PC 330 Ziekenhuizen

Ziekenhuis1
De ziekenhuissector bestaat uit professionele zorginstellingen voor medische en geestelijke gezondheidszorg, zoals de algemene ziekenhuizen, de universitaire ziekenhuizen, de psychiatrische ziekenhuizen, de psychiatrische verzorgingstehuizen en de initiatieven beschut wonen. Ongeveer 3/4 van de instellingen heeft een privaat statuut, 1/4 een openbaar statuut.
In de ‘private’ ziekenhuissector werken meer dan 130.000 werknemers, waarvan bijna 80.000 in Vlaanderen. 4/5 daarvan zijn vrouwen. Zeer veel werknemers hebben een deeltijds statuut. Gemiddeld werken ze iets meer dan 3/4.
De ziekenhuissector in België is voor een groot deel een federale bevoegdheid onder de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, zoals bijvoorbeeld de financiering, de uitoefening van de geneeskunde en de federale programmatie- en erkenningsnormen. 
Door de staatshervorming is ook Vlaanderen bevoegd voor deelaspecten, zoals bijvoorbeeld de planning en erkenning van algemene ziekenhuizen, ziekenhuisdiensten en zorgprogramma’s, de erkenning van zorgverstrekkers, de kwaliteitsbewaking en de financiering van ziekenhuisinfrastructuur.

Bevoegdheidsomschrijving paritair comité 330

Ziekenhuis1
PC 330 Ziekenhuizen
[0] K.B. 09.03.2003 B.S. 08.04.2003 
[1] K.B. 15.09.2006 B.S. 29.09.2006 
[2] K.B. 24.10.2012 B.S. 11.12.2012 
Artikel 1, § 1 
Bevoegd voor de werknemers in het algemeen en hun werkgevers behorende tot de volgende bedrijfstakken: 
 1. de inrichtingen en diensten die geneeskundige, profylactische of hygiënische verzorging verlenen; 
 2. de medische of sanitaire inrichtingen en diensten; 
 3. de inrichtingen die sociale, psychische of fysische gezondheidszorg verlenen; 
 4. de inrichtingen voor tandprothesen. 
Tot deze inrichtingen en diensten behoren bij wijze van voorbeeld: 
 1. alle inrichtingen die zijn onderworpen aan de wet op de ziekenhuizen, gecoördineerd op 7 augustus 1987; 
 2. de overlegplatforms van psychiatrische instellingen en diensten; 
 3. de psychiatrische verzorgingstehuizen; 
 4. de initiatieven voor beschut wonen voor psychiatrische patiënten; 
 5. de revalidatiecentra; 
 6. de rusthuizen, rust- en verzorgingstehuizen en serviceflats; 
 7. de diensten voor thuisverpleging; 
 8. de equipes voor palliatieve thuiszorg; 
 9. de wijkgezondheidscentra; 
 10. de diensten voor bloedtransfusie en bloedverwerking; 
 11. de polyklinieken; 
 12. de laboratoria voor klinische biologie of voor pathologische anatomie; 
 13. de ondernemingen uit de bedrijfstak van het onafhankelijk ziekenvervoer; 
 14. de eerste-hulpdiensten; 
 15. de medisch-pediatrische centra; 
 16. de dagverzorgingscentra voor bejaarden; 
 17. de dagcentra voor bejaarden; 
 18. de kabinetten van huisartsen, specialisten, tandartsen, kinesitherapeuten en andere paramedici; 
 19. de diensten voor fysiotherapie; 
 20. de ondernemingen uit de bedrijfstak van de tandprothese; 
 21. de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk; 
 22. de geïntegreerde diensten voor thuisverzorging, met uitzondering van de geïntegreerde diensten voor thuisverzorging die erkend zijn als samenwerkingsinitiatief eerstelijnsgezondheidszorg behorende tot het Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector. 
Het paritair comité is eveneens bevoegd voor de inrichtingen en diensten die door de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie worden erkend en/of gesubsidieerd of die onder hun bevoegdheid vallen, zoals onder meer: 
 1. de diensten die sociale hulp verlenen aan justiciabelen; 
 2. de centra voor algemeen welzijnswerk; 
 3. de centra voor geestelijke gezondheidszorg; 
 4. de diensten voor de strijd tegen toxicomanie en tot voorkoming van verslavingen. 
Het paritair comité is niet bevoegd voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten die ressorteren onder een ander daarvoor specifiek bevoegd paritair comité.