte toelage met deze naam op je loonbrief? Hoe zit dat in elkaar?

De haardtoelage is van toepassing op werknemers die gehuwd zijn, wettelijk samenwonen of alleenstaand zijn met één of meer op kinderbijslag rechtgevende kinderen. De standplaatstoelage is van toepassing op werknemers die geen recht hebben op een haardtoelage, of waarvan de partner reeds een haardtoelage heeft.

Of je recht hebt op een haard- of standplaatstoelage, en zo ja voor welk bedrag, hangt af van de hoogte van je loon. Om deze eventuele toelage gemakkelijk te kunnen nakijken, hebben we de maandbedragen ervan mee opgenomen in ons overzicht van de loonschalen. Je vindt alle loonschalen hier.

Vergoedingen voor onregelmatige prestaties

Voor veel werknemers in zorg, welzijn en cultuur brengt de aard van het werk ook werktijden op ongemakkelijke momenten met zich mee. Bijvoorbeeld tijdens het weekend, op feestdagen of ’s nachts. Voor die onregelmatige prestaties zijn sectorale regels onderhandeld die je recht geven op extra vergoedingen of loontoeslagen.
Een overzicht:
avond 19-20uzaterdagnacht 20-6u(1)onderbroken dienst(2)zondag of feestdag
+ 20%+ 26%+ 35% of + 56%+ 50%+ 56%
(1) + 35% voor nachten in de week, + 56% voor nachten op zondagen of feestdagen. De telling voor de nachttoeslag loopt tussen 20 uur en 6 uur. Elk gewerkt uur in de deze periode is een toeslaguur, ook als niet de volledige nacht wordt gewerkt. Als je dienst middernacht overschrijdt wordt de toeslag ook betaald voor de uren voor 20 uur of na 6 uur.
(2) Onderbroken dienst = minstens 4 uur onderbreking tussen twee werkperiodes met begin en einde in dezelfde kalenderdag. De toeslag geldt voor alle gewerkte uren voor en na de onderbreking. Voorbeeld: werktijd van 8 uur tot 12 uur en diezelfde dag van 16.30 uur tot 20.30 uur = 8 toeslaguren.
De toeslagregeling geldt voor alle personeelsgroepen en functies. Als verschillende toeslagen samenvallen, is steeds de hoogste toeslag van toepassing.
In sommige gevallen zijn aanvullende regelingen onderhandeld op het niveau van de instelling. Daarover kunnen de afgevaardigden van de LBC-NVK je inlichten.
Eindejaarspremie en attractiviteitspremie
Als jaarlijkse vergoeding kan je deze twee premies net zo goed samen zien. Waarom staan ze dan dikwijls apart op de loonbrief? Eerst was er alleen de eindejaarspremie. Dank zij het sociaal akkoord haalden we sinds 2006 de extra attractiviteitspremie binnen, een heel belangrijke stap vooruit. Want de LBC-NVK vindt dat alle werknemers in de non-profit, net als in andere sectoren, recht hebben op een volwaardige dertiende maand.

Zowel de eindejaarspremie als de attractiviteitspremie is samengesteld uit een percentage van je jaarloon en een vast forfait. De berekeningswijze en de exacte bedragen vind jehierterug in de pdf met de loonschalen.
Lijkt die berekening je toch wel ingewikkeld? De LBC-NVK is je daarbij graag van dienst.

Functietoeslag en functiecomplement voor hoofdverpleegkundigen en diensthoofden

Voor hoofdverpleegkundigen en diensthoofden is een procentuele functietoeslag op het loon van toepassing. Naargelang de loonanciënniteit is deze toeslag 4% bij minder dan 9 jaar, 8% van 9 jaar tot en met 17 jaar en 12% vanaf 18 jaar.
Daarnaast wordt vanaf 1 januari 2008 een bijkomend ‘functiecomplement’ toegekend aan hoofdverpleegkundigen en diensthoofden (weddeschalen 1.78, 1.78a, 1.78s, 1.80, 1.79 en 1.00) met een loonanciënniteit vanaf achttien jaar. Het functiecomplement is een vast maandelijks bedrag, geïndexeerd zoals de loonschalen. .Je vindt het actuele bedrag in de pdf met de loonschalen hier.
Vergoedingen voor woon-werkverkeer en bij vervoer in opdracht
De werkgever betaalt je vervoerskosten naar en van het werk geheel of gedeeltelijk terug. Het bedrag hangt vooral af van je vervoermiddel.
Wie met de trein naar het werk spoort, doet dat gratis. De werkgever staat volledig in voor de kosten. Neem je ander openbaar vervoer dan de trein, dan betaalt de werkgever je een vastgestelde tussenkomst in de prijs van je abonnement, afhankelijk van de afstand.
Wie fietst naar het werk, krijgt een fietsvergoeding per kilometer. Als de werkgever je, met jouw akkoord, een gebruiksklare fiets of een fietsleasing ter beschikking stelt, kan die de fietsvergoeding vervangen.
Kom je met een ander privé-vervoermiddel (auto, motor,…) naar het werk, dan betaalt de werkgever een vastgestelde tussenkomst vanaf de vierde kilometer, afhankelijk van de afstand.
Doe je met je eigen vervoermiddel verplaatsingen in opdracht van de werkgever, dan heb je recht op een vastgestelde vergoeding per kilometer.
Een actueel overzicht van al deze vastgestelde tussenkomsten en vergoedingen vind je hier.

Indexaanpassingen PC 330

Indexaanpassing januari 2013 
Vorige lonen x 1,02 
Indexaanpassing december 2012 
Vorige lonen x 1,02 
Indexaanpassing februari 2012 
Vorige lonen x 1,02
Indexaanpassing juli 2011 
Vorige lonen x 1,02
Indexaanpassing juni 2011 
Vorige lonen x 1,02 
Indexaanpassing oktober 2010 
Vorige lonen x 1,02 
Indexaanpassing september 2008 
Vorige lonen x 1,02
Indexaanpassing mei 2008 
Vorige lonen x 1,02 
Indexaanpassing januari 2008 
Vorige lonen x 1,02 
Indexaanpassing november 2005 
Vorige lonen x 1,02 
Indexaanpassing oktober 2004 
Vorige lonen x 1,02