Even voorstellen: pc 331 Geestelijke Gezondheidszorg

CGGZ5
PC 331 Centra geestelijke gezondheidszorg
 
[0] K.B. 09.03.2003 B.S. 08.04.2003
 
[1] K.B. 26.01.2010 B.S. 10.02.2010
 
[2] K.B. 21.07.2011 B.S. 10.08.2011
 
Artikel 1, § 2
 
Bevoegd voor de werknemers in het algemeen en hun werkgevers, namelijk de hiernavermelde inrichtingen en diensten die door de Vlaamse Gemeenschap of de Vlaamse Gemeenschapscommissie worden erkend en/of gesubsidieerd:
 
de kinderkribben, peutertuinen, diensten voor onthaalouders, diensten voor thuisopvang van zieke kinderen, buitenschoolse kinderopvang;
 
1.       de centra voor geboorteregeling;
 
2.       de centra voor tele-onthaal;
 
3.       de sociale vrijwilligersorganisaties;
 
4.       de diensten voor de strijd tegen toxicomanie;
 
5.       de centra voor huwelijkscontacten;
 
6.       de centra voor prenatale raadpleging;
 
7.       de consultatiebureaus voor het jonge kind;
 
8.       de vertrouwenscentra kindermishandeling;
 
9.       de diensten voor adoptie;
 
10.    de centra voor ontwikkelingsstoornissen;
 
11.    de consultatiecentra voor gehandicaptenzorg;
 
12.    de samenwerkingsinitiatieven eerstelijnsgezondheidszorg;
 
13.    de centra voor geestelijke gezondheidszorg;
 
14.    de diensten en de centra voor gezondheidspromotie en preventie, met uitzondering van de ziekenfondsen.
 
Het Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector is eveneens bevoegd voor de voorzieningen voor kinderopvang onder toezicht van de bevoegde instelling van de Vlaamse Gemeenschap of van de Vlaamse Gemeenschapscommissie.
 

Profiel PC 331 Centra Geestelijke Gezondheidszorg

CGGZ1
Een Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg (CGG) biedt begeleiding aan mensen die worden geconfronteerd met psychosociale en psychische problemen. Zo’n centrum is geen psychiatrisch ziekenhuis. Hulpvragers worden er niet opgenomen. Vaak worden mensen die kampen met fobieën, alcoholisme of slapeloosheid door hun huisarts naar een CGG doorverwezen. Kinderen en hun ouders kunnen er terecht voor bijvoorbeeld opvoedingsproblemen. Ook preventie rond suïcide is een opdracht van een CGG.
Naast de Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg (en de kinderopvang) vallen ook de diensten en de centra voor gezondheidspromotie en preventie onder het paritair comité 331. Dat zijn de centra voor geboorteregeling, het tele-onthaal, de diensten voor de strijd tegen toxicomanie, de centra voor huwelijkscontacten, de prenatale raadpleging, de consultatiebureaus voor het jonge kind, de vertrouwenscentra kindermishandeling, de diensten voor adoptie en de samenwerkingsinitiatieven inzake thuisverzorging.
Jacinta Van De Wal, nationaal verantwoordelijke centra voor geestelijke gezondheidszorg LBC-NVK